Keresés a Bibliában

16 1És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: (Ezék,16 9. 14. 2 Móz. 32,12-14.) 2Embernek fia! add tudtára Jeruzsálemnek az ő útálatosságait, (1Krón 15,13) 3És mondjad: Így szól az Úr Isten Jeruzsálemnek: A te származásod és születésed Kanaán földjéről való; atyád az Emoreus és anyád Hitteus asszony. (Ésa 54,15-17) 4Születésed pedig ilyen volt: a mely napon születtél, el nem metszették a köldöködet, és vízzel meg nem mostak, hogy tiszta lennél, sóval sem töröltek meg, sem be nem póláltak. (4Móz 15,32.35.36; Csel 15,10) 5Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit veled cselekedett volna, könyörülvén rajtad; hanem kivetettek a nyilt mezőre, mert útáltak, a mely napon születtél. (Csel 7,42.43;Ezék 16,21) 6Ekkor elmenék melletted és látálak véredben eltapodva, és mondék néked: A te véredben élj! mondék ismét néked: A te véredben élj! (Ezék 23,4.2Kir;16,6.23.24) 7Sok ezerekre szaporítottalak, mint a mezei füvet, és megszaporodál és fölnevekedél és jutál nagy szépségre; emlőid duzzadának s szőröd kinőtt vala, de te mezítelen és befedezetlen valál. (Ezék,16 6. 2 Móz. 3,8.;Ezék 8,5) 8Ekkor elmenék melletted, és látálak, és ímé a te korod a szerelem kora vala, és kiterjesztém fölötted szárnyamat s befödözém mezítelenségedet, és megesküvém néked s frigyre léptem veled; azt mondja az Úr Isten, és lől az enyém. (2Móz 19,4-8;24,8;5Móz 26,27) 9És megmosálak vízzel és elmosám rólad véredet, és megkenélek olajjal. (Jer 2,32) 10És felöltöztetélek hímes ruhába, és felsaruztalak borjúfóka bőrrel, s övezélek fehér gyolcscsal s befedélek selyemmel. (Ezék 20,4;22,2.5) 11És felékesítélek ékeségekkel, s adtam karpereczeket kezeidre és lánczot nyakadra. (1Móz 24,22) 12És adtam orrpereczet orrodra és függőket füleidre és ékes koronát fejedre. (2Kir 21,7) 13És felékesítéd magadat aranynyal és ezüsttel, és öltözeted vala fehér gyolcs és selyem és hímes ruha; lánglisztet, mézet és olajat ettél, és megszépülél felette igen, s királyságra jutál. (2Sám 7,10) 14És kiméne híred a pogányok közé a te szépségedért; mert tökéletes vala az ékességeim által, a melyeket reád tettem, azt mondja az Úr Isten. (1Kir 10,23-25; Siral 1,1) 15De elbízád magadat szépségedben és paráznává lőn híred szerint, elárasztál paráznaságaiddal minden melletted elmenőt: legyen kedve szerint! (Jer 2,20-23;Ezék,16 25.) 16És vevél a te ruháidból s csinálál magadnak magaslatokat különböző szinnel borítva, s paráználkodál azokon; ilyen még nem volt és nem is lesz. (2Kir 21,9) 17És vevéd a te ékességidet az én aranyomból és ezüstömből, melyeket néked adtam, és csináltál magadnak férfiú képeket, és azokkal paráználkodál. (Ezék 38,17) 18És vevéd hímes ruháidat és befedezéd azokat, és olajomat és füstölőszeremet vetéd eléjök. (Ezék 7,20) 19És az én eledelemet, melyet néked adtam, - lángliszttel és olajjal és mézzel etettelek vala, - ő eléjök rakád kedves illatul; így lőn, ezt mondja az Úr Isten. (Hós 2,4; Jer 44,16-19) 20És vevéd a te fiaidat és leányaidat, kiket nékem szültél vala, és megáldozád őket azoknak eledelül. Avagy nem volt-é már elég paráznaságodból, (2Kir 21,6) 21Hogy megölted fiaimat is, és oda adád őket, midőn tűzben nékik áldozád? (Ezék 20,26; Zsolt 106,37.38) 22És minden útálatosságaidban és paráznaságaidban meg nem emlékeztél a te ifjúságod napjairól mikor mezítelen és befedezetlen valál, véredben eltapodva voltál. (Ezék,16 4-16.) 23És lőn minden gonoszságod után, (Jaj, jaj néked! azt mondja az Úr Isten,) 24Építél magadnak tetőt, és csináltál magaslatot minden utczán. (1Kir 14,23.24; Ésa 57,7) 25És minden keresztútnál megépítéd magaslatodat, s útálatossá tevéd szépségedet, és kétfelé vetéd lábaidat minden melletted elmenőnek, és sokasítád paráznaságodat. (2Kir 25,1) 26És paráználkodál Égyiptom fiaival, szomszédiddal, a nagytestűekkel, és sokasítád paráznaságodat, hogy engem ingerelj. (Ezék,16 15. 16. 3 Móz. 15,2.) 27És ímé kinyújtottam kezemet ellened, s megkisebbítém rendelt részedet, és adálak téged a te gyűlölőidnek, a Filiszteusok leányainak csúfolásukra, a kik átallák fajtalan útadat. (2Móz 21,10; Hós 2,9) 28S Assiria fiaival is paráználkodál, mert meg nem elégedél; paráználkodál velök, és még sem elégedél meg. (Ezék,16 9.) 29És sokasítád paráznaságodat a kalmárok földje, Káldea felé, de még ezzel sem elégedél meg. (Ezék 17,4) 30Mily gyenge a szíved, azt mondja az Úr Isten, hogy mindezeket cselekedted, egy rakonczátlan rima cselekedeteit! (Ezék 16,20.21) 31Hogy állítál magadnak fedelet minden keresztúton, és magaslatokat csinálál minden utczán, de nem voltál olyan, mint a rima, kicsibe véve a bért. 32Te házasságtörő asszony! férje helyett idegeneket fogad el! (Ezék,16 6. Ezék 22,2.) 33Minden rimának bért adnak, te pedig magad adtad ajándékidat minden szeretődnek, így megvásárlád őket, hogy bemenjenek hozzád mindenfelől paráznaságidért. 34És lőn különbség közted és más asszonyok közt paráznaságaidban; mert utánad nem jártak a paráznák; te adál bért nékik és bért ők nem adának néked, így lőn különbséged. (Ésa 4,3) 35Azért te rima, halld meg az Úr beszédét! (Ésa 1,21; Hós 2,1) 36Így szól az Úr Isten: A miatt, hogy eláradt gyalázatod és föl van takarva mezítelenséged a te szeretőiddel való paráznaságaidban; és minden útálatos bálványaid miatt és fiaid vére miatt, kiket azoknak adtál: (Ezék,16 15. 20.) 37Ezokáért ímé egybegyűjtöm minden szeretődet, kiknek kedves valál, és mindazokat, a kiket szerettél, együtt azokkal, a kiket gyűlöltél, és egybegyűjtöm őket ellened mindenfelől, és föltakarom mezítelenségedet előttök, hogy lássák minden te mezítelenségedet. (Ésa 47,3; Jer 13,26.27) 38És megítéllek téged a házasságtörő és vért ontó asszonyok ítéletével, és véredet kiontatom búsulásomban és féltő szerelmemben. (3Móz 20,10.5Móz;22,22) 39És adlak téged kezökbe, és leszakítják tetődet és lerontják magaslataidat és lehúzzák rólad ruháidat és elveszik ékességeidet, és hagynak mezítelenül s ruhátalanul. (Hós 2,8;Siral 1,22;2,21.22) 40És összehoznak gyűlést ellened, és megköveznek és összevagdalnak fegyvereikkel. (2Kir 7,19-21) 41És megégetik házaidat tűzzel, és ítéletet cselekesznek rajtad sok asszony szeme láttára, és megszüntetem paráznaságodat, és bért sem adsz többé. (Jer 52,13.14) 42És megnyugotom búsulásomat rajtad, hogy eltávozzék féltő szerelmem te tőled, s megnyugoszom és többé nem haragszom. (Ésa 4,3.4) 43Mivelhogy meg nem emlékeztél ifjúságod napjairól, és ingerlettél engem mindezekkel, azért ímé én is fejedhez verem útadat, ezt mondja az Úr Isten, és többé nem cselekszed a fajtalanságot minden útálatosságod mellett. (Ezék,16 4. 14.) 44Ímé, valaki közmondással él, rólad veszi azt, mondván: A minémű az anya, olyan a leánya is. (Jer 7,4) 45Anyád leánya vagy te, a ki megútálta férjét s fiait, és öcséidnek nénje vagy, a kik megútálták férjeiket és fiaikat; anyátok Hitteus asszony és atyátok Emoreus. (Ezék,16 35. Hós. 2,3.) 46És a te nénéd Samaria vala, ő és leányai, ki balkezed felől lakik vala; és öcséd, a ki jobbkezed felől lakik vala, Sodoma és leányai. (2Kir 17,6-12;1Móz 13,13;18,20.21.24.25; Ésa 1,10.21) 47És nem az ő útaikon jártál, és nem az ő útálatosságaik szerint cselekedtél, de csak kevés ideig; de aztán gonoszabb valál azoknál minden útadban. (2Kir 21,9) 48Élek én! azt mondja az Úr Isten, így nem cselekedett Sodoma, a te öcséd, ő és leányai, a mint cselekedtél te és a te leányaid. (Siral 4,6) 49Ímé, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. (1Móz 13,10) 50És felfuvalkodának s cselekedének útálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam. (1Móz 18,21;19,24.25) 51És Samaria félannyit sem vétkezett, mint te, mert többek a te útálatosságaid, mint az övék; és így nőtestvéreidet nálad igazabbaknak bizonyítád minden útálatosságiddal, a melyeket cselekvél. (Ezék,16 46.) 52Te is azért viseld gyalázatodat, a melyre pedig nénédet ítélted; a te bűneid miatt, melyekben nálok útálatosabban cselekvél, igazabbak ők nálad. Szégyenülj meg hát te is s viseld gyalázatodat, hogy nőtestvéreidet nálad igazabbaknak bizonyítád. (Jer 49,1.2) 53És visszahozom foglyaikat, Sodomának s leányainak foglyait és Samariának s leányainak foglyait; s visszahozom a te foglyaidat is amazok közepette; (Ezék 17,15-21) 54Azért, hogy viseljed gyalázatodat és megszégyenülj mindazokért, miket cselekedtél, mikor azoknak vígasztalásukra leszel. (1Kir 6,4) 55És nőtestvéreid, Sodoma és leányai visszatérnek előbbi állapotjokba, és Samaria s leányai visszatérnek előbbi állapotjokba, és te is és leányaid visszatértek előbbi állapototokba. (2Sám 12,26) 56És nem vala-é öcséd, Sodoma, szóbeszéd a te szádban kevélykedésed napján, (Ezék,16 20.) 57Minekelőtte kitudódott volna gonoszságod; a miképen te most gyalázatuk vagy Siria leányainak s minden körülötted valóknak, a Filiszteusok leányainak, kik útálnak téged köröskörül? 58Fajtalanságodat és útálatosságaidat magad viseled, azt mondja az Úr. (5Móz 2,4.5; Zsolt 137,7;Ezék 35,12) 59Mert ezt mondja az Úr Isten: És ha úgy cselekedtem veled, mint te cselekedtél, midőn megvetetted az esküt, hogy megtörd a frigyet: (2Móz 19,5-8; Jer 44,16-19) 60Én megemlékezem frigyemről, a melyet veled ifjúságod napjaiban kötöttem, és örök frigyet vetek veled. (Ezék,16 4.) 61És te megemlékezel útaidról és megszégyenled magadat, mikor hozzád veszed nőtestvéreidet, a kik nagyobbak nálad, együtt azokkal, a kik kisebbek, s adom őket néked leányaidul, de nem a te frigyedből. (Jer 31,32.33) 62És én megerősítem frigyemet veled, s megismered, hogy én vagyok az Úr. (Ésa 4,3.4) 63Hogy megemlékezzél és pirulj, és meg ne nyissad többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamit cselekedtél, azt mondja az Úr Isten.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet