Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

KNB 63 SZIT 116 STL 52 BD 55 RUF 127 KG 141

Találatok a szövegekben

Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek!” Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. »
Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. »
Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű! »
Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. »
Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. A világosságban való járás és a bűnbocsánat »
Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. »
A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. »
A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt.” »
Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. »
Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. »
Jézus ezt mondta nekik: „Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket; mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. »
Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. »
Sötétben tapogatóznak világosság nélkül, hagyja, hogy bolyongjanak, mint a részegek. »
Ők az éjszakát nappallá akarják változtatni, mintha a világosság közelebb lenne, mint a sötétség. »
A világosság elsötétedik sátrában, mécsese kialszik mellette. »
Ha valamit elhatározol, meglesz, világosság ragyogja be utadat. »
Határt szabott a vizeknek, ott, ahol a világosság találkozik a sötétséggel. »
Melyik út visz a világosság lakóhelyéhez, és hol a helye a sötétségnek? »
Melyik útról oszlik el a világosság, és honnan árad szét a keleti szél a földön? »
Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. »
Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: »
a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. »
Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. »
Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. »
Úgy láttam, hogy hasznosabb a bölcsesség az oktalanságnál, ahogyan hasznosabb a világosság a sötétségnél. »
Édes a világosság, és jó látni szemünkkel a napot. »
Rámordul azon a napon, mint a morajló tenger. Ha rátekint valaki az országra, sötétséget és nyomort lát, a világosság sötétséggé lesz a viharfelhőktől. »
Világosság támadt, ezért dicsérjétek az URat, az ÚRnak, Izráel Istenének nevét a tenger szigetein! »
Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a holttestek! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat. »
Sötétben űzött, hajtott, ahol nincs világosság. »
Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. »
Ragyogása maga a világosság, fénysugarak villognak mellette: abban rejtőzik az ereje. »
Só és világosság (Mk 9,50; 4,21; Lk 14,34-35; 8,16; 11,33) »
Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség!” »
Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen! »
Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. »
A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. »
Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. »
És íme, az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában; oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: „Kelj fel gyorsan!” Erre lehulltak a bilincsek Péter kezéről. »
Déltájban az úton láttam, ó, király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és útitársaimat. »
az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. »
Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. »
A világosság gyermekeiként járjatok! »
A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. »
de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. »
Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. »
minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. »
Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. »
Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Jézus a világ világossága »
Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. »
Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. »
Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. »
És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel: első nap. »
és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. »
Sötétüljenek el annak alkonyatán a csillagok, hiába várjon világosságra, ne lássa meg a hajnal sugarait, »
Vagy miért nem lettem olyan, mint az elásott koraszülött, mint a világosságot nem látott csecsemők? »
Miért is ad világosságot a nyomorultnak, és életet a megkeseredett lelkűeknek, »
Sőt, a bűnösök világossága kialszik, tüzük lángja nem fénylik. »
Világosságból sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elűzik. »
Vannak, akik ellenségei a világosságnak, nem ismerik útjait, nem maradnak ösvényein. »
Sötétben törnek be a házakba, nappal bezárkóznak, nem akarnak tudni a világosságról. »
Nincs száma csapatainak; kire ne ragyogna világossága? »
Amikor mécsese világított fejem fölött, sötétben is az ő világosságánál járhattam; »
Bizony, jót reméltem, és rossz jött. Világosságot vártam, és sűrű homály jött. »
Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködjék. »
hogy visszahozza őt a sírból, és ráragyog az élők világossága. »
Világosságot áraszt maga körül, de a tenger mélyét beborítja. »
Így veszi el a bűnösöktől a világosságot, és összetöri a fölemelt kart. »
Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, URunk! »
Dávidé. Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék? »
Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, »
Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. »
Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában. »
Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, URam! »
ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. »
világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, »
Az ÚR az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz! »
Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. »
Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. »
Az igazak világossága vígan ég, de a bűnösök lámpása kialszik. »
Jákób háza, jöjjetek, járjunk az ÚR világosságában! »
Izráel Világossága lesz a tűz, és Szentje a láng, amely elégeti és megemészti benne egyetlen napon a tövist és a gazt. »
Az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják világosságukat. Sötét lesz a fölkelő nap, nem fénylik a hold világa. »
Én, az ÚR, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. »
Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghezviszem, nem mulasztom el. »
Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én, az ÚR, cselekszem mindezt. »
Ezt mondta: Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. »
Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, nemzetek! Mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. »
Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted. »
ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. »
Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra várunk, de csak sötétség van, napfényre, de homályban járunk. »
Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR dicsősége. »
Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. »
Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az ÚR lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. »
Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az ÚR lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai. »
Látom a földet: kietlen és puszta, és az eget: nincs világossága! »
Dicsőítsétek Isteneteket, az URat, mielőtt sötétséget támaszt, és mielőtt botladoznátok a homályba borult hegyeken. Világosságra vártok, de az ÚR a halál árnyékát hozza el, és sűrű sötétséget támaszt. »
Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az ÚR az én világosságom. »
Az ÚR haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. »
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. »
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” »
Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el; amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. »
hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek.” »
„Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. »
„Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. »
Ezért tehát amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. »
Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. »
Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. »
Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.” »
Ő volt az égő és világító fáklya, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. »
Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok.” »
Jézus így válaszolt: „Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, »
de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága.” »
Járjatok a világosságban! »
Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. »
Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig.” »
Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; »
Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. »
a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak.” »
és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, »
Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. »
Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? »
Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. »
Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen. »
Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. »
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; »
Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. »
Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató; »
a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. »

Találatok a szövegben 87 találat

János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 12 36Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek!” Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. 35Jézus ezt mondta nekik: „Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket; mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. 34 46Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.
 • 1 8Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. 5A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. 9Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. 4Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 7Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa.
 • 3 19Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. 20Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. 21Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.”
 • 8 12Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.
 • 5 35Ő volt az égő és világító fáklya, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni.
 • 9 5Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok.”
 • 11 9Jézus így válaszolt: „Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, 10de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága.”
Mózes első könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 1 3Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. 4Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. 5És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel: első nap. 18és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó.
Ézsaiás próféta könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 5 20Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű! 30Rámordul azon a napon, mint a morajló tenger. Ha rátekint valaki az országra, sötétséget és nyomort lát, a világosság sötétséggé lesz a viharfelhőktől.
 • 9 1A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.
 • 24 15Világosság támadt, ezért dicsérjétek az URat, az ÚRnak, Izráel Istenének nevét a tenger szigetein!
 • 26 19Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a holttestek! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat.
 • 2 5Jákób háza, jöjjetek, járjunk az ÚR világosságában!
 • 10 17Izráel Világossága lesz a tűz, és Szentje a láng, amely elégeti és megemészti benne egyetlen napon a tövist és a gazt.
 • 13 10Az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják világosságukat. Sötét lesz a fölkelő nap, nem fénylik a hold világa.
 • 42 6Én, az ÚR, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. 16Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghezviszem, nem mulasztom el.
 • 45 7Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én, az ÚR, cselekszem mindezt.
 • 49 6Ezt mondta: Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.
 • 51 4Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, nemzetek! Mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan.
 • 58 8Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted. 10ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.
 • 59 9Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra várunk, de csak sötétség van, napfényre, de homályban járunk.
 • 60 1Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR dicsősége. 3Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. 19Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az ÚR lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. 20Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az ÚR lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai.
Pál levele az efezusiakhoz (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 5 8Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. 1 9A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. 13de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz.
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 4 16A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt.”
 • 5 13 14Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. 16Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
 • 6 23Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség!”
 • 10 27Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el; amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek.
Pál második levele a korinthusiakhoz (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 4 6Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. 4Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
 • 11 14Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát.
 • 6 14Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?
Jób könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 12 25Sötétben tapogatóznak világosság nélkül, hagyja, hogy bolyongjanak, mint a részegek.
 • 17 12Ők az éjszakát nappallá akarják változtatni, mintha a világosság közelebb lenne, mint a sötétség.
 • 18 6A világosság elsötétedik sátrában, mécsese kialszik mellette. 5Sőt, a bűnösök világossága kialszik, tüzük lángja nem fénylik. 18Világosságból sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elűzik.
 • 22 28Ha valamit elhatározol, meglesz, világosság ragyogja be utadat.
 • 26 10Határt szabott a vizeknek, ott, ahol a világosság találkozik a sötétséggel.
 • 38 19Melyik út visz a világosság lakóhelyéhez, és hol a helye a sötétségnek? 24Melyik útról oszlik el a világosság, és honnan árad szét a keleti szél a földön? 15Így veszi el a bűnösöktől a világosságot, és összetöri a fölemelt kart.
 • 3 9Sötétüljenek el annak alkonyatán a csillagok, hiába várjon világosságra, ne lássa meg a hajnal sugarait, 16Vagy miért nem lettem olyan, mint az elásott koraszülött, mint a világosságot nem látott csecsemők? 20Miért is ad világosságot a nyomorultnak, és életet a megkeseredett lelkűeknek,
 • 24 13Vannak, akik ellenségei a világosságnak, nem ismerik útjait, nem maradnak ösvényein. 16Sötétben törnek be a házakba, nappal bezárkóznak, nem akarnak tudni a világosságról.
 • 25 3Nincs száma csapatainak; kire ne ragyogna világossága?
 • 29 3Amikor mécsese világított fejem fölött, sötétben is az ő világosságánál járhattam;
 • 30 26Bizony, jót reméltem, és rossz jött. Világosságot vártam, és sűrű homály jött.
 • 33 28Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködjék. 30hogy visszahozza őt a sírból, és ráragyog az élők világossága.
 • 36 30Világosságot áraszt maga körül, de a tenger mélyét beborítja.
A zsoltárok könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 112 4Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz.
 • 139 11Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: 12a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.
 • 36 10Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.
 • 4 7Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, URunk!
 • 27 1Dávidé. Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék?
 • 43 3Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba,
 • 44 4Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket.
 • 56 14Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.
 • 89 16Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, URam!
 • 90 8ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé.
 • 104 2világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget,
 • 118 27Az ÚR az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz!
 • 119 105Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. 130Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket.
A példabeszédek könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 4 18Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig.
 • 6 23Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés.
 • 13 9Az igazak világossága vígan ég, de a bűnösök lámpása kialszik.
A prédikátor könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 2 13Úgy láttam, hogy hasznosabb a bölcsesség az oktalanságnál, ahogyan hasznosabb a világosság a sötétségnél.
 • 11 7Édes a világosság, és jó látni szemünkkel a napot.
Jeremiás siralmai (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 3 2Sötétben űzött, hajtott, ahol nincs világosság.
Dániel próféta könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 2 22Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság.
Habakuk próféta könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 3 4Ragyogása maga a világosság, fénysugarak villognak mellette: abban rejtőzik az ereje.
Lukács evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 11 35Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen! 33„Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot.
 • 16 8Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai.
 • 2 32hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izráelnek.”
 • 8 16„Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot.
 • 12 3Ezért tehát amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni.
Az apostolok cselekedetei (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 12 7És íme, az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában; oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: „Kelj fel gyorsan!” Erre lehulltak a bilincsek Péter kezéről.
 • 26 13Déltájban az úton láttam, ó, király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és útitársaimat. 18Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. 23a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak.”
 • 13 47Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig.”
 • 16 29Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé;
Pál levele a rómaiakhoz (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 13 12az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.
 • 2 19és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága,
Pál első levele a thesszalonikaiakhoz (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 5 5Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.
Jakab levele (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 1 17minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.
János első levele (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 1 5Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. 7Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
 • 2 8Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. 9Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. 10Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató;
Jeremiás próféta könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 4 23Látom a földet: kietlen és puszta, és az eget: nincs világossága!
 • 13 16Dicsőítsétek Isteneteket, az URat, mielőtt sötétséget támaszt, és mielőtt botladoznátok a homályba borult hegyeken. Világosságra vártok, de az ÚR a halál árnyékát hozza el, és sűrű sötétséget támaszt.
Mikeás próféta könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 7 8Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az ÚR az én világosságom. 9Az ÚR haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában.
Pál levele a kolosséiakhoz (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 1 12Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek.
Pál első levele Timóteushoz (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 6 16Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen.
Pál második levele Timóteushoz (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 1 10Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.
Péter első levele (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 2 9Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
A jelenések könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 21 24a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket.