Keresés a Bibliában

Ábrahám példája.

4 1Kérdezzük csak meg mire jutott test szerinti ősatyánk, Ábrahám? 2Ha ugyanis Ábrahám tettei által igazult meg, akkor volna mivel dicsekednie. De Isten előtt nincs neki mivel. 3Mit is mond az Írás? „Ábrahám hitt Istennek és ez megigazulására szolgált.” 4Márpedig aki tetteket visz végbe, annak a bér nem kegyelemből, hanem fizetség címén jár. 5Aki viszont nem tetteket visz véghez, hanem hisz abban, aki a bűnöst igazzá teszi, annak hite szolgál megigazulására (Isten kegyelmének rendelése szerint). 6Ezért már Dávid is boldognak hirdeti azt az embert, akit Isten tettek nélkül tesz megigazulttá: 7„Boldog, akinek bűne megbocsátva
s befödve gonoszsága, 8boldog férfiú, akinek az Úr
vétkeit föl nem rója.” 9Vajon ez a boldogság csak a körülmetéltet illeti meg, vagy a körülmetéletlent is? Hiszen azt mondjuk: Ábrahámnak hite szolgált megigazulására. 10Nos hát hogyan szolgált neki? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Bizony nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotban. 11Azért kapta a körülmetélés jelét, mint a körülmetéletlenségben nyert hitbeli megigazulás pecsétjét, hogy atyja legyen minden körülmetéletlen hívőnek s így részesüljenek ők is a megigazulásban, 12és hogy atyja legyen a körülmetélteknek. Nemcsak azoknak tehát, akiket körülmetéltek, hanem azoknak is, akik a még körül nem metélt atyánk, Ábrahám hitének nyomán járnak.

Isten ígérete és a hit.

13Az az ígéret ugyanis, hogy Ábrahám és utódai öröklik a világot, nem a törvénnyel, hanem a hitbeli megigazulással kapcsolatban hangzott el. 14Ha ugyanis a törvény alatt élők az örökösök, akkor a hit hiábavaló, az ígéret pedig mit sem ér. 15De hiszen a törvény büntetést eredményez! Ahol azonban nincs törvény, ott törvényszegés sincs. 16Azért hangzott el a hittel kapcsolatban, hogy a kegyelemből tett ígéret minden utód számára biztos legyen, nemcsak azok számára, akik a törvény alatt élnek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. 17Az Írás e szava szerint: „Sok nép atyjává rendeltelek”, ő mindnyájunk atyja Isten előtt, mert abban hitt, aki életre kelti a holtakat s létre hívja a nemlétezőket.

Ábrahám hite.

18Ő a reménytelenség ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz az ígéret szerint: „Éppúgy lesz utódod.” 19Nem gyengült meg hitében, s holott már majdnem száz esztendős volt, nem gondolt életerejét vesztett testére, sem Sárának elapadt méhére. 20Nem kételkedett Isten ígéretében hitetlenül, hanem erős maradt hitében és megadta az Istennek járó tiszteletet. 21Meg volt győződve, hogy van hatalma ígéretének beváltására. 22Ez szolgált megigazulására. 23De nem csak miatta van megírva: „(Megigazulására) szolgált”, hanem miattunk is. 24Nekünk is arra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta a halálból Urunkat (Jézus Krisztust), 25aki vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért életre támadt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet