Keresés a Bibliában

2Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban; (1Kor 1,4.2Thess;1,3) 3Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt: (1Thess 3,6.5.8; Zsid 6,10; Jak 2,17.1Kor;13,13) 4Tudván, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva; (2Thess 2,13; Kol 3,12) 5Hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; a miképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek. (1Thess 2,5. 13. 1 Kor. 2,4. 5. 20. Zsid. 6,11. 2 Kor 6,3-7.) 6És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével; (1Thess 2,2.9.14.1Kor;4,16.2Thess;3,7-9) 7Úgy hogy példaképekké lettetek Maczedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. (1Thess 4,10) 8Mert nemcsak Maczedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. (2Thess 1,4; Róm 1,8) 9Mert azok magok hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, (1Thess 2,1; Csel 14,15.1Kor;12,2) 10És várjátok az Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. (1Thess 4,16; Csel 1,11; Róm 5,9; Mát 3,7; Fil 3,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG