Keresés a Bibliában

3 1Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd; (Péld 1,8.9) 2Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven. (5Móz 8,1;30,16) 3Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára; (Máté 5,7.44-48;5Móz 6,7.8) 4Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. (Péld 14,12) 5Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. (Zsolt 125,1) 6Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat. (Péld 12,17; Jak 3,6) 7Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. (1Kor 4,7;Péld 26,12) 8Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontaidnak. (Jób 21,24) 9Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. (Malak 3,10) 10Eképen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi. (5Móz 28,1.8) 11Az Úrnak fenyítését fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő dorgálását. (Zsid 12,5-7) 12Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, a kit kedvel. 13Boldog ember, a ki megnyerte a bölcseséget, és az ember, a ki értelmet szerez. (Péld 15,17) 14Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme. (Péld 8,11; Jób 28,15-19) 15Drágább a fényes kárbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá. (Jer 17,10) 16Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség. 17Az ő útai gyönyörűséges útak, és minden ösvényei: békesség. (Péld 14,31;Péld 24,17.18) 18Életnek fája ez azoknak, a kik megragadják, és a kik megtartják boldogok! (Péld,3 16.;Máté 7,21; Jak 1,25) 19Az Úr bölcseséggel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. (Zsolt 136,5.6) 20Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot, 21Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcseséget, és a meggondolást! (Jób 28,28) 22És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. (Péld,3 16. 17.) 23Akkor bátorsággal járod a te útadat, és a te lábadat meg nem ütöd. (Zsolt 37,23.24) 24Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod. (Jób 11,19) 25Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő; (Zsolt 91,5-9) 26Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól. (Péld 20,3) 27Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, a kiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése. (Péld 11,17;25,27; Préd 11,2) 28Ne mondd a te felebarátodnak: menj el, azután térj meg, és holnap adok; holott nálad van, a mit kér. (Jak 2,15-17) 29Ne forralj a te felebarátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan te veled. (Zsolt 15,1.3) 30Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illetett gonoszszal téged. (Máté 5,38-40) 31Ne irígykedjél az erőszakos emberre, és néki semmi útát ne válaszd. (Zsolt 71,1) 32Mert útálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az ő titka. (Zsolt 25,14) 33Az Úrnak átka van a gonosznak házán; de az igazaknak lakhelyét megáldja. (5Móz 28,15-68) 34Ha kik csúfolók, ő megcsúfolja azokat; a szelídeknek pedig ád kedvességet. (Zsolt 18,27) 35A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak. (Zsolt 119,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet