Keresés a Bibliában

2És elküldöttük Timótheust, a mi atyánkfiát és Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus evangyéliomának hirdetésében, hogy erősítsen titeket és intsen titeket a ti hitetek felől; (1Thess,3 6. 1Thess 1,1. Róm. 16,21. Csel. 14,22.) 9Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, a melylyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?! (1Thess 2,19.3Ján.4) 4Tudván, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva; (2Thess 2,13; Kol 3,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG