Keresés a Bibliában

7 1Monda pedig a főpap: Vajjon így vannak-é hát ezek? (Csel 2,39;3,26;5,20;10,36) 48De ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja: (1Kir 8,27.2Krón;6,18) 49A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek nékem? azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye? (Ésa 66,1.2) 27És felkelvén, elméne. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe; (1Kir 8,41.42)

KNB SZIT STL BD RUF KG