Keresés a Bibliában

18 1Ezekután Pál Athénből eltávozván, méne Korinthusba. (Ján 13,34.35; Gal 5,14) 3És mivelhogy azonféle míves vala, náluk marada és dolgozik vala. Mesterségökre nézve ugyanis sátorcsinálók valának. (Csel 20,34.1Kor;4,12.2Thess;3,8) 2És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. (Csel 1,14;4,33;5,42) 9Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában, (Ésa 21,2;1Pét 1,1; Csel 6,9) 3 1Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilenczre. (Csel,3 27.;2Móz 3,2-10) 8És felszökvén, megálla és jár vala és beméne ő velök a templomba, járkálva és szökdelve és dícsérve az Istent. (Ésa 35,6) 12És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. (Mát 1,21) 2Kére ő tőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. (Gal 4,13) 12És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét reá veté, hogy lásson. (Bir 2,16;3,9) 15Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. (Csel 25,10.12;26,1;Csel,9 20. 29.) 7Hallék pedig szót is, mely ezt mondja vala nékem: Kelj fel Péter, öljed és egyél! (Csel 14,19) 8Mondék azonban: Semmiképen sem, Uram; mert soha semmi közönséges vagy tisztátalan nem ment be az én számba. (Mát 9,14;11,2; Ján 1,35.41) 9Felele pedig nékem a szózat másodszor az égből: A miket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak. 13És mikor Péter zörgetett a tornácz ajtaján, egy Rhodé nevű szolgálóleány méne oda, hogy hallgatózzék: 14És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitá meg a kaput, hanem befutván, hírül adá, hogy Péter áll a kapu előtt. (Gal 3,19) 15Azok pedig mondának néki: Elment az eszed. Ő azonban erősíté, hogy úgy van. Azok pedig mondának: Az ő angyala az. (2Kor 11,25.1Thess;2,2) 16Péter pedig szüntelen zörget vala: mikor azért felnyitották, megláták őt és elálmélkodának. 17Miután pedig kezével hallgatást intett nékik, elbeszélé nékik, mimódon hozta ki őt az Úr a tömlöczből. És monda: Adjátok tudtára ezeket Jakabnak és az atyafiaknak. És kimenvén elméne más helyre. (Csel 15,13;21,18; Gal 1,19;2,9.12) 18Mikor pedig megvirradt, nem csekély háborúság támada a vitézek között, mi történt hát Péterrel. (Csel 5,18-19;12,6-10)

KNB SZIT STL BD RUF KG