Keresés a Bibliában

16Mikor pedig Rómába jutottunk, a százados átadá a foglyokat a testőrsereg fővezérének. Pálnak azonban megengedteték, hogy külön lakjék az őt őriző vitézzel. 23Kitűzvén tehát néki egy napot, eljövének hozzá a szállására többen; kiknek nagy bizonyságtétellel szól vala az Istennek országa felől, igyekezvén elhitetni ő velök a Jézus felől való dolgokat, úgy a Mózes törvényéből, mint a prófétákból, reggeltől fogva mind estvéig. (1Móz 49,10.5Móz;18,15; Ésa 9,6; Ésa 53,1; Dán 9,25-26; Mik 5,2) 24És némelyek hivének az ő beszédének, mások nem hivének. (5Móz 30,12.13) 30Marada pedig Pál két egész esztendeig az ő tulajdon bérelt szállásán, és mindazokat befogadja vala, kik ő hozzá menének. (Csel 10,34.35) 31Prédikálván az Istennek országát és tanítván az Úr Jézus Krisztus felől való dolgokat teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül. (Ján 8,34)

KNB SZIT STL BD RUF KG