Keresés a Bibliában

2 1És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. (2Móz 23,16;34,22.5Móz;16,10) 2És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. (Csel 1,14;4,33;5,42) 3És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. (Csel 8,5.26;21,8) 4És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok. (4Móz 8,10;27,18.5Móz;34,9.1Tim;4,14.2Tim;1,6) 5Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. 6Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. 7Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak? (Csel 21,39) 8Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk? (Luk 21,15) 9Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában, (Ésa 21,2;1Pét 1,1; Csel 6,9) 10Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, (Csel 6,9) 11Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. (Jer 26,11) 12Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie? (2Kor 11,23-33) 13Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg. 14Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet! 15Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van; (Gal 1,17) 16Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától: (Jóel 2,28-32) 17És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. (Ésa 44,3) 18És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak. (1Móz 12,7;13,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG