Keresés a Bibliában

5 1Halljátok meg e beszédet, a melyet síródalként szólok ti rólatok, Izráelnek háza! 2Elesett, nem kel fel többé Izráelnek szűze; végig terült az ő földén, és nincs, a ki felemelné. 3Bizony így szól az Úr Isten: A mely város ezerrel indult ki, százzal marad csak meg; a mely pedig százzal indult ki, tízzel marad csak meg Izráel házául. (5Móz 28,62) 4Bizony így szól az Úr az Izráel házához: Engem keressetek, és éltek! (Hós 5,5;7,10) 5És ne keressétek Béth-Elt; Gilgálba se menjetek; Beér-Sebába se menjetek át. Mert Gilgál fogságba megy. Béth-El pedig semmivé lesz. (Ámós 4,4.1Kir;12,28-30;2Kir 23,15.16) 6Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a tűz, a József házára és megemészti Béth-Elt, és nem lesz, a ki megoltsa. (Ámós,5 4. Ésa. 1,31. 55,6.) 7A kik ürömmé változtatják az ítéletet és az igazságot földre tiporják. (Ámós 6,12; Ésa 5,7; Jer 5,25-28) 8A ki a fiastyúkot és a kaszáscsillagot teremtette; a ki reggellé változtatja a homályt és a nappalt éjszakává sötétíti; a ki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve. (Ámós 8,9; Jób 9,9;38,31) 9A ki pusztulással sujtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre. (Hós 2,4;8,6;10,2) 10Gyűlölik azt, a ki feddőzik a kapuban, és útálják azt, a ki feddhetetlenül beszél. (Ésa 29,21) 11Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából. (Ámós 3,15; Ésa 9,10; Sof 1,13) 12Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíj-szedők vagytok; és elnyomják a szegényeket a kapuban! (2Sám 1,20) 13Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez. (Mik 2,3) 14Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, a mint mondjátok. 15Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak. (Zsolt 97,10) 16Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz és minden utczán ezt mondják: jaj, jaj! s a szántóvetőt is gyászra hívják, s a sírni tudókat siralomra; (Jóel 1,11; Jer 9,17-20) 17És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr. (1Krón 3,15-17) 18Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság. (Ésa 5,19;Jóel 2,2.11) 19Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg. (Zsolt 36,5) 20Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz. (Ámós,5 18. Ámós 8,8.) 21Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. (Ésa 1,11-16; Jer 6,20) 22Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek. (Mik 6,6.7) 23Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom. (Ámós 6,5) 24Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak. (Ésa 48,18) 25Járultatok-é hozzám véres áldozatokkal s ételáldozatokkal a pusztában negyven éven át, oh Izráel háza?! (Csel 7,42.43.5Móz;32,17.19) 26Majd viszitek hát Szikkútot, a ti királyotokat és Kijjunt, a ti képeiteket, a ti isteneitek csillagát, a melyet ti csináltatok magatoknak. (Sof 1,5) 27És Damaskuson túlra száműzlek titeket, azt mondja az Úr, a kinek neve Seregeknek Istene. (Ámós 6,7.2Kir;15,29;17,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet