Keresés a Bibliában

45 1Így szól az Úr felkentjéhez, Czírushoz, kinek jobbkezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak; (2Krón 22,23; Jób 12,10) 2Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. (Zsolt 37,31) 3Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, a ki téged neveden hívtalak, Izráel Istene. (Ésa 50,9.10) 4Az én szolgámért, Jákóbért, és elválasztott Izráelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak, noha nem ismerél. (2Móz 14,28; Ezék 29,3; Bir 5,12; Ésa 43,16.17; Mik 7,15) 5Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten! felöveztelek téged, bár nem ismerél. (5Móz 4,35) 6Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kivül; én vagyok az Úr és több nincsen! (Ésa 35,10; Zsolt 126,1.2) 7Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem! (Jer 31,35) 8Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal, nyiljék meg a föld és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt; én az Úr teremtettem azt! (Hós 10,12; Zsolt 72,6.7;85,12.5Móz;32,1.2) 9Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondja-é az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek kezei? (Jer 18,6; Róm 9,20.21) 10Jaj annak, a ki atyjának mondja: Miért nemzesz? és az asszonynak: Miért szülsz? (2Móz 14,21) 11Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám! (Ésa 49,2.3;50,4.5) 12Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregöket én állatám elő. (Zsolt 33,6) 13Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útait egyengetem, ő építi meg városomat, és foglyaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért, szóla a seregek Ura! (Ésa 44,28;52,3) 14Így szól az Úr: Égyiptom gyűjtött kincse és Kús nyeresége és a nagy termetű Szabeusok hozzád mennek és tieid lesznek, téged követnek, békókban járnak, előtted leborulnak és hozzád könyörögnek: Csak közted van az Isten és nincsen több Isten! (Ésa 43,3;60,6;18,7;19,18.21; Sof 3,9.10) 15Bizony Te elrejtőzködő Isten vagy, Izráelnek Istene, szabadító! (5Móz 29,29; Ésa 55,8.9) 16Szégyent vallanak és gyalázatot mind, egyetemben gyalázatban járnak a bálványok faragói; (Ésa 29,9) 17És Izráel megszabadul az Úr által örök szabadulással, nem vallotok szégyent és gyalázatot soha örökké; (Ésa,45 17.) 18Mert így szól az Úr, a ki az egeket teremté; Ő az Isten, a ki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen! (Ésa 47,6-15; Zsolt 129,3) 19Nem titkon szóltam, a sötétség földének helyén; nem mondtam Jákób magvának: hiába keressetek engem! én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, a mik igazak. (2Móz 19,16-19; Ésa 48,16.2Móz;28,1-14) 20Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják, és könyörögnek oly istenhez, a ki meg nem tart! (Ésa 46,1.7) 21Jelentsétek meg és hozzátok elő, sőt egyetemben tanácskozzanak: ki mondta meg ezt régtől fogva és jelenté meg előre? Vajjon nem én, az Úr? És nincs több Isten nálam, igaz Isten és megtartó nincs kívülem. (Ezsdr 1,9-11; Ésa 45,13) 22Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több! (1Móz 46,6.7; Ésa 10,5-10) 23Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv! (Malak 1,11; Róm 14,11) 24Csak az Úrban van, így szólnak felőlem, minden igazság és erő, Ő hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, a kik reá haragusznak. (Ésa 46,13) 25Az Úrban igazul meg és dicsekszik Izráelnek egész magva! (Ésa 44,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet