Keresés a Bibliában

15 1Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. (1Kir 12,13.16.19) 2A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki. (Péld 13,16) 3Minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat. (Péld 5,21; Jer 16,17) 4A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. (Péld 13,14) 5A bolond megútálja az ő atyjának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes. (Péld,15 10.) 6Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság. (Jak 5,1-4) 7A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt; a bolondoknak pedig elméje nem helyes. (Péld,15 2.) 8Az istentelenek áldozatja gyűlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki. (Ésa 1,11.15; Ámós 5,21-24) 9Utálat az Úrnál az istentelennek úta; azt pedig, a ki követi az igazságot, szereti. 10Gonosz dorgálás jő arra, a ki útját elhagyja; a ki gyűlöli a fenyítéket, meghal. (Péld,15 5.) 11A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve. (Jób 26,6;Jer 17,9.10) 12Nem szereti a csúfoló a feddést, és a bölcsekhez nem megy. 13A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik. (Péld,15 15. 17. 22.) 14Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot. (Péld 10,1;Luk 15,3) 15Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak; a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma van. 16Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van. (Zsolt 37,16) 17Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van gyűlölség. (Péld 17,1) 18A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást. (Péld 26,32) 19A restnek útja olyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útja megegyengetett. 20A bölcs fiú örvendezteti az atyját; a bolond ember pedig megútálja az anyját. (Péld 10,1.23;Péld 19,26) 21A bolondság öröme az esztelennek; de az értelmes férfiú igazán jár. 22Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek. (Péld 11,14) 23Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében mondott beszéd, oh mely igen jó! 24Az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van. (Péld 22,2) 25A kevélyeknek házát kiszakgatja az Úr; megerősíti pedig az özvegynek határát. (Péld 2,21.22;14,11) 26Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek. (Péld 6,16.18) 27Megháborítja az ő házát, a ki követi a telhetetlenséget; a ki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az. (Zsolt 15,5) 28Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt. (Péld,15 15. Péld 23,13. 14.) 29Messze van az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja. (Zsolt 145,18.19) 30A szemek világa megvidámítja a szívet; a jó hír megerősíti a csontokat. (Péld 25,25) 31A mely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik. (Péld 26,12) 32A ki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az ő lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez. 33Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság. (Jób 28,28;Péld 18,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet