Keresés a Bibliában

27 1Mózes pedig és Izráel vénei parancsot adának a népnek, mondván: Tartsátok meg mind e parancsolatot, a melyet én parancsolok ma néktek. 2És a mely napon általmentek a Jordánon arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néktek: nagy köveket állíts fel, és meszeld be azokat mészszel. (Józs 4,3-8) 3És mihelyt általmégy, írd fel azokra e törvénynek minden ígéjét, hogy bemehess arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, a tejjel és mézzel folyó földre, a miképen megígérte néked az Úr, a te atyáidnak Istene. 4Mihelyt azért általmentek a Jordánon, állítsátok fel azokat a köveket, a melyeket én e mai napon parancsolok néktek, az Ebál hegyén; és meszeld be azokat mészszel. (Józs 8,30.31) 5És építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek; olyan kövekből való oltárt, a melyeket vassal meg ne faragj. (2Móz 20,25) 6Ép kövekből építsd az Úrnak, a te Istenednek oltárát; és áldozzál azon egészen égőáldozatokat az Úrnak, a te Istenednek. 7Áldozzál hálaáldozatokat is, és egyél ott, és vigadozzál az Úr előtt, a te Istened előtt. (5Móz 12,12) 8És írd fel a kövekre e törvénynek minden ígéjét igen világosan! 9És szóla Mózes és a Lévi nemzetségéből való papok az egész Izráelnek, mondván: Figyelj és hallgass Izráel! E mai napon lettél az Úrnak, a te Istenednek népévé. (5Móz 26,17-19) 10Hallgass azért az Úrnak, a te Istenednek szavára, és cselekedjél az ő parancsolatai és rendelései szerint, a melyeket, én parancsolok ma néked. 11És parancsola Mózes azon a napon a népnek, mondván: 12Ezek álljanak fel a népnek megáldására a Garizim hegyén, mikor általmentek a Jordánon: Simeon, Lévi, Júda, Izsakhár, József és Benjámin. (5Móz 11,29; Józs 8,33) 13Ezek pedig az átkozásra álljanak fel az Ebál hegyén: Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Nafthali. 14Szóljanak pedig a léviták, és ezt mondják az egész Izráel népének felszóval: 15Átkozott az ember, a ki faragott és öntött képet csinál, útálatára az Úrnak, mesterember kezének munkáját, és rejtve tartja azt! És feleljen az egész nép és mondja: Ámen! 16Átkozott a ki kevésre becsüli az ő atyját vagy anyját! És mondja az egész nép: Ámen! (2Móz 21,17) 17Átkozott, a ki elmozdítja az ő felebarátjának határát! És mondja az egész nép: Ámen! 18Átkozott, a ki félrevezeti a vakot az úton! És mondja az egész nép: Ámen! (3Móz 19,14) 19Átkozott, a ki elfordítja a jövevénynek, árvának és özvegynek igazságát! És mondja az egész nép: Ámen! (2Móz 22,21) 20Átkozott, a ki az ő atyjának feleségével hál, mert feltakarja az ő atyjának takaróját! És mondja az egész nép: Ámen! (3Móz 18,8) 21Átkozott, a ki közösül valamely barommal! És mondja az egész nép: Ámen! (3Móz 18,23) 22Átkozott, a ki az ő leánytestvérével hál, az ő atyjának leányával vagy az ő anyjának leányával! És mondja az egész nép: Ámen! (3Móz 18,9) 23Átkozott, a ki az ő napával hál! És mondja az egész nép: Ámen! 24Átkozott, a ki megöli az ő felebarátját titkon! És mondja az egész nép: Ámen! (4Móz 35,16) 25Átkozott, a ki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa! És mondja az egész nép: Ámen! 26Átkozott, a ki meg nem tartja e törvénynek ígéit, hogy cselekedje azokat! És mondja az egész nép: Ámen! (Jer 11,3; Gal 3,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet