Keresés a Bibliában

9 1Így foglalták jegyzékekbe egész Izraelt: összességük fel van jegyezve Izrael és Júda királyainak könyvében.
Vétkeik miatt azonban Babilonba hurcolták őket. 2Azok, akik azelőtt birtokaikon és városaikban laktak: izraeliták, papok, leviták és natiniták voltak.
3Jeruzsálemben Júda fiai, Benjamin fiai, Efraim és Manassze fiai közül a következők laktak. 4Júda fiának, Fáresznek fiai közül: Otei; aki Ammiúdnak volt a fia, aki meg Ámrinak volt a fia, aki meg Omrájnak volt a fia, aki meg Bonninak volt a fia. 5A selaiták közül: Aszája, az elsőszülött, és fiai. 6Zára fiai közül: Jehuél, továbbá ezek testvérei, hatszázkilencvenen. – 7Benjamin fiai közül: Száló, ő Mesullámnak volt a fia, aki meg Odujának volt a fia, aki meg Aszánának volt a fia, 8továbbá Jobánja, Jerohám fia, meg Éla, Ózinak, Mokori fiának fia, meg Mesullám. Ő Sáfatjának volt a fia, aki meg Ráguelnek volt a fia, aki meg Jebanjának volt a fia, 9továbbá ezek testvérei, családjaik szerint, kilencszázötvenhatan. Ezek mind családfők voltak a családjukban.
10A papok közül: Jedája, Jojárib, Jákin, 11továbbá Azarja, az Isten házának főpapja. – Ő Helkijának volt a fia, aki meg Mesullámnak volt a fia, aki meg Szádoknak volt a fia, aki meg Marájótnak volt a fia, aki meg Ahitóbnak volt a fia, – 12továbbá Adája. – Ő Jerohámnak volt a fia, aki meg Fássúrnak volt a fia, aki meg Melkiának volt a fia, meg Maászáj. – Ő Adiélnek volt a fia, aki meg Jezrának volt a fia, aki meg Mesullámnak volt a fia, aki meg Mesullámitnak volt a fia, aki meg Immernek volt a fia, – 13meg ezek testvérei, ezerhétszázhatvanan, akik családfők voltak családjukban és vitéz hősök az Isten háza szolgálatának végzésében.
14A leviták közül: a Merári fiai közül való Semeja, ő Hásubnak volt a fia, aki meg Ezrikámnak volt a fia, aki meg Hásebjának volt a fia, 15továbbá Bákbakár, Cheres, Galál és Matanja. Ő Míkának volt a fia, aki meg Zekrinek volt a fia, aki meg Ászáfnak volt a fia, 16továbbá Obadja. Ő Semejának volt a fia, aki meg Galálnak volt a fia, aki meg Iditunnak volt a fia, továbbá Berekja, aki a netofátiak majorjaiban lakó Elkána fiának, Ászának volt a fia.
17Továbbá az ajtónállók: Sallum, Akkub, Telmon és Áhimán. Fivérük, Sallum volt a fő: 18mindezideig ő és emberei őrködtek Lévi fiai közül a királyi, a keleti kapunál, rendjeik szerint.
19Sallum, annak a Kórénak a fia, aki Kóré fiának, Abiászáfnak volt a fia, meg az ő testvérei és az ő családja voltak ugyanis azok a kóriták, akik mint a sátor bejáratának őrei teljesítettek szolgálatot, s az ő családjaik őrizték rendjeik szerint az Úr táborának bejáratát. 20Fineesz, Eleazár fia volt az elöljárójuk az Úr előtt. 21Zakariás, Mesullámja fia volt a bizonyság hajlékába vezető kapu őre. 22Azok, akiket a kapuk őreivé szemeltek ki, összesen kétszáztizenketten voltak és a saját falvaikban voltak jegyzékbe véve. Dávid és Sámuel, a látnok rendelte őket megbízatásukba 23éspedig őket is, fiaikat is az Úr házának ajtajaihoz és a sátorhoz, rendjeik szerint. 24A négy égtáj felé voltak felállítva az ajtónállók: azaz kelet, nyugat, észak és dél felé. 25Testvéreik falvaikban tartózkodtak, de szombatjaikon, időről-időre, bevonultak. 26Erre a négy levitára volt bízva az ajtónállók egész összessége. Ők ügyeltek fel a kamrákra és az Úr házának kincseire is. 27Az Úr temploma körül tartózkodtak őrhelyeiken, hogy amikor az ideje elérkezik, reggel kinyissák az ajtókat.
28Az ő nemzetségükből valók voltak a szolgálathoz szükséges eszközök gondviselői is: megszámlálva vitték be és hozták ki ugyanis az eszközöket. 29Közülük valók voltak azok is, akikre a szentély tárgyai voltak bízva, akik gondot viseltek a lisztlángra, a borra, az olajra, a tömjénre és a fűszerekre. 30A keneteket azonban a papok fiai készítették a fűszerekből. 31Matatiás levita, a kórita Sallum elsőszülöttje a serpenyőben készítendő süteményekről gondoskodott, 32néhányan testvéreik, Kaát fiai közül pedig a kiteendő kenyerekre viseltek gondot, hogy minden szombatra mindig újakat készítsenek. 33Ezek voltak az énekesek vezetői a leviták családjai szerint, akik a templom oldalkamráiban laktak, hogy éjjel-nappal állandóan szolgálhassanak tisztükben, 34s ezek voltak a leviták vezetői, a családok fejei, akik Jeruzsálemben laktak.
35Gibeonban laktak: Gibeon atyja, Jehiél; feleségét Maákának hívták, 36elsőszülött fia pedig Abdon volt; továbbá Szúr, Kís, Baál, Nér, Nádáb, 37Gedor, Ahió, Zakariás és Miklót. 38Miklót Simát nemzette. Ők testvéreikkel szemben, Jeruzsálemben, testvéreik között laktak. 39Nér Kíst nemzette, Kís Sault nemzette, Saul Jonatánt, Melkisuát, Abinádábot és Esbaált nemzette. 40Jonatán fia Meribbaál volt, Meribbaál Míkát nemzette, 41Míka fiai Fíton, Melek, Táraa és Áház voltak. 42Áház Járát nemzette, Jára Alamátot, Azmótot és Zámrit nemzette, Zámri Mószát nemzette, 43Mósza Bánaát nemzette, az ő fia, Rafája, Elászát nemzette, tőle Ászel származott. 44Ászelnek hat fia volt, név szerint: Ezrikám, Bokru, Ismaél, Sária, Obadja, Hánán. Ezek voltak Ászel fiai.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

9,1 Babilon gonoszságairól beszél, de aztán Jeruzsálem első lakóinak névsorát mondja el, akik Lévi, Júda és Benjamin törzséből valók voltak Manassze és Efraim kislétszámú csoportjával együtt.

9,20 Mózes idejéből hirtelen átlép Dávid korába. A szerző tulajdonképpen két intézményt akar dicsőíteni: a dávidi dinasztiát, amely az isteni igéretek letéteményese volt, és az ároni papságot, amelyből a legitim főpapság származik, és amely a dávidi időkben érte el fénykorát; jelentősége az azt követő templomi szolgálatban teljesedett ki.

Előző fejezet Következő fejezet