Keresés a Bibliában

12 1Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. (Róm 6,13) 2És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. (Eféz 4,23.1Thess;4,3) 3Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. (Préd 7,16;1Kor 12,11) 4Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: (Ésa 64,4) 5Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. (1Kor 12,12.13.27; Eféz 4,11.12) 6Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; (1Kor 12,4) 7Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; (1Pét 4,10.11) 8Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal mívelje. (2Kor 9,7) 9A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. (Ámós 5,15) 10Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. (Zsid 13,1.2.1Pét;1,22) 11Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok. (Róm 11,34; Fil 2,5; Mát 28,19.20) 12A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak; (Luk 18,1;Zsid 10,36) 13A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok. (1Kor 16,1;Zsid 13,1.2) 14Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok. (Mát 5,44; Luk 23,34; Csel 7,60) 15Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. (1Kor 12,26.27) 16Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban. (Fil 2,2;Péld 3,7) 17Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. (Mát 5,39;2Kor 8,21) 18Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. (Zsid 12,14) 19Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. (3Móz 19,18; Mát 5,39;5Móz 32,35) 20Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. (Péld 25,21.22; Mát 5,44.45.48) 21Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. (Róm 15,10;Róm 1,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet