Keresés a Bibliában

4 1Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől. (Zsid 4,15) 2És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék. (2Móz 34,28.1Kir;19,8) 3És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. (1Móz 3,17) 4Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik. (5Móz 8,3) 5Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére. (Mát 27,53) 6És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. (Zsolt 91,11.12) 7Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet. (5Móz 6,16) 8Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, (Mát 14,31;16,8) 9És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. (Ján 5,3) 10Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. (5Móz 6,13) 11Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki. (Ján 1,51; Zsid 1,6.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG