Keresés a Bibliában

15 1Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. (Mát 27,48) 2Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Ján 4,28) 3Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek. (Ján 13,10) 4Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok. (Zsolt 16,8-11) 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. (Ján 6,56) 6Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. 7Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek. (Ján 14,13;16,23.1Ján;3,22) 8Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. (2Móz 12,46) 9A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. (Zak 12,10) 10Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. (Ján 14,15) 11Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék. (Ján 3,1;7,50) 12Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket. (Eféz 5,2;Ján 13,34) 13Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. (Zsolt 110,1) 14Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek. 15Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. (Mát 28,1; Márk 16,1; Luk 24,1) 16Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. (Mát 28,19;Ján 14,13;16,23.24) 17Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. (Luk 24,12) 18Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál. (Ján 7,7) 19Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. (2Kor 11,25.2Tim;3,11) 20Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. (Ján 13,16; Mát 10,24; Luk 6,40) 21De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, a ki küldött engem. (Mát 24,9) 22Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniök az ő bűnöket. (Ján 9,41; Luk 12,47.48) 23A ki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is. (Zsolt 16,10) 24Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, a melyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük; de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat. 25De azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, a mely megiratott az ő törvényökben: Ok nélkül gyűlöltek engem. (Zsolt 69,5) 26Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot. (Ján 14,26;16,7; Luk 24,49) 27De ti is bizonyságot tesztek; mert kezdettől fogva én velem vagytok. (Csel 1,22;5,32)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet