Keresés a Bibliában

6 1Lévi fiai tehát Gerson, Kaát és Merári voltak. 2Gerson fiait Libninek és Szemeinek hívták. 3Kaát fiai Amrám, Jichár, Hebron és Oziel, 4Merári fiai pedig Moholi és Músi voltak.
Lévi nemzetségei, családjaik szerint, a következők voltak: 5Gerson, akinek fia Libni, akinek fia Jahát, akinek fia Zámma, 6akinek fia Jóah, akinek fia Addó, akinek fia Zára, akinek fia Jetráj. 7Kaát fiai voltak: az ő fia, Aminádáb, akinek fia Kóré, akinek fia Ászír, 8akinek fia Elkána, akinek fia Abiászáf, akinek fia Ászír, 9akinek fia Táhát, akinek fia Uriel, akinek fia Ozija, akinek fia Saul. 10Elkána fiai Amaszáj, Ahimót 11és Elkána voltak. Elkána fiai voltak: az ő fia Szófáj, akinek fia Náhát, 12akinek fia Eliáb, akinek fia Jerohám, akinek fia Elkána. 13Sámuel fiai voltak: az elsőszülött, Vásseni, és Ábia. 14Merári fiai voltak: Moholi, ennek fia Libni, akinek fia Szemei, akinek fia Óza, 15akinek fia Sima, akinek fia Haggia, akinek fia Aszája.
16A következők voltak azok, akiket Dávid a láda elhelyezése után az Úr házában az énekesek vezetésére rendelt. 17Mint énekesek szolgáltak a bizonyság sátra előtt, míg Salamon fel nem építette az Úr házát Jeruzsálemben és a rájuk vonatkozó rendtartás szerint végezték szolgálatukat.
18A következők voltak azok, akik ott szolgáltak fiaikkal: Kaát fiai közül Hemán énekes. Ő Jóhelnek volt a fia, aki meg Sámuelnek volt a fia, 19aki meg Elkánának volt a fia, aki meg Jerohámnak volt a fia, aki meg Eliélnek volt a fia, aki meg Tóhunak volt a fia, 20aki meg Szúfnak volt a fia, aki meg Elkánának volt a fia, aki meg Mahátnak volt a fia, aki meg Amaszájnak volt a fia, 21aki meg Elkánának volt a fia, aki meg Jóhelnek volt a fia, aki meg Azarjának volt a fia, aki meg Szofoniásnak volt a fia, 22aki meg Tahátnak volt a fia, aki meg Ászírnak volt a fia, aki meg Abiászáfnak volt a fia, aki meg Kórénak volt a fia, 23aki meg Jichárnak volt a fia, aki meg Kaátnak volt a fia, aki meg Lévinek, Izrael fiának volt a fia.
24Továbbá testvére, Ászáf, aki az ő jobbján állt. Ászáf Berekjának volt a fia, aki meg Samáának volt a fia, 25aki meg Mikaélnek volt a fia, aki meg Mászejának volt a fia, aki meg Melkiának volt a fia, 26aki meg Atanájnak volt a fia, aki meg Zárának volt a fia, aki meg Afájának volt a fia, 27aki meg Etánnak volt a fia, aki meg Zammának volt a fia, aki meg Szemeinek volt a fia, 28aki meg Jetnek volt a fia, aki meg Gersomnak volt a fia, aki meg Lévinek volt a fia.
29Testvéreik, Merári fiai közül, bal felől, Etán állt ott. Ő Kúsinak volt a fia, aki meg Abdinak volt a fia, aki meg Máloknak volt a fia, 30aki meg Hásabjának volt a fia, aki meg Amaszjának volt a fia, aki meg Helkijának volt a fia, 31aki meg Amaszájnak volt a fia, aki meg Bóninak volt a fia, aki meg Sómernak volt a fia, 32aki meg Moholinak volt a fia, aki meg Músinak volt a fia, aki meg Merárinak volt a fia, aki meg Lévinek volt a fia.
33Testvéreiknek, a többi levitának az volt a rendeltetése, hogy ellássák mindazt, ami az Úr lakóházának szolgálatához tartozott, 34Áronnak és fiainak pedig az, hogy jóillatot gyújtsanak az égőáldozat oltárán és a füstölőszer oltárán, ellássák a szentek szentjének egész szolgálatát, s könyörögjenek Izraelért, egészen úgy, ahogy Mózes, Isten szolgája rendelte.
35Áron fiai a következők voltak: az ő fia, Eleazár, akinek fia Fineesz, akinek fia Abisue, 36akinek fia Bokki, akinek fia Ózi, akinek fia Zarahja, 37akinek fia Merajót, akinek fia Amarja, akinek fia Ahitób, 38akinek fia Szádok, akinek fia Ahimaász.
39Ezeknek, tudniillik a kaátiták nemzetségei közül Áron fiainak, lakóhelyei falvaik és határaik szerint a következők voltak. Nekik juttatta ugyanis a sorsvetés 40s azért nekik is adták: Júda földjén Hebront, s annak legelőit körös-körül. – 41A város szántóföldjeit és majorjait Kálebnek, Jefóne fiának, 42a menedékvárost, Hebront pedig Áron fiainak adták, – továbbá Libnát és legelőit, 43meg Jetert és Estemót legelőikkel együtt, valamint Helont és Debirt, legelőikkel együtt, 44meg Ásánt és Bétsemest és ezek legelőit. 45Benjamin törzséből pedig: Gebát és legelőit, Álmátot legelőivel együtt, továbbá Anatótot legelőivel együtt: összesen tizenhárom várost adtak nekik nemzetségeikhez mérten. 46Kaát többi, az ő nemzetségéből való fiainak tíz várost adtak birtokul Manassze fél törzséből. 47Gersom fiainak, nemzetségeikhez mérten tizenhárom várost adtak, Isszakár törzséből, Áser törzséből, Naftali törzséből és Manassze Básánban lakó törzséből. 48Merári fiainak, nemzetségeikhez mérten, tizenkét várost adtak sorsvetés által Rúben törzséből, Gád törzséből és Zebulon törzséből.
49Kiadták tehát Izrael fiai a levitáknak a városokat s azok legelőit: 50sorsvetés által adták ki Júda fiainak törzséből, Simeon fiainak törzséből és Benjamin fiainak törzséből azokat a név szerint megnevezett városokat.
51Kiadták azoknak is, akik Kaát fiainak nemzetségéből valók voltak – az ő határaikban levő városok Efraim törzséből valók voltak. – 52Nekik adták: a menedékvárost, Szíchemet, legelőivel együtt, Efraim hegységén, és Gézert, legelőivel együtt, 53továbbá Jokmaámot, legelőivel együtt, meg Béthoront hasonlóképpen, 54továbbá Elont, legelőivel együtt és Gátremmont ugyanúgy, 55Manassze fél törzséből pedig Ánert és legelőit, Bálámot és legelőit: azoknak tudniillik, akik Kaát fiainak nemzetségéből még hátra voltak.
56Gersom fiainak pedig: Manassze fél törzsének nemzetségéből Gaulont, Básánban, s annak legelőit, meg Astarótot, legelőivel együtt. 57Isszakár törzséből Kedest és legelőit, Dáberetet és legelőit, 58továbbá Rámótot és legelőit, meg Ánemet, legelőivel együtt. 59Áser törzséből pedig Másált legelőivel együtt, és Abdont, hasonlóképpen, 60továbbá Hukókot és legelőit, meg Rohóbot, legelőivel együtt. 61Naftali törzséből pedig: Kedest, Galileában, s annak legelőit, Hámont, legelőivel együtt, Kirját-Jearimot és legelőit.
62Merári még hátralevő fiainak pedig: Zebulon törzséből Rimmont és legelőit, Mahanaimot és legelőit 63a Jordánon túl, Jerikóval szemben. A Jordántól keletre pedig: Rúben törzséből Bószort a pusztában, legelőivel együtt, és Jászát, legelőivel együtt, 64továbbá Kademótot és legelőit és Mefaátot, legelőivel együtt. 65Gád törzséből pedig Rámótot, Gileádban, és legelőit, Manaimot legelőivel együtt, 66meg Hesebont legelőivel együtt és Jézert, legelőivel együtt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,51 A levitáknak, Áron leszármazottainak osztályrészül jutott városok, vö. Józs 21,4-42, amely teljesebb jegyzéket ad erről.

Előző fejezet Következő fejezet