Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

KNB 6 SZIT 24 RUF 12 KG 14

Találatok a szövegekben

Dávid pedig és az egész Izráel tánczolnak vala az Isten előtt teljes erővel, énekekkel, • cziterákkal, hegedűkkel, dobokkal, czimbalmokkal és kürtökkel. »
A tornácz ajtait is bezárták, a szövétnekeket eloltották, és füstölőszert nem füstölögtettek és égőáldozatot nem áldoztak az Izráel Istenének a szent helyen. »
Jerémiás is siratá Jósiást, és siralmas énekekkel siratják vala őt az éneklő férfiak és asszonyok mindnyájan mind e mai napig, a melyek szokásossá lettek Izráelben, s ímé azok meg vannak írva a • Jerémiás siralmaiban. »
A szájából szövétnekek jőnek ki, és tüzes szikrák omlanak ki. »
Énekek éneke, mely Salamoné. »
A föld széléről énekeket hallánk: dicsőség az igaznak! S én mondék: végem van, végem van, jaj nékem! A hitetlenek hitetlenül cselekesznek és • hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenséget cselekesznek. »
És kiterjeszté azt előttem, és ímé be vala írva elől és hátul, és írva valának reá gyászénekek és nyögések és jajszók. »
És teste olyan mint a társiskő, és orczája olyan mint a villám, és szemei olyanok mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája mint az izzó ércznek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. »
Azon a napon jajjá változnak a templomi énekek, • így szól az Úr Isten, és temérdek lesz a hulla; szó nélkül hányák mindenüvé. »
És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, a melyek a tetején vannak; »
És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. »
Hasonlók a • piaczon ülő gyermekekhez, kik egymásnak kiáltanak, és ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. »
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak. • »
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. • »

Találatok a szövegben 14 találat

Krónika I. könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 13 8Dávid pedig és az egész Izráel tánczolnak vala az Isten előtt teljes erővel, énekekkel, cziterákkal, hegedűkkel, dobokkal, czimbalmokkal és kürtökkel.
Krónika II. könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 29 7A tornácz ajtait is bezárták, a szövétnekeket eloltották, és füstölőszert nem füstölögtettek és égőáldozatot nem áldoztak az Izráel Istenének a szent helyen.
 • 35 25Jerémiás is siratá Jósiást, és siralmas énekekkel siratják vala őt az éneklő férfiak és asszonyok mindnyájan mind e mai napig, a melyek szokásossá lettek Izráelben, s ímé azok meg vannak írva a Jerémiás siralmaiban.
Jób könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 41 19A szájából szövétnekek jőnek ki, és tüzes szikrák omlanak ki.
Salamon énekek éneke (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 1 1Énekek éneke, mely Salamoné.
Ésaiás próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 24 16A föld széléről énekeket hallánk: dicsőség az igaznak! S én mondék: végem van, végem van, jaj nékem! A hitetlenek hitetlenül cselekesznek és hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenséget cselekesznek.
Ezékiel próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 2 10És kiterjeszté azt előttem, és ímé be vala írva elől és hátul, és írva valának reá gyászénekek és nyögések és jajszók.
Dániel próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 10 6És teste olyan mint a társiskő, és orczája olyan mint a villám, és szemei olyanok mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája mint az izzó ércznek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása.
Ámos próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 8 3Azon a napon jajjá változnak a templomi énekek, így szól az Úr Isten, és temérdek lesz a hulla; szó nélkül hányák mindenüvé.
Zakariás próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 4 2És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, a melyek a tetején vannak;
A Máté írása szerint való szent evangyéliom (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 11 17És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok.
A Lukács írása szerint való szent evangyéliom (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 7 32Hasonlók a piaczon ülő gyermekekhez, kik egymásnak kiáltanak, és ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok.
Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 5 19Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.
Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levele (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 3 16A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.