Keresés a Bibliában

28 1És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: (Jer 13,23;18,22) 2Embernek fia! mondjad Tírus fejedelmének: Ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szíved és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy és nem Isten, mégis olylyá tevéd szíved, minő az Isten szíve, (Ezék,28 6. Ésa. 31,3. 47,8. 2 Thess. 2,4.) 3Lám, hát bölcsebb volnál te Dánielnél! Semmi elrejtett dolog nem homályos néked! (Dán 2,26-47) 4Bölcseségeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, s gyűjtöttél aranyat s ezüstöt kincses házaidba. (Ezék,28 3. 5. 12. Zak. 9,12.) 5Bölcseségednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítád gazdagságodat, és felfuvalkodott szíved gazdagságod miatt. (Zsolt 62,1; Dán 4,27) 6Ezokáért így szól az Úr Isten: Mivel olylyá tevéd szíved, minő az Isten szíve: (Ezék,28 2.) 7Azért ímé, hozok reád idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonszák fegyvereiket bölcseséged szépsége ellen, és megfertéztetik fényességedet. (Jer 23,2;50,6.1Pét;2,25) 8A sírgödörbe szállítnak alá, s meghalsz a megölettek halálával a tengerek szívében. (Jer 49,31) 9Vajjon mondván mondod-é megölőd előtt: Isten vagyok én? holott ember vagy és nem Isten a téged átütőnek kezében! (1Móz 46,32) 10Körülmetéletlenek halálával halsz meg, idegeneknek keze által. Mert én szóltam, ezt mondja az Úr Isten. (Ezék 31,18) 11És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: (Ezék 1,7) 12Embernek fia! kezdj gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki: Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcseséggel, tökéletes szépségben. (Ezék,28 3.) 13Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél. (Ezék 27,5-27) 14Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. (Ezék 33,21.2Kir;25,1-11) 15Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. (Ezsdr 1,1-11) 16Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül. (Ezék,28 14.) 17Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcseségedet fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére. (Ezék,28 15.;Ezék,28 13.) 18Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek. (1Sám 14,20) 19Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel! (Ezék 27,36) 20És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: (3Móz 10,2) 21Embernek fia! vesd tekintetedet Sidonra, és prófétálj ellene. (1Móz 10,2) 22És mondjad: Így szól az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek, Sidon, és megdicsőítem magamat közepetted, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor ítéleteket cselekszem benne, és megszentelem magamat benne. (3Móz 10,1-3) 23És bocsátok reá döghalált és vért utczáira, és sebesültek hullanak el benne fegyver miatt, mely reá jő mindenfelől; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. (Ezék 32,30) 24És ne legyen többé Izráel házának szúró tövise és fájdalomszerző tüskéje mindazok között, kik körülöttök vannak, kik őket megvetik, és tudják meg, hogy én vagyok az Úr. (4Móz 35,55.56) 25Így szól az Úr Isten: Mikor egybegyűjtöm Izráel házát a népek közül, kik közé szétszórattak, akkor megszentelem magamat rajtok a pogányok szeme láttára, és laknak az ő földjökön, melyet adtam Jákóbnak, az én szolgámnak. (Jer 25,12; Zsolt 127,1-3) 26És laknak azon bátorsággal, és házakat építenek s szőlőket plántálnak, és laknak bátorsággal, mikor ítéleteket cselekedtem mindazokon, kik őket megvetik vala ő körülöttök, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök. (Jer 31,4-6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet