Keresés a Bibliában

2 1Izrael fiai Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Isszakár, Zebulon, 2Dán, József, Benjamin, Naftali, Gád és Áser voltak.
3Júda fiai Her, Onán és Sela voltak; ezt a hármat szülte neki Sua leánya, a kánaáni asszony. Her, Júda elsőszülöttje azonban gonosz volt az Úr előtt, s ezért az Úr megölte. 4Támár, a menye, Fáreszt és Zárát szülte neki; Júda fiai összesen tehát öten voltak.
5Fáresz fiai Ezron és Hámul voltak.
6Zára fiai összesen öten voltak: Zámri, Etán, Emán, Kalkál és Dára. 7Kármi fiai voltak: Ákár, aki bajba döntötte Izraelt, mivel az átok alá vetett dologból lopott s így bűnt követett el, 8Etán fia pedig Azarja.
9Ezron fiai, azok, akik neki születtek, Jerameél, Arám és Kalubi voltak.
10Arám Aminádábot nemzette, Aminádáb Nahsont, Júda fiainak fejedelmét nemzette, 11Nahson nemzette Szálmát, tőle származott Boóz. 12Boóz Obedet nemzette, aki pedig Izájt nemzette, 13Izáj aztán nemzette: Eliábot, az elsőszülöttet, Abinádábot, a másodikat, Simát, a harmadikat, 14Natanaelt, a negyediket, Raddájt, az ötödiket, 15Ászomot, a hatodikat, Dávidot, a hetediket. 16Nővéreik voltak: Száruja és Abigail. Szárujának három fia volt: Abizáj, Joáb és Aszaél, 17Abigail pedig Amászát szülte: az ő atyja az izmaelita Jeter volt.
18Káleb, Heszron fia, egy Azuba nevű asszonyt vett feleségül. Vele nemzette Jeriótot, akinek fiai Jáser, Sobáb és Árdon voltak. 19Azuba halála után Káleb Efratát vette feleségül, aki Húrt szülte neki. 20Húr aztán Úrit nemzette. Úri pedig Beszeleélt nemzette. 21Heszron aztán bement Mákirnak, Gileád atyjának leányához, s elvette; ekkor ő hatvan éves volt. Ő szülte neki Szegubot, 22Szegub pedig Jaírt nemzette. Neki huszonhárom városa volt Gileád földjén, 23de Gessúr és Arám elvette Jaír városait, Kánátot is, ennek falvait is, hatvan várost. Ők mind Mákirnak, Gileád atyjának fiai voltak. 24Amikor pedig Heszron meghalt, Káleb bement Efratához. Heszronnak Ábia is felesége volt, aki neki Áshurt, Tekoa atyját szülte.
25Jerameélnek, Heszron elsőszülöttjének a következő fiai születtek: Rám, elsőszülöttje, továbbá Búna, Arám, Ászom és Áhia. 26Jerameél egy másik asszonyt is feleségül vett: ezt Atárának hívták és Onám anyja lett. 27Rámnak, Jerameél elsőszülöttjének fiai Moósz, Jámin és Áhár voltak. 28Onám fiai Szemei és Jáda, Szemei fiai pedig Nádáb és Abisúr voltak. 29Abisúr feleségét Abihailnak hívták, aki neki Ahobbánt és Mólidot szülte. 30Nádáb fiai Száled és Affaim voltak. Száled gyermektelenül halt meg, 31Affaim fia Jesi volt. Ez a Jesi Sesánt nemzette, Sesán pedig Oholájt nemzette. 32Jádának, Szemei fivérének fiai Jeter és Jonatán voltak. Jeter gyermektelenül halt meg, 33Jonatán Fáletet és Zízát nemzette. Ezek voltak Jerameél fiai. 34Sesánnak nem voltak fiai, csak leányai, meg egy egyiptomi rabszolgája, akit Jeraának hívtak. 35Hozzáadta leányát feleségül s az neki Etejt szülte. 36Etej aztán Nátánt nemzette, Nátán Zábádot nemzette, 37Zábád Oflált nemzette, Oflál Obedet nemzette, 38Obed Jéhut nemzette, Jéhu Azarját nemzette, 39Azarja Heleszt nemzette, Helesz Elászát nemzette, 40Elásza Sziszámojt nemzette, Sziszámoj Sallumot nemzette, 41Sallum Ikámiát nemzette, Ikámia pedig Elisámát nemzette.
42Kálebnek, Jerameél fivérének fiai voltak: Mésa, az ő elsőszülöttje, Zífnek az atyja, és Máresának, Hebron atyjának fiai. 43Hebron fiai Kóré, Táfua, Rekem és Samma voltak. 44Samma Rahámot, Jerkaám atyját nemzette, Rekem pedig Sammájt nemzette. 45Sammáj fia Máon volt, Máon Bétszúr atyja volt.
46Éfa, Káleb mellékfelesége Háránt, Mószát és Gezezt szülte. Hárán Gezezt nemzette, 47Jahaddáj fiai pedig Regom, Jótám, Gésán, Fálet, Éfa és Saáf voltak.
48Maáka, Káleb mellékfelesége Sábert és Taránát szülte. 49Saáf, Madmena atyja Sevát, Makbena atyját és Gibea atyját nemzette. Káleb leánya Áksza volt. 50Ezek voltak Káleb fiai.
Húrnak, Efrata elsőszülöttjének fiai voltak: Sobál, Kirját-Jearim atyja, 51Szálma, Betlehem atyja, Hárif, Betgáder atyja. 52Sobálnak, Kirját-Jearim atyjának fiai voltak: Haróe, a fél Menuhót, 53továbbá Kirját-Jearim nemzetségei, a jetriták, az afutiták, a sematiták, a misraiták, tőlük származtak a száraiták és az estáoliták. 54Szálma fiai voltak: Betlehem, Netofáti, Atarót-Bét-Joáb meg a manahatiták száraita fele, 55továbbá a Jábeszben lakó írástudók nemzetségei, a tirátiták, a simátiták meg a szúkátiták. Utóbbiak Rekáb házának atyjától, Hammáttól származó kiniták voltak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,1 A felsorolás Jákobról rögtön Júdára tér át, mert a fogság után az ő utadai képezték a legnépesebb törzset, és a hazatérést is ez a törzs vezette.

2,46 Káleb: nem tévesztendő össze Jefóne fiával, aki az Ígéret földjét kikémlelte.

Előző fejezet Következő fejezet