Keresés a Bibliában

22 1Jövendölés a látás völgye ellen.
Mi lelt most, hogy mindenestől felmenél a házak tetejére? (Bir 16,27; Nehem 8,16) 2Te lármával teljes, zajos város, örvendező város, megöletteid nem fegyverrel ölettek meg, és nem harczon hullottak el! 3Hadnagyaid mind elszaladtak a kézív előtt, de megkötöztettek; a kik benned találtattak, mind megkötöztettek, midőn futni akartak messzire. 4Ezért mondom: Ne nézzetek reám, hadd kesergessem magamat sírással; ne siessetek vígasztalni engem, népem leánya romlása felett. (Zsolt 8,3) 5Mert rémülésnek és eltapodtatásnak és zavarnak napja jő Istentől, a seregeknek Urától a látás völgyére, a mely ledönti a kőfalat, és a hegyeken kiáltás hallatik. (2Móz 19,16-19; Ésa 48,16.2Móz;28,1-14) 6És Élám fölvette a tegezt, és jő szekeren emberekkel és lovagokkal, és Kir paizst meztelenít. (1Kor 14,21) 7És lészen, hogy szép völgyeid betelnek szekerekkel, és a lovagok nyomulnak a kapu felé. 8És fölfedi Júdának fátyolát, és tekintesz ama napon az erdő házának fegyverzetére, (1Kir 7,2) 9És meglátjátok, hogy Dávid városán sok repedés van, és összegyűjtitek az alsó tó vizét. (2Krón 32,3.4) 10És megszámláljátok Jeruzsálem házait, és némely házat lerontotok, hogy a kőfalat megerősíthessétek; (Jób 21,14; Jer 2,31; Zsolt 12,3-5; Ésa 28,18) 11És árkot csináltok a két kőfal között a régi tó vizének; és nem tekintetek arra, a ki ezt cselekvé, és a ki régen elvégzé ezt, Őt nem látjátok! (Zsolt 118,2; Ésa 8,14.15; Máté 21,42; Róm 9,32) 12És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre, (Ésa 30,30;32,19;28,15) 13És ímé öröm és vígasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk! (Ésa 56,12; Ámós 6,1.4-7) 14És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura. (Ésa 5,9) 15Így szólt az Úr, a seregek Ura: No, menj el a kormányzóhoz, Sébnához, a királyi ház főemberéhez, és mondd meg néki: (5Móz 32,10) 16Mi dolgod itt, és ki lesz itten tied, hogy sírt vágatsz itten magadnak? mint a ki sírját magas helyen vágatja, és sziklába véset hajlékot magának! (Józs 10,11.12.2Sám;5,20.1Krón;14,11) 17Ímé az Úr elhajít téged erős hajítással, és megragadván megragad, (Ésa 10,23; Siral 3,7) 18Hempelygetvén hempelyget, mint gombolyagot, mint labdát, nagy messze földre, ott halsz meg, oda mennek dicsőséged szekerei, te, urad házának gyalázata! (Jer 10,5; Ésa 45,20) 19És kivetlek állásodból és lerántlak helyedről. 20És lesz ama napon, hogy elhívom szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás fiát, (2Móz 9,31.32; Ezék 4,9) 21S felöltöztetem őt öltözetedbe, és öveddel megerősítem, és uralmadat kezébe adom, és ő lesz atyjok Jeruzsálem lakosainak és a Júda házának; (Zsolt 33,11; Zsid 6,17) 22S az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és a mit megnyit, senki be nem zárja, és a mit bezár, nem nyitja meg senki; (Bir 6,11; Ruth 2,17; Mik 4,13) 23S beverem őt, mint szeget erős helyre, és lészen dicsőséges székül az ő atyja házának; (Zak 10,4) 24S reá függesztik atyja házának minden dicsőségét: fiakat és unokákat, minden kicsiny edényt, a csészeedényektől a tömlőknek minden edényeiig. (Jer 32,19) 25Ama napon, azt mondja a seregeknek Ura, kiesik a szeg, mely erős helyre veretett, és levágatik és leesik és összetörik a teher, mely rajta volt, mert az Úr mondá. (Siral 2,10; Jób 2,8.13; Ésa 14,11; Jer 51,39; Dán 5,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet