Keresés a Bibliában

8 1A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. (Csel 15,20) 2Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell. (Gal. 6,3. 1 Tim. 6,4. 1Kor 3,18.) 3Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle. (Gal 4,9) 4Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. (Ésa 41,24.29; Jer 10,15;5Móz 6,4; Róm 14,14) 5Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr; (Ján 10,34) 6Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa. (Malak 2,10.5Móz;6,4;Ján 13,13) 7De nem mindenkiben van meg ez az ismeret; sőt némelyek a bálvány felől való lelkiismeretök szerint mind mai napig mint bálványáldozatot eszik, és az ő lelkiismeretök, mivelhogy erőtelen, megfertőztetik. (1Kor 10,27;Róm 14,14.23) 8Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt; mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak; ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek. (Róm 14,17) 9De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek. (Gal 5,13; Róm 14,15) 10Mert ha valaki meglát téged, a kinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivelhogy erőtelen, nem arra indíttatik-é, hogy megegye a bálványáldozatot? (1Kor 12,10) 11És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, a kiért Krisztus meghalt. (Róm 14,13;15,20) 12Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. (1Kor,8 11.) 13Annakokáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyámfiát, inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne botránkoztassam. (Róm 14,15.20.21;1Kor 8;11;) 11 1Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. (1Kor 4,16; Fil 3,17.2Kor;6,3-10) 2Dícsérlek pedig titeket atyámfiai, hogy én rólam mindenben megemlékeztek, és a miképen meghagytam néktek, rendeléseimet megtartjátok. (1Kor,11 23. 1Kor 15,1-3.) 3Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten. (Eféz 5,23.1Móz;3,16;1Kor 3,23; Ján 14,28) 4Minden férfiú, a ki befedett fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét. (1Kor 12,10;14,1) 5Minden asszony pedig, a ki befedetlen fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyiretett volna. (Zsolt 30,6.1Pét;1,6;Róm 8,18) 6Mert ha az asszony nem fedi be fejét, nyiretkezzék is meg, hogy ha pedig éktelen dolog asszonynak megnyiretkezni, vagy megberetváltatni, fedezze be az ő fejét. (Róm 8,24.25) 7Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége. (1Móz 1,26.27) 8Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. (1Móz 2,18.21) 9Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. (1Móz 2,18.23) 10Ezért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt. (1Kor 15,53.54) 11Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban. (Gal 3,28.1Móz;2,24) 12Mert a miképen az asszony a férfiúból van, azonképen a férfiú is az asszony által, az egész pedig az Istentől. (1Krón 29,15; Zsolt 39,13) 13Magatokban ítéljétek meg: illendő dolog-é asszonynak fedetlen fővel imádni az Istent? (Csel 4,19) 14Avagy maga a természet is nem arra tanít-é titeket, hogy ha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az néki? (Mát. 16,17. Ján. 1,13. 1Kor,11 42-44.) 15Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ékesség az néki; mert a haj fátyol gyanánt adatott néki. (1Thess 4,15.17) 16Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. (1Tim 6,4) 17Ezt pedig tudtotokra adván, nem dícsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe. (2Kor 5,4) 18Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is. (1Kor 1,10.11.12;3,3) 19Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek. (Mát 10,34.35;18,7; Luk 17,1; Ján 2,19; Csel 20,30;5Móz 13,3; Luk 2,35) 20Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nincs úrvacsorájával való élés: (Róm 6,23;Róm 4,15; Róm 7,13) 21Mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely pedig dőzsöl. (1Ján 5,4.5) 22Hát nincsenek-é házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét vetitek-é meg, és azokat szégyenítitek-é meg, a kiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dícsérjelek-é titeket ebben? Nem dícsérlek. (Jak 2,6) 23Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, (1Kor 15,3;Mát 26,26-28; Luk 12,19) 24És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. (2Kor 8,4.7.11) 25Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. (2Kor 8,16.19) 26Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend. (Mát 25,13;26,64; Ján 14,3) 27Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. (1Kor 10,21; Zsid 6,6) 28Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, (2Kor 13,5; Gal 6,4) 29Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. (Csel 18,21; Jak 4,15) 30Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. (1Kor 15,32) 31Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el. (Zsolt 32,5) 32De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. (Zsid 12,5.6.10) 33Azért atyámfiai, mikor egybegyűltök az evésre, egymást megvárjátok. (1Tim 4,12) 34Ha pedig valaki éhezik, otthon egyék, hogy ítéletre ne gyűljetek egybe. A többire nézve, majd ha hozzátok megyek, rendelkezem. (1Kor 1,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG