Keresés a Bibliában

12 1És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; (Jel,12 3.) 2A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben. (Mik 4,10) 3Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; (Dán 7,7) 4És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye. (Dán 8,10;Jel,12 1. 2.) 5És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez. (Jel 2,27;19,15; Zsolt 2,9) 6Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig. (Jel 11,3) 7És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai; (Dán 10,13.21) 8De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben. (Jel 2,11;21,8;Jel 19,20) 9És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének. (Jel 20,2.1Móz;3,1.4.15) 10És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. (Jel 7,10;19,1;Jel 11,15;12,10;19,6) 11És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig. (Róm 8,33.34.37;16,20) 12Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van. (Zsolt 96,11; Ésa 49,13; Jel 8,13;9,2-12;11,14) 13Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, a ki a fiút szűlte. (Jel,12 9.;Jel,12 1. 2. 5.) 14De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig. (Jel 12;6;;Dán 12,7) 15És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyó vizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. (Ésa 41,4;44,6;Jel 22,17; Ésa 51,1; Ján 4,10.14;7,37) 16De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, a melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. 17Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele; (Jel 19,10.1Ján;5,10) 18És álla a tengernek fövenyére. (Jel 15,1.6.7;Jel,12 2. Jel 19,7.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet