Keresés a Bibliában

23Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, (1Kor 15,3;Mát 26,26-28; Luk 12,19) 24És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. (2Kor 8,4.7.11) 25Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. (2Kor 8,16.19) 26Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend. (Mát 25,13;26,64; Ján 14,3) 27Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. (1Kor 10,21; Zsid 6,6) 28Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, (2Kor 13,5; Gal 6,4) 29Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. (Csel 18,21; Jak 4,15) 30Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. (1Kor 15,32) 31Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el. (Zsolt 32,5) 32De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. (Zsid 12,5.6.10)

KNB SZIT STL BD RUF KG