Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

KNB 467 SZIT 540 STL 331 BD 370 RUF 458 KG 529

Találatok a szövegekben

És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. »
Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel eltelt férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikanort, Timónt, Parmenaszt és Miklóst, egy antiókhiai prozelitát. »
Amikor megérkezett, és látta Isten kegyelmét, megörült, és – mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel – buzdította mindnyájukat, hogy teljes odaadással maradjanak hűek az Úrhoz. Nagyon sokan csatlakoztak az Úrhoz. »
Béke és szeretet a testvéreknek hittel együtt az Atyaistentől és az Úr Jézus Krisztustól! »
Sőt elárasztott a mi Urunk kegyelme azzal a hittel és szeretettel együtt, amely Krisztus Jézusban van. »
hittel és jó lelkiismerettel! Ezt néhányan elvetették, és hajótörést szenvedtek a hitben. »
járuljunk oda őszinte szívvel és teljes hittel, hiszen a szívünk megtisztult a gonosz lelkiismerettől, »
De hittel kérje, kételkedés nélkül! Aki ugyanis kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amit a szél felkorbácsol és ide-oda sodor. »
Ezt mondta nekik: – A kishitűségetek miatt. Bizony, mondom nektek, ha a hitetek akkora, mint egy mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek: „Menj innen oda!” – oda fog menni, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. »
Ha pedig valaki nem gondoskodik övéiről és főként háza népéről, az a hitet tagadja meg, és rosszabb a hitetlennél. »
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt azokhoz, akik követték: – Bizony, mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. »
Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: – Legyen hitetek szerint! »
Jézus így válaszolt nekik: – Bizony, mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nemcsak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: „Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe!” –, az is megtörténik. »
Azután hozzájuk fordult: – Miért vagytok gyávák? Még mindig nincs hitetek? »
Amikor ezt meghallotta, Jézusban csodálat ébredt iránta. Megfordult, és így szólt a nyomában járó sokasághoz: – Mondom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet! »
Aztán így szólt hozzájuk: – Hol van a hitetek? Azok félelemmel eltelve csodálkoztak, és ezt mondogatták egymásnak: „Ki ez, hogy még a szélnek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?” »
Az apostolok így szóltak az Úrhoz: – Növeld bennünk a hitet! »
Az Úr ezt válaszolta: – Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez az eperfához: „Szakadj ki gyökerestül, és gyökerezz meg a tengerben!” –, engedelmeskedne nektek. »
Mondom nektek, késedelem nélkül igazságot szolgáltat nekik. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál hitet a földön? »
De Elimász, a varázsló – ezt jelenti ugyanis a neve – szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. »
Nem vonta kétségbe hitetlenül Isten ígéretét, hanem megerősödött a hitben, és dicsőítette Istent, »
Mert a szívbeli hit a megigazulásra, a szájjal való hitvallás pedig az üdvösségre szolgál. »
Úgy van. Hitetlenségük miatt törték ki őket, te meg a hit által vagy ép. Ne légy elbizakodott, hanem félj! »
hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. »
Az egyik a Lélek által hitet, a másik a gyógyítás különböző adományait egyazon Lélek által. »
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló az igehirdetésünk, s hiábavaló a hitetek is. »
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hitetek semmit sem ér: még mindig bűneitekben vagytok. »
Nem dicsekszünk mértéken felül, mások fáradozásával, de reméljük, hogy hitetek megnövekedésével mi is egyre gyarapszunk a számunkra kijelölt munkaterületen, »
Egyre csak ezt hallották: „Aki egykor üldözött minket, most azt a hitet hirdeti, amelynek egykor a pusztulására tört”, »
De még ha hitetek áldozati adományának és felajánlott áldozatának részévé kell is válnom, akkor is örülök, örülök mindnyájatokkal együtt. »
Mert ha testben távol vagyok is, lélekben veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. »
Tőletek terjedt tovább az Úr szava, és nemcsak Makedóniába és Akhaiába, hanem mindenhová eljutott Istenbe vetett hitetek híre, úgyhogy szükségtelen is erről bármit mondanunk, »
Így tehát nektek köszönhetően, testvérek, minden aggodalom és viszontagság között megvigasztalódtunk a ti hitetek által. »
Mindenkor méltán tartozunk hálával Istennek értetek, testvérek, ugyanis hitetek nőttön-nő, és valamennyiőtökben gyarapszik az egymás iránti szeretet, »
amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőüljön szentjei körében, és csodálják mindazok, akik benne hittek. Ti is, akik hittel fogadtátok tanúságtételünket, ezek közé tartoztok. »
A Lélek határozottan kijelenti: az utolsó időkben néhányan elszakadnak a hittől, mert álságos lelkekre és démoni tanításokra hallgatnak, »
Ugyanis minden rossznak gyökere a pénzsóvárság. A pénz után epedve néhányan eltántorodtak a hittől, és sok gyötrelmet okoztak maguknak. »
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre meghívást kaptál, amikor sok tanú előtt szép hitvallást tettél! »
Némelyek ezt követve eltévelyedtek a hittől. Kegyelem néktek! »
A nemes harcot megharcoltam, a versenyt végigfutottam, a hitet megtartottam. »
Hit által kapott erőt a meddő Sára is, hogy foganjon, noha már idős volt, mert hitelre méltónak tartotta azt, aki az ígéretet tette. »
tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez! »
Testvéreim, dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek ne legyen személyválogató! »
hogy megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben próbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor dicséretre, dicsőségre és tiszteletre méltónak bizonyuljon. »
mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. »
akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek és reményetek Istenben legyen. »
tudom, hol laksz. Ott, ahol a sátán trónja áll. Ragaszkodsz a nevemhez, nem tagadtad meg a bennem való hitet még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges tanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik. »
Itt van szükség a szentek állhatatosságára, akik megtartják Isten parancsait és a Jézusba vetett hitet. »
A századosnak pedig ezt mondta Jézus: – Menj, és legyen neked hited szerint! A szolga még abban az órában meggyógyult. »
És íme, egy ágyon fekvő bénát vittek hozzá. Hitüket látva Jézus így szólt a bénához: – Bízzál, fiam, bocsánatot nyertek bűneid! »
De Jézus megfordult, és amikor meglátta, így szólt: „Bízzál, lányom, hited megszabadított téged.” Attól az órától fogva az asszony egészséges volt. »
Ekkor így szólt hozzá Jézus: – Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod! És még abban az órában meggyógyult a lánya. »
Akkor sokan megrendülnek majd hitükben. Elárulják és meggyűlölik egymást. »
Akkor így szólt hozzájuk Jézus: – Mindnyájan megrendültök hitetekben miattam ezen az éjszakán. Meg van írva ugyanis: Megverem a pásztort, s a nyáj juhai szétszóródnak . »
Ekkor Péter így szólt hozzá: – Ha mindenki megrendül is hitében miattad, én soha meg nem rendülök. »
A hitüket látva Jézus így szólt a bénához: – Fiam, bocsánatot nyertek bűneid. »
Ő pedig ezt mondta neki: – Lányom, a hited megszabadított. Menj békével, és gyógyulj meg bajodból! »
Menj, a hited meggyógyított! – mondta neki Jézus. Azonnal újra látott, és követte őt az úton. »
Így szólt hozzájuk Jézus: – Mindnyájan megrendültök majd hitetekben, mert meg van írva: Megverem a pásztort, szétszélednek a juhok . »
Péter ezt mondta neki: – Ha mindenki megrendül is hitében, én akkor sem! »
Hitük láttán így szólt: – Barátom, megbocsáttattak bűneid. »
Ő pedig így szólt az asszonyhoz: – Hited megmentett téged. Menj békével! »
Jézus pedig ezt mondta neki: – Leányom, hited megmentett téged, menj békével! »
Kelj fel – mondta neki –, menj, hited megmentett téged! »
Jézus ezt mondta neki: – Láss újra! Hited megmentett téged. »
de én imádkoztam érted, hogy ki ne aludjék a hited. Ezért te, ha majd megtérsz, erősítsd testvéreidet! »
Ezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia; és e hitben életetek legyen az ő nevében. »
Az ő nevébe vetett hit révén erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. »
Isten igéje terjedt. A tanítványok száma gyorsan növekedett Jeruzsálemben, és igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. »
Hallgatta Pál beszédét. Ő rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. »
Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel „sok nyomorúságon át kell bemennünk Isten országába”. »
Amikor megérkeztek, összehívták az egyházat, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat vitt véghez velük Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. »
és semmi különbséget sem tett közöttünk és közöttük, ugyanis a hit által megtisztította szívüket. »
Az egyházak napról napra erősödtek a hitben, és gyarapodtak létszámban. »
Tanúságot tettem zsidók és görögök előtt egyaránt az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. »
Néhány nap múlva megjelent Félix a feleségével, a zsidó Druzillával. Magához hívatta Pált, és meghallgatta a Krisztus Jézusban való hitről. »
hogy megnyisd szemüket, s hogy a sötétségből a világosságra, a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, s elnyerjék a bűnök bocsánatát, és az örökrészt azok között, akik a bennem való hit által megszentelődtek.” »
Először is hálát adok Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, mert hiteteknek az egész világon híre van. »
jobban mondva, hogy nálatok lévén együtt bátorodjunk meg egymás hite, a tiétek és az enyém által. »
Mert Isten igazsága nyilatkozik meg benne a hit alapján és a hit érdekében, ahogy meg van írva: Az igaz a hit alapján fog élni . »
Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által mindenkinek, aki hisz, mert nincs különbség. »
Mert Isten őt tette nyilvánosan az engesztelés eszközévé tulajdon vérével – a hit által –, hogy megmutassa igazságát. Megbocsátotta a korábban elkövetett bűnöket, »
Hol van akkor a dicsekvés? Ki van zárva. Milyen törvény által? A tettek törvénye által? Nem, a hit törvénye által. »
Azt tartjuk ugyanis, hogy hit által igazul meg az ember, a Törvény tetteitől függetlenül. »
Mert egy az Isten, aki megigazulttá teszi a körülmetéltet a hit alapján, a körülmetéletlent pedig hit által. »
Vajon érvénytelenné tesszük tehát a Törvényt a hit által? Szó sincs róla! Sőt inkább megerősítjük a Törvényt. »
Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki igazzá teszi a bűnöst, annak a hite számít igazságnak, »
Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetéltekre vonatkozik, vagy a körülmetéletlenekre is? Azt mondjuk ugyanis: „Ábrahámnak a hit számíttatott be igazságul.” »
A körülmetélkedés jelét körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atyja legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hogy azok is igaznak számítsanak; »
és hogy atyja legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nemcsak körül vannak metélve, hanem Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének is a nyomában járnak. »
Ábrahám és utóda ugyanis nem a Törvény alapján, hanem a hitből való igaz volta alapján kapta az ígéretet, hogy örökölni fogja a világot. »
Hiszen ha azok az örökösök, akik a Törvény alapján állnak, akkor üressé lett a hit, és semmivé az ígéret. »
Ezért adatott a hit alapján az ígéret, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen Ábrahám minden utóda számára: nemcsak a Törvény alapján, hanem az Ábrahám hite alapján állóknak is. Ő mindnyájunk atyja – »
Nem gyengült meg hitében, amikor tudatára ébredt, hogy – százesztendős lévén – saját teste már elhalt, és Sára méhe is élettelen. »
Minthogy a hit révén megigazultunk, békében vagyunk Istennel a mi Urunk, Jézus Krisztus által. »
Általa kaptunk a hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben szilárdan állunk, és dicsekszünk azzal a reménnyel, hogy részesülünk Isten dicsőségében. »
Mit mondjunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, igazságra jutottak: a hit alapján álló igazságra. »
Miért? Azért, mert nem a hit, hanem a cselekedetek alapján akarta. Beleütköztek a botlás kövébe, »
A hit alapján álló igazságról pedig így szól: Ne mondd szívedben: „Ki megy fel a mennybe?” – azért tudniillik, hogy Krisztust lehozza –, »
Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige: a szájadban és a szívedben, tudniillik a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. »
A hit alapja a hallás, a Krisztusra vonatkozó beszéd meghallása. »
A nekem adatott kegyelem által mondom tehát mindegyikőtöknek: senki ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem azon legyen, hogy józanul gondolkozzék, mindenki az Istentől kapott hit mértéke szerint! »
Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak: prófétálás a hitnek megfelelően, »
A hitben erőtlent fogadjátok el anélkül, hogy meggyőződésével vitába szállnátok! »
Aki pedig kételkedik, elítéli magát, ha eszik, mert nem a hit alapján teszi. Minden, ami nem a hit alapján történik, bűn. »
A reménység Istene pedig töltsön el titeket a hitben teljesen örömmel és békével, hogy a Szentlélek ereje által bővelkedjetek a reményben! »
Ha prófétálnék, és minden titkot ismernék, és minden tudás birtokában volnék, s elég hitem lenne ahhoz, hogy hegyeket mozdítsak, de szeretet nincsen bennem: semmi vagyok. »
Most megmarad a hit, a remény, s a szeretet, e három; de közülük a legnagyobb a szeretet. »
Vigyázzatok, álljatok szilárdan a hitben, legyetek bátrak, legyetek erősek! »
Ez nem jelenti azt, hogy uralkodunk a hiteteken. Ellenkezőleg, örömötök munkatársai vagyunk, mert szilárdan álltok a hitben. »
Mivel pedig bennünk a hitnek ugyanaz a Lelke van, ahogy meg van írva – hittem, azért szóltam –, mi is hiszünk, és azért szólunk: »
azaz a hit irányítja lépteinket, nem a látás –, »
Ezért ahogy mindenben bővelkedtek – hitben, szóban, ismeretben, minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben –, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek! »
Tudjuk, hogy az ember nem azért igazul meg, mert megteszi a Törvény előírásait, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által. Azért vetettük mi is a hitünket Jézusba, hogy a Krisztusba vetett hit, és nem a Törvény előírásainak megtartása által igazuljunk meg, mivel a Törvény előírásainak megtartásával senki sem igazul meg. »
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most e testben élek, az Isten Fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. »
Csak erre adjatok választ: a Törvény rendelkezéseinek megtartása révén kaptátok a Lelket, vagy a hallani tudó hit révén? »
Aki a Lelket adja nektek, és csodákat tesz közöttetek, vajon a Törvény rendelkezéseinek megtartása vagy a hallani tudó hit révén teszi? »
Értsétek hát meg: akik a hitből élnek, azok Ábrahám fiai! »
Mivel pedig az Írás előre látta, hogy Isten a pogányokat a hit által teszi igazzá, előre hirdette az evangéliumot Ábrahámnak: benned nyer áldást a föld minden népe . »
Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal együtt. »
Az pedig, hogy Törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, világos, mert az igaz a hit alapján fog élni . »
A Törvény alapja viszont nem a hit, hanem: „aki megteszi, élni fog általa.” »
hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy hit által megkapjuk a megígért Lelket. »
De az Írás szerint minden a bűn uralma alatt áll, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék a hívőknek. »
Mielőtt azonban eljött a hit, a Törvény őrzött minket bezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. »
Tehát a Törvény nevelőnk volt, hogy Krisztushoz vezessen azért, hogy hit által igazuljunk meg. »
De miután eljött a hit, többé nem vagyunk alávetve a nevelőnek. »
Ugyanis mindannyian Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba vetett hit által, »
Mi ugyanis a Lélek erejében a hit által várjuk reményünk beteljesedését, megigazulásunkat. »
Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. »
Ezért tehát, amíg van időnk, tegyünk jót mindenkivel, de leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben! »
Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a minden szent iránt megnyilvánuló szeretetetekről, »
Kegyelemből üdvözültetek a hit által: nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez; »
hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva »
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, »
amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, »
Minden körülmények között fogjátok a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát! »
Erről meggyőződve tudom, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal hitben való növekedésetekre és örömötökre; »
Egy a fontos, éljetek Krisztus evangéliumához méltón, hogy akár eljövök, és magam is látom, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy szilárdan álltok az egy Lélekben, és egy szívvel küzdötök az evangéliumban való hitért, »
hogy hozzá tartozzam, nem a Törvény általi igaz mivolt okán, hanem a Krisztusba vetett hit által, vagyis az Istentől való, a hit alapján álló igaz mivolt okán; »
mivel hallottunk Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek »
amennyiben szilárdan és rendületlenül megmaradtok a hitben, és nem tántorodtok el a reménytől, amelyről hallottatok az evangéliumban, amelyet hirdettek minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgája lettem. »
meggyökerezve benne és ráépülve legyetek erősek a hitben – amint tanultátok –, és legyen bennetek túláradó hála! »
A keresztségben vele együtt eltemettek titeket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. »
emlegetjük Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hiteteket, fáradságot nem kímélő szereteteteket és Urunk, Jézus Krisztus iránti reményetek állhatatosságát. »
és elküldtük Timóteust, testvérünket és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, »
Ezért, mivel már nem bírtam tovább, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, vajon nem kísértett-e meg titeket a Kísértő, és nem lett-e hiábavalóvá fáradozásunk. »
Most azonban visszaérkezett tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről; illetve arról, hogy mindig szívesen emlékeztek ránk, és hogy látni szeretnétek minket, ahogy mi is benneteket. »
és éjjel-nappal a lehető legbuzgóbban azért könyörgünk, hogy szemtől szemben láthassunk benneteket, és hozzájárulhassunk ahhoz, hogy még bőségesebben lakozzék bennetek a hit. »
Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok! Vegyük magunkra a hit és a szeretet mellvértjét, és sisak gyanánt az üdvösség reményét! »
úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, béketűrésetekkel és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és zaklatást elviseltek. »
Ezért imádkozunk értetek mindenkor, hogy Istenünk meghívásotokhoz méltóvá tegyen titeket, és ereje által vigye véghez hitből fakadó tetteiteket és mindazt a jót, amit szándékotokban áll megtenni, »
Mi azonban mindenkor hálával tartozunk Istennek értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mert titeket Isten kezdettől fogva kiválasztott az üdvösségre a Lélektől való megszentelés és az igazságba vetett hit által. »
és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől! A hit ugyanis nem mindenkié. »
Timóteusnak, igaz fiának a hitben: kegyelem, irgalom és béke Istentől, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól! »
és ne is foglalkozzanak kitalált történetekkel és vég nélküli nemzetségtáblákkal, amelyek inkább vezetnek hasztalan tűnődéshez, semmint Isten üdvözítő tervéhez, amely a hitben válik valóra. »
A parancs célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. »
és engem ennek rendelt Isten hírnökévé és apostolává – igazat mondok, nem hazudok – és a pogányok tanítójává a hit és az igazság erejében. »
Amennyiben józanul kitart a hitben, a szeretetben és a szentségre törekvő életben, akkor az anyaság által üdvözül. »
hanem akik tiszta lelkiismerettel őrzik a hit titkát. »
Mert akik jól teljesítik szolgálatukat, azok szép megbecsülésre tesznek szert, és nagy magabiztosságra a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésében. »
Ha ezeket tanítod a testvéreknek, Krisztus Jézus jó szolgája leszel, hiszen annak a hitnek és igaz tanításnak az igéivel táplálkozol, amelynek szorgos követője lettél. »
Senki ne becsüljön le ifjúkorod miatt! Ellenkezőleg, légy példa a hívők számára beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban! »
Te azonban, Isten embere, menekülj mindettől! Törekedj az igazságra, a vallásosságra, a hitre, a szeretetre, az állhatatosságra és a szelídségre! »
Emlékszem a benned élő, képmutatás nélküli hitre, amely először nagyanyádban, Loiszban és anyádban, Eunikében élt, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. »
Amit tőlem hallottál, tekintsd az egészséges tanítás példájának a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben! »
akik messze járnak az igazságtól, amikor azt mondják, hogy már megtörtént a feltámadás, és ezzel némelyek hitét megzavarják. »
Az ifjúkori szenvedélyeket tartsd távol magadtól! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békére mindazokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat! »
Ahogy Jannész és Jambrész ellenszegült Mózesnek, úgy állnak ellen az igazságnak ezek a megromlott szellemű s a hitben ingatag emberek is. »
Te azonban az én követőm lettél a tanításban, az életmódban, a terveket illetően, a hitben, a türelemben, a szeretetben, az állhatatosságban, »
Gyermekkorodtól fogva ismered a szent írásokat, amelyek útmutatást tudnak neked adni az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. »
Pál – Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola, hogy elvezesse a hitre azokat, akiket Isten kiválasztott, hogy megismerjék az igaz vallásossággal összhangban lévő igazságot »
Titusznak, a közös hitben igaz fiának: kegyelem és béke Istentől, Atyánktól és Krisztus Jézustól, Üdvözítőnktől! »
És ez a vélemény igaz. Éppen ezért szigorúan fedd meg őket, hogy egészséges legyen a hitük, »
Az idős férfiak legyenek megfontoltak, viselkedjenek méltósággal, legyenek józanok; a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban szilárdak! »
Köszöntenek téged valamennyien, akik velem vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben! A kegyelem legyen mindnyájatokkal! »
mert hallottam szeretetedről és hitedről, amellyel az Úr Jézus és valamennyi szent iránt viseltetsz. »
Azért is imádkozom, hogy a köztünk lévő hitbeli közösség kifejezésre jusson azáltal, hogy ismertté lesz mindaz a jó, amit Krisztus ügyéért tehetünk. »
Mert nekünk is hirdették az örömhírt, akárcsak nekik; de nekik nem használt a hallott szó, mivel nem léptek közösségre a hitben azokkal, akik meghallgatták. »
Mi viszont, akik eljutottunk a hitre, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondotta: Így megesküdtem haragomban: „Nem fognak bemenni nyugalmamba”; jóllehet alkotásai készen voltak a világ teremtése óta. »
Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, lépjünk előre a nagykorúság felé! Ne kezdjünk ismét abba, hogy alapot vetünk, és a holt cselekedetekből való megtérésről, az Istenbe vetett hitről, »
hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által az ígéreteket öröklik. »
Az én igaz emberem pedig hitből fog élni , de ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem . »
Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. »
A hit a remélt dolgok alapja, és a nem láthatók bizonyítéka. »
A hit révén ismerjük fel, hogy a világot Isten szava alkotta úgy, hogy a nem láthatókból lett a látható. »
Hite által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal bizonyult igaznak, hiszen Isten tanúskodik ajándékairól, így hite által még holta után is beszél. »
Hite miatt ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt Isten. Elragadtatása előtt bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. »
Hit nélkül senki sem lehet kedves előtte, hiszen aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. »
Hit által kapott figyelmeztetést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félő tisztelettel készítette el a bárkát háza népe megmentésére. Ezáltal elítélte a világot, és a hit szerinti igaz mivolt örökösévé lett. »
Hitből engedelmeskedett Ábrahám, amikor Isten hívta, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. Elindult, nem tudva, hová megy. »
Hit által költözött át az ígéret földjére mint idegen földre, és sátrakban lakott csakúgy, mint Izsák és Jákob, ugyanannak az ígéretnek az örökösei. »
Ezek mind hitben haltak meg anélkül, hogy részük lett volna az ígéretek beteljesedésében. Csak távolról látták ezt, és üdvözölték, és megvallották, hogy idegenek és jövevények a földön. »
Hitből ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor Isten próbára tette, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, »
Hit által áldotta meg Izsák eljövendő dolgokkal kapcsolatban Jákobot és Ézsaut. »
Hite által áldotta meg a haldokló Jákob József valamennyi fiát, és botja végére támaszkodva imádkozott . »
Hite által gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett holtteste felől. »
Hitük által rejtegették születése után három hónapig Mózest a szülei, ugyanis látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. »
Hite által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának nevezzék. »
Hite által hagyta el Egyiptomot, s nem félt a király haragjától. Szilárd maradt, mint aki látja a láthatatlant. »
Hit által ünnepelte meg a pászkát és a vérrel való meghintést, hogy a Pusztító ne érintse elsőszülötteiket. »
Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön. Amikor ezt az egyiptomiak megpróbálták, elnyelte őket a víz. »
Hit által omlottak le Jerikó falai, miután hét napon át körüljárták. »
Hite által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a szajha, amikor a kémeket békességgel befogadta. »
Ezek a hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját zárták be, »
És mindezeken – noha hitük okán jó tanúbizonyság szólt mellettük – nem teljesült be az ígéret. »
Szegezzük tekintetünket Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve szenvedte el a keresztet, és helyet foglalt Isten trónjának jobbján. »
Emlékezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek! Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket! »
Ide hallgassatok, szeretett testvéreim, vajon Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örökül kapják azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek megígért? »
Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti őt egyedül a hit? »
Ugyanígy a hit is: ha nem fakadnak belőle tettek, önmagában halott. »
De valaki esetleg azt mondja: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Mutasd meg nekem a hited tettek nélkül, én is meg fogom neked mutatni hitemet tetteim alapján. »
Nem látod be, te ostoba ember, hogy a hit tettek nélkül meddő? »
Láthatod, hogy hite együttműködött tetteivel, és tettei által lett teljessé a hite, »
Látjátok tehát, hogy tettek által igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. »
Mert ahogy a test halott a lélek nélkül, úgy a hit is halott a tettek nélkül. »
A hitből fakadó imádság megszabadítja az erőtlent, s az Úr fölsegíti. S ha bűn terheli is, bocsánatot nyer. »
akiket Isten hatalma őriz a hit által az üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. »
Álljatok neki ellen szilárdan a hitben, hiszen tudjátok, hogy ugyanezeken a szenvedéseken mennek keresztül szerte a világon testvéreitek. »
Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által: »
Éppen ezért minden igyekezettel törekedjetek arra, hogy a hitetekhez társuljon igaz emberség, az igaz emberséghez ismeret, »
mert mindenki, aki az Istentől született, győzedelmeskedik a világon. S a győzelem, mely legyőzi a világot, a hitünk. »
Kedves barátom, hitből fakadó magatartást tanúsítasz a testvérek iránt, kivált az idegenek iránt. »
Szeretteim, miközben minden igyekezettel azon voltam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy írásban buzdítsalak titeket: harcoljatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre lett bízva. »
Ti azonban, szeretteim, épüljetek legszentebb hitetekre, imádkozzatok a Szentlélekben, »
ismerem tetteid, szereteted, hited, szolgálatod, állhatatosságod, és tudom, hogy legutóbbi tetteid felülmúlják a korábbiakat. »
Akinek fogságba kell mennie, fogságba megy; akinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van szükség a szentek állhatatosságára és hitére. »
Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. »
Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. »
Aki elfogadja tanúságtételét, az hitelesíti, hogy Isten igaz. »
Ha másoknak nem vagyok is apostola, nektek bizony az vagyok, mert ti vagytok apostolságom hitelesítő pecsétje az Úrban. »
Ha pedig a mező füvét – amely ma van, de holnap a kemencébe dobják – így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek? »
Így felelt nekik: – Miért vagytok gyávák, ti kicsinyhitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, s nagy csendesség lett. »
Amikor megtelik, partra vonják, leülnek, és a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. »
Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. »
Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megragadta, és ezt mondta neki: – Kicsinyhitű, miért kételkedtél? »
De Jézus észrevette, és ezt mondta: – Mit tanakodtok azon, kicsinyhitűek, hogy nincs kenyeretek? »
Jézus erre így válaszolt: – Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig kell hogy elviseljelek még titeket? Hozzátok ide! »
Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és az utcalányok viszont hittek neki. Ti azonban, bár láttátok ezt, még később sem tartottatok bűnbánatot, hogy higgyetek neki. »
Csodálkozott is hitetlenségükön. Majd sorra járta a környező falvakat, és tanított. »
Így válaszol nekik: – Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig kell még elviselnem benneteket? Hozzátok ide! »
Erre a gyermek apja azonnal felkiáltott: – Hiszek, segíts hitetlenségemen! »
Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. »
Boldog, aki hitt abban, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. »
Ekkor Jézus így szólt: – Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig legyek még veletek, és meddig kell hogy elviseljelek még benneteket? Hozd ide a fiad! »
Ha pedig a mező füvét, ami ma van, de holnap a kemencébe vetik, Isten így öltözteti, mennyivel inkább benneteket, kicsinyhitűek! »
de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. »
Ezért, amikor azután feltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a szónak, amelyet Jézus mondott. »
Amíg a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. »
Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az máris ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. »
Abból a városból pedig a szamaritánusok közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: „Megmondott nekem mindent, amit tettem.” »
Az ő szavának sokkal többen hittek. »
Jézus erre így válaszolt: – Menj! A fiad él. Az ember hitt a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. »
Az apa ráébredt, hogy ez éppen abban az órában történt, amikor ezt mondta neki Jézus: „A fiad él.” És hitt ő, valamint egész háza népe. »
Bizony, a testvérei sem hittek benne. »
A tömegből sokan hittek benne, és ezt mondták: – A Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelet, mint amennyit ez tett? »
Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki? »
Azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne, így szólt Jézus: – Ha megmaradtok az én szavamban, akkor valóban tanítványaim vagytok, »
mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. »
Noha ennyi jelet tett előttük, mégsem hittek benne, »
hogy beteljesedjék Izajás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt az általunk hirdetett szónak, és az Úr ereje kinek lett nyilvánvaló? »
Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz. Látta, és hitt. »
Azután Tamáshoz fordult: – Tedd ide az ujjad, és nézd meg a kezem, nyújtsd ide a kezed, és tedd az oldalamra, és ne légy tovább hitetlen, hanem hívő! »
Akik hittek szavának, azok megkeresztelkedtek. Azon a napon mintegy háromezren csatlakoztak hozzájuk. »
Mindazok, akik hittek, egy közösséget alkottak, és mindenük közös volt. »
De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló örömhírt hirdette, megkeresztelkedtek. Férfiak és nők egyaránt. »
Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. »
Velük volt az Úr keze, úgyhogy sokan hittek, és sokan megtértek az Úrhoz. »
Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet toboroztak, és felizgatták a várost. Jázón házához vonultak, és a népgyűlés elé akarták vezetni őket. »
Crispus, a zsinagóga elöljárója hitt az Úrban egész háza népével együtt; és a korintusiak közül azok, akik hallottak erről, szintén sokan hittek, és megkeresztelkedtek. »
Amikor azonban egyesek ellenálltak, és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, otthagyta őket. Magával vitte a tanítványokat is, és mindennap Türannosz iskolájában tanított. »
De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint Pál szavainak. »
Egyesek hittek szavainak, mások nem. »
aki által az apostolság kegyelmét kaptuk, hogy az ő neve iránti, hitbéli engedelmességre hívjunk minden népet, »
Mit is mond az Írás? Ábrahám hitt az Istennek, és ez megigazulására szolgált. »
ahogy meg van írva: Sok nép atyjává tettelek – Isten színe előtt, akiben hitt, s aki életre kelti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket. »
De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg anélkül, hogy valaki hirdeti? »
De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Izajás ugyanis ezt mondja: Uram, ki hitt a mi üzenetünknek? »
Őket pedig, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltják, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. »
hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek; »
de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai révén tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hitbéli engedelmességre –, »
Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a kétes hitelű igazságszolgáltatástól, és nem Isten népétől döntést kérni? »
Sőt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt? »
A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el! »
És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét! »
Mert a hitetlen férjet megszenteli hívő felesége, a hitetlen feleséget pedig hívő férje; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. »
Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el! Ebben az esetben a hívő férj vagy a hívő feleség nincs többé megkötve. Isten arra hívott meg titeket, hogy békében éljetek. »
A hajadonokról nincs rendelkezésem az Úrtól, de elmondom a véleményemet, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. »
Így tehát a nyelveken szólás nem a hívőknek szolgál jelül, hanem a hitetleneknek az ítélet jele, a prófétálás viszont nem a hitetleneknek szóló jel, hanem a hívőknek. »
Hitetlenek, akiknek a gondolkodását e világ istene megvakította, hogy ne lássák meg a Krisztus – Isten képmása – dicsőségéről szóló evangélium világosságát. »
Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mert mi köze az igaz mivoltnak a törvényszegéshez, vagy a világosságnak a sötétséghez? »
Miféle kapcsolatban van Krisztus és Beliár? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? »
Ahogy Ábrahám: hitt az Istennek, és ez megigazulására szolgált . »
hogy mindazok megkapják ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a gonoszságban gyönyörködtek. »
aki korábban istenkáromló, másokat üldöző és erőszakos ember voltam, de irgalomra találtam, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. »
Hitelre méltó, amit mondok: ha valaki arra törekszik, hogy a közösség elöljárója legyen, nemes munkát kíván. »
Mindannyian megvalljuk, hogy nagy az istenfélő élet titka: Aki testben mutatkozott meg, lélekben nyert igazolást. Megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között. Hittek benne a világon, felvétetett a dicsőségbe. »
Hitelre méltó beszéd ez, és teljes elfogadásra érdemes. »
Felszólítalak Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt szép hitvallással tanúságot tett, »
Hitelre méltó, amit mondok: ha vele együtt meghaltunk, vele együtt élni is fogunk. »
A tisztáknak minden tiszta, viszont a megmételyezetteknek s a hitetleneknek semmi sem az. Az értelmükben és a lelkiismeretükben van a métely. »
hogy józanok, tiszták, háziasak, jók, a férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy Isten igéje miattuk hitelét veszítse! »
Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hitelt érdemlő főpap legyen az Istent illető dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. »
Ezért, szent testvéreim, mennyei hivatás részesei, legyetek figyelemmel hitvallásunk apostola és főpapja, Jézus iránt, »
akit megbízója tett hitelt érdemlővé, ahogy Mózest is az Ő [egész] házában. »
Mózes hitelt érdemelt az Ő egész házában mint szolga, hogy tanúságot tegyen azokról a dolgokról, amelyeket később kellett hírül adni. »
Krisztus viszont mint Fiú hitelt érdemel a saját háza fölött. Mi vagyunk az ő háza, ha szilárdan megtartjuk a bátor bizalmat és a reménységből fakadó büszkeséget. »
Vigyázzatok, testvéreim, nehogy közületek valakinek a szíve a hitetlenségig romlott legyen, és elszakadjon az élő Istentől! »
Látjuk tehát, hogy hitetlenségük miatt nem mehettek be. »
Mivel nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! »
a testünket pedig lemosták tiszta vízzel! Tartsunk ki reményünk rendületlen megvallásában, mert hitelre méltó az, aki az ígéretet tette! »
és így beteljesedett az Írás, amely azt mondja: Ábrahám hitt az Úrnak, és ez megigazulására szolgált, és az „Isten barátja” nevet kapta . »
Emlékeztetni akarlak titeket arra, jóllehet minderről tudtok, hogy Jézus,* miután népét egyszer s mindenkorra kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. »
A gyávák, a hitetlenek, a gyalázatosak, a gyilkosok, a paráznák, a varázslók, a bálványimádók és a hazugok mind a lánggal égő kénköves tóba kerülnek. Ez a második halál.” »
Akkor odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél az utolsó hét csapással teli hét csésze volt, és megszólított: „Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét!” »
Honnan volt János keresztsége? A mennyből, vagy az emberektől? Így tanakodtak egymás között: „Ha azt mondjuk, hogy a mennyből, akkor azt fogja mondani nekünk: »Akkor miért nem hittetek neki?« »
Azok így tanakodtak maguk között: „Ha azt mondjuk: »A mennyből« –, azt fogja mondani: »Akkor miért nem hittetek neki?« »
Amikor ezek meghallották, hogy él, és hogy Mária látta, nem hitték el. »
De íme, mivel nem hittél szavaimnak, melyek a maguk idejében be fognak teljesedni, megnémulsz, és egészen addig nem tudsz majd megszólalni, amíg mindezek be nem következnek. »
Erre így tanakodtak egymás között: „Ha azt mondjuk: »A mennyből«, azt fogja mondani: »Akkor miért nem hittetek neki?« »
Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. »
A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, »
A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen feláll és kimegy. Utánamentek tehát, mert azt hitték, a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. »
A szavakat ugyanis, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. »
Amikor Jeruzsálembe ért, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. »
Ha tehát Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy Istent akadályozzam? »
Ekkor kiment, és követte, de nem fogta fel, hogy ami az angyal révén történik, valóság, hanem azt hitte, látomása van. »
Antiókhiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek. A maguk pártjára állították a tömeget, úgyhogy Pált megkövezték, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. »
Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. »
Néhányan ugyanis látták vele korábban a városban az efezusi Trophimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a Templomba. »
A remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogy megmondatott: Így lesz nemzetséged! »

Találatok a szövegben 331 találat

Máté evangéliuma (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 21,22 És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.
 • 17,20 Ezt mondta nekik: – A kishitűségetek miatt. Bizony, mondom nektek, ha a hitetek akkora, mint egy mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek: „Menj innen oda!” – oda fog menni, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen.
 • 8,10 Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt azokhoz, akik követték: – Bizony, mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben.
 • 9,29 Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: – Legyen hitetek szerint!
 • 21,21 Jézus így válaszolt nekik: – Bizony, mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nemcsak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: „Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe!” –, az is megtörténik.
 • 8,13 A századosnak pedig ezt mondta Jézus: – Menj, és legyen neked hited szerint! A szolga még abban az órában meggyógyult.
 • 9,2 És íme, egy ágyon fekvő bénát vittek hozzá. Hitüket látva Jézus így szólt a bénához: – Bízzál, fiam, bocsánatot nyertek bűneid!
 • 9,22 De Jézus megfordult, és amikor meglátta, így szólt: „Bízzál, lányom, hited megszabadított téged.” Attól az órától fogva az asszony egészséges volt.
 • 15,28 Ekkor így szólt hozzá Jézus: – Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod! És még abban az órában meggyógyult a lánya.
 • 24,10 Akkor sokan megrendülnek majd hitükben. Elárulják és meggyűlölik egymást.
 • 26,31 Akkor így szólt hozzájuk Jézus: – Mindnyájan megrendültök hitetekben miattam ezen az éjszakán. Meg van írva ugyanis: Megverem a pásztort, s a nyáj juhai szétszóródnak .
 • 26,33 Ekkor Péter így szólt hozzá: – Ha mindenki megrendül is hitében miattad, én soha meg nem rendülök.
 • 6,30 Ha pedig a mező füvét – amely ma van, de holnap a kemencébe dobják – így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?
 • 8,26 Így felelt nekik: – Miért vagytok gyávák, ti kicsinyhitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, s nagy csendesség lett.
 • 13,48 Amikor megtelik, partra vonják, leülnek, és a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják.
 • 13,58 Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt.
 • 14,31 Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megragadta, és ezt mondta neki: – Kicsinyhitű, miért kételkedtél?
 • 16,8 De Jézus észrevette, és ezt mondta: – Mit tanakodtok azon, kicsinyhitűek, hogy nincs kenyeretek?
 • 17,17 Jézus erre így válaszolt: – Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig kell hogy elviseljelek még titeket? Hozzátok ide!
 • 21,32 Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és az utcalányok viszont hittek neki. Ti azonban, bár láttátok ezt, még később sem tartottatok bűnbánatot, hogy higgyetek neki.
 • 21,25 Honnan volt János keresztsége? A mennyből, vagy az emberektől? Így tanakodtak egymás között: „Ha azt mondjuk, hogy a mennyből, akkor azt fogja mondani nekünk: »Akkor miért nem hittetek neki?«
Az apostolok cselekedetei (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 6,5 Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel eltelt férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikanort, Timónt, Parmenaszt és Miklóst, egy antiókhiai prozelitát.
 • 11,24 Amikor megérkezett, és látta Isten kegyelmét, megörült, és – mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel – buzdította mindnyájukat, hogy teljes odaadással maradjanak hűek az Úrhoz. Nagyon sokan csatlakoztak az Úrhoz.
 • 13,8 De Elimász, a varázsló – ezt jelenti ugyanis a neve – szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől.
 • 3,16 Az ő nevébe vetett hit révén erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára.
 • 6,7 Isten igéje terjedt. A tanítványok száma gyorsan növekedett Jeruzsálemben, és igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek.
 • 14,9 Hallgatta Pál beszédét. Ő rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon.
 • 14,22 Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel „sok nyomorúságon át kell bemennünk Isten országába”.
 • 14,27 Amikor megérkeztek, összehívták az egyházat, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat vitt véghez velük Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre.
 • 15,9 és semmi különbséget sem tett közöttünk és közöttük, ugyanis a hit által megtisztította szívüket.
 • 16,5 Az egyházak napról napra erősödtek a hitben, és gyarapodtak létszámban.
 • 20,21 Tanúságot tettem zsidók és görögök előtt egyaránt az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről.
 • 24,24 Néhány nap múlva megjelent Félix a feleségével, a zsidó Druzillával. Magához hívatta Pált, és meghallgatta a Krisztus Jézusban való hitről.
 • 26,18 hogy megnyisd szemüket, s hogy a sötétségből a világosságra, a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, s elnyerjék a bűnök bocsánatát, és az örökrészt azok között, akik a bennem való hit által megszentelődtek.”
 • 2,41 Akik hittek szavának, azok megkeresztelkedtek. Azon a napon mintegy háromezren csatlakoztak hozzájuk.
 • 2,44 Mindazok, akik hittek, egy közösséget alkottak, és mindenük közös volt.
 • 8,12 De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló örömhírt hirdette, megkeresztelkedtek. Férfiak és nők egyaránt.
 • 9,42 Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban.
 • 11,21 Velük volt az Úr keze, úgyhogy sokan hittek, és sokan megtértek az Úrhoz.
 • 17,5 Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet toboroztak, és felizgatták a várost. Jázón házához vonultak, és a népgyűlés elé akarták vezetni őket.
 • 18,8 Crispus, a zsinagóga elöljárója hitt az Úrban egész háza népével együtt; és a korintusiak közül azok, akik hallottak erről, szintén sokan hittek, és megkeresztelkedtek.
 • 19,9 Amikor azonban egyesek ellenálltak, és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, otthagyta őket. Magával vitte a tanítványokat is, és mindennap Türannosz iskolájában tanított.
 • 27,11 De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint Pál szavainak.
 • 28,24 Egyesek hittek szavainak, mások nem.
 • 9,26 Amikor Jeruzsálembe ért, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány.
 • 11,17 Ha tehát Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy Istent akadályozzam?
 • 12,9 Ekkor kiment, és követte, de nem fogta fel, hogy ami az angyal révén történik, valóság, hanem azt hitte, látomása van.
 • 14,19 Antiókhiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek. A maguk pártjára állították a tömeget, úgyhogy Pált megkövezték, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték.
 • 16,27 Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok.
 • 21,29 Néhányan ugyanis látták vele korábban a városban az efezusi Trophimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a Templomba.
Az efezusiaknak írt levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 6,23 Béke és szeretet a testvéreknek hittel együtt az Atyaistentől és az Úr Jézus Krisztustól!
 • 1,15 Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a minden szent iránt megnyilvánuló szeretetetekről,
 • 2,8 Kegyelemből üdvözültetek a hit által: nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez;
 • 3,17 hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva
 • 4,5 Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség,
 • 4,13 amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra,
 • 6,16 Minden körülmények között fogjátok a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát!
A Timóteusnak írt első levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 1,14 Sőt elárasztott a mi Urunk kegyelme azzal a hittel és szeretettel együtt, amely Krisztus Jézusban van.
 • 1,19 hittel és jó lelkiismerettel! Ezt néhányan elvetették, és hajótörést szenvedtek a hitben.
 • 5,8 Ha pedig valaki nem gondoskodik övéiről és főként háza népéről, az a hitet tagadja meg, és rosszabb a hitetlennél.
 • 4,1 A Lélek határozottan kijelenti: az utolsó időkben néhányan elszakadnak a hittől, mert álságos lelkekre és démoni tanításokra hallgatnak,
 • 6,10 Ugyanis minden rossznak gyökere a pénzsóvárság. A pénz után epedve néhányan eltántorodtak a hittől, és sok gyötrelmet okoztak maguknak.
 • 6,12 Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre meghívást kaptál, amikor sok tanú előtt szép hitvallást tettél!
 • 6,21 Némelyek ezt követve eltévelyedtek a hittől. Kegyelem néktek!
 • 1,2 Timóteusnak, igaz fiának a hitben: kegyelem, irgalom és béke Istentől, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!
 • 1,4 és ne is foglalkozzanak kitalált történetekkel és vég nélküli nemzetségtáblákkal, amelyek inkább vezetnek hasztalan tűnődéshez, semmint Isten üdvözítő tervéhez, amely a hitben válik valóra.
 • 1,5 A parancs célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet.
 • 2,7 és engem ennek rendelt Isten hírnökévé és apostolává – igazat mondok, nem hazudok – és a pogányok tanítójává a hit és az igazság erejében.
 • 2,15 Amennyiben józanul kitart a hitben, a szeretetben és a szentségre törekvő életben, akkor az anyaság által üdvözül.
 • 3,9 hanem akik tiszta lelkiismerettel őrzik a hit titkát.
 • 3,13 Mert akik jól teljesítik szolgálatukat, azok szép megbecsülésre tesznek szert, és nagy magabiztosságra a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésében.
 • 4,6 Ha ezeket tanítod a testvéreknek, Krisztus Jézus jó szolgája leszel, hiszen annak a hitnek és igaz tanításnak az igéivel táplálkozol, amelynek szorgos követője lettél.
 • 4,12 Senki ne becsüljön le ifjúkorod miatt! Ellenkezőleg, légy példa a hívők számára beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban!
 • 6,11 Te azonban, Isten embere, menekülj mindettől! Törekedj az igazságra, a vallásosságra, a hitre, a szeretetre, az állhatatosságra és a szelídségre!
 • 1,13 aki korábban istenkáromló, másokat üldöző és erőszakos ember voltam, de irgalomra találtam, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem.
 • 3,1 Hitelre méltó, amit mondok: ha valaki arra törekszik, hogy a közösség elöljárója legyen, nemes munkát kíván.
 • 3,16 Mindannyian megvalljuk, hogy nagy az istenfélő élet titka: Aki testben mutatkozott meg, lélekben nyert igazolást. Megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között. Hittek benne a világon, felvétetett a dicsőségbe.
 • 4,9 Hitelre méltó beszéd ez, és teljes elfogadásra érdemes.
 • 6,13 Felszólítalak Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt szép hitvallással tanúságot tett,
A zsidóknak írt levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 10,22 járuljunk oda őszinte szívvel és teljes hittel, hiszen a szívünk megtisztult a gonosz lelkiismerettől,
 • 11,11 Hit által kapott erőt a meddő Sára is, hogy foganjon, noha már idős volt, mert hitelre méltónak tartotta azt, aki az ígéretet tette.
 • 4,2 Mert nekünk is hirdették az örömhírt, akárcsak nekik; de nekik nem használt a hallott szó, mivel nem léptek közösségre a hitben azokkal, akik meghallgatták.
 • 4,3 Mi viszont, akik eljutottunk a hitre, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondotta: Így megesküdtem haragomban: „Nem fognak bemenni nyugalmamba”; jóllehet alkotásai készen voltak a világ teremtése óta.
 • 6,1 Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, lépjünk előre a nagykorúság felé! Ne kezdjünk ismét abba, hogy alapot vetünk, és a holt cselekedetekből való megtérésről, az Istenbe vetett hitről,
 • 6,12 hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által az ígéreteket öröklik.
 • 10,38 Az én igaz emberem pedig hitből fog élni , de ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem .
 • 10,39 Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.
 • 11,1 A hit a remélt dolgok alapja, és a nem láthatók bizonyítéka.
 • 11,3 A hit révén ismerjük fel, hogy a világot Isten szava alkotta úgy, hogy a nem láthatókból lett a látható.
 • 11,4 Hite által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal bizonyult igaznak, hiszen Isten tanúskodik ajándékairól, így hite által még holta után is beszél.
 • 11,5 Hite miatt ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt Isten. Elragadtatása előtt bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves.
 • 11,6 Hit nélkül senki sem lehet kedves előtte, hiszen aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
 • 11,7 Hit által kapott figyelmeztetést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félő tisztelettel készítette el a bárkát háza népe megmentésére. Ezáltal elítélte a világot, és a hit szerinti igaz mivolt örökösévé lett.
 • 11,8 Hitből engedelmeskedett Ábrahám, amikor Isten hívta, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. Elindult, nem tudva, hová megy.
 • 11,9 Hit által költözött át az ígéret földjére mint idegen földre, és sátrakban lakott csakúgy, mint Izsák és Jákob, ugyanannak az ígéretnek az örökösei.
 • 11,13 Ezek mind hitben haltak meg anélkül, hogy részük lett volna az ígéretek beteljesedésében. Csak távolról látták ezt, és üdvözölték, és megvallották, hogy idegenek és jövevények a földön.
 • 11,17 Hitből ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor Isten próbára tette, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta,
 • 11,20 Hit által áldotta meg Izsák eljövendő dolgokkal kapcsolatban Jákobot és Ézsaut.
 • 11,21 Hite által áldotta meg a haldokló Jákob József valamennyi fiát, és botja végére támaszkodva imádkozott .
 • 11,22 Hite által gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett holtteste felől.
 • 11,23 Hitük által rejtegették születése után három hónapig Mózest a szülei, ugyanis látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától.
 • 11,24 Hite által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának nevezzék.
 • 11,27 Hite által hagyta el Egyiptomot, s nem félt a király haragjától. Szilárd maradt, mint aki látja a láthatatlant.
 • 11,28 Hit által ünnepelte meg a pászkát és a vérrel való meghintést, hogy a Pusztító ne érintse elsőszülötteiket.
 • 11,29 Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön. Amikor ezt az egyiptomiak megpróbálták, elnyelte őket a víz.
 • 11,30 Hit által omlottak le Jerikó falai, miután hét napon át körüljárták.
 • 11,31 Hite által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a szajha, amikor a kémeket békességgel befogadta.
 • 11,33 Ezek a hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját zárták be,
 • 11,39 És mindezeken – noha hitük okán jó tanúbizonyság szólt mellettük – nem teljesült be az ígéret.
 • 12,2 Szegezzük tekintetünket Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve szenvedte el a keresztet, és helyet foglalt Isten trónjának jobbján.
 • 13,7 Emlékezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek! Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket!
 • 2,17 Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hitelt érdemlő főpap legyen az Istent illető dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.
 • 3,1 Ezért, szent testvéreim, mennyei hivatás részesei, legyetek figyelemmel hitvallásunk apostola és főpapja, Jézus iránt,
 • 3,2 akit megbízója tett hitelt érdemlővé, ahogy Mózest is az Ő [egész] házában.
 • 3,5 Mózes hitelt érdemelt az Ő egész házában mint szolga, hogy tanúságot tegyen azokról a dolgokról, amelyeket később kellett hírül adni.
 • 3,6 Krisztus viszont mint Fiú hitelt érdemel a saját háza fölött. Mi vagyunk az ő háza, ha szilárdan megtartjuk a bátor bizalmat és a reménységből fakadó büszkeséget.
 • 3,12 Vigyázzatok, testvéreim, nehogy közületek valakinek a szíve a hitetlenségig romlott legyen, és elszakadjon az élő Istentől!
 • 3,19 Látjuk tehát, hogy hitetlenségük miatt nem mehettek be.
 • 4,14 Mivel nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz!
 • 10,23 a testünket pedig lemosták tiszta vízzel! Tartsunk ki reményünk rendületlen megvallásában, mert hitelre méltó az, aki az ígéretet tette!
Jakab levele (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 1,6 De hittel kérje, kételkedés nélkül! Aki ugyanis kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amit a szél felkorbácsol és ide-oda sodor.
 • 1,3 tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez!
 • 2,1 Testvéreim, dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek ne legyen személyválogató!
 • 2,5 Ide hallgassatok, szeretett testvéreim, vajon Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örökül kapják azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek megígért?
 • 2,14 Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti őt egyedül a hit?
 • 2,17 Ugyanígy a hit is: ha nem fakadnak belőle tettek, önmagában halott.
 • 2,18 De valaki esetleg azt mondja: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Mutasd meg nekem a hited tettek nélkül, én is meg fogom neked mutatni hitemet tetteim alapján.
 • 2,20 Nem látod be, te ostoba ember, hogy a hit tettek nélkül meddő?
 • 2,22 Láthatod, hogy hite együttműködött tetteivel, és tettei által lett teljessé a hite,
 • 2,24 Látjátok tehát, hogy tettek által igazul meg az ember, és nem csupán a hit által.
 • 2,26 Mert ahogy a test halott a lélek nélkül, úgy a hit is halott a tettek nélkül.
 • 5,15 A hitből fakadó imádság megszabadítja az erőtlent, s az Úr fölsegíti. S ha bűn terheli is, bocsánatot nyer.
 • 2,23 és így beteljesedett az Írás, amely azt mondja: Ábrahám hitt az Úrnak, és ez megigazulására szolgált, és az „Isten barátja” nevet kapta .
Márk evangéliuma (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 4,40 Azután hozzájuk fordult: – Miért vagytok gyávák? Még mindig nincs hitetek?
 • 2,5 A hitüket látva Jézus így szólt a bénához: – Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.
 • 5,34 Ő pedig ezt mondta neki: – Lányom, a hited megszabadított. Menj békével, és gyógyulj meg bajodból!
 • 10,52 Menj, a hited meggyógyított! – mondta neki Jézus. Azonnal újra látott, és követte őt az úton.
 • 14,27 Így szólt hozzájuk Jézus: – Mindnyájan megrendültök majd hitetekben, mert meg van írva: Megverem a pásztort, szétszélednek a juhok .
 • 14,29 Péter ezt mondta neki: – Ha mindenki megrendül is hitében, én akkor sem!
 • 16,14 Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.
 • 6,6 Csodálkozott is hitetlenségükön. Majd sorra járta a környező falvakat, és tanított.
 • 9,19 Így válaszol nekik: – Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig kell még elviselnem benneteket? Hozzátok ide!
 • 9,24 Erre a gyermek apja azonnal felkiáltott: – Hiszek, segíts hitetlenségemen!
 • 16,13 Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek.
 • 11,31 Azok így tanakodtak maguk között: „Ha azt mondjuk: »A mennyből« –, azt fogja mondani: »Akkor miért nem hittetek neki?«
 • 16,11 Amikor ezek meghallották, hogy él, és hogy Mária látta, nem hitték el.
Lukács evangéliuma (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 7,9 Amikor ezt meghallotta, Jézusban csodálat ébredt iránta. Megfordult, és így szólt a nyomában járó sokasághoz: – Mondom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet!
 • 8,25 Aztán így szólt hozzájuk: – Hol van a hitetek? Azok félelemmel eltelve csodálkoztak, és ezt mondogatták egymásnak: „Ki ez, hogy még a szélnek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?”
 • 17,5 Az apostolok így szóltak az Úrhoz: – Növeld bennünk a hitet!
 • 17,6 Az Úr ezt válaszolta: – Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez az eperfához: „Szakadj ki gyökerestül, és gyökerezz meg a tengerben!” –, engedelmeskedne nektek.
 • 18,8 Mondom nektek, késedelem nélkül igazságot szolgáltat nekik. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál hitet a földön?
 • 5,20 Hitük láttán így szólt: – Barátom, megbocsáttattak bűneid.
 • 7,50 Ő pedig így szólt az asszonyhoz: – Hited megmentett téged. Menj békével!
 • 8,48 Jézus pedig ezt mondta neki: – Leányom, hited megmentett téged, menj békével!
 • 17,19 Kelj fel – mondta neki –, menj, hited megmentett téged!
 • 18,42 Jézus ezt mondta neki: – Láss újra! Hited megmentett téged.
 • 22,32 de én imádkoztam érted, hogy ki ne aludjék a hited. Ezért te, ha majd megtérsz, erősítsd testvéreidet!
 • 7,41 Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel.
 • 1,45 Boldog, aki hitt abban, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.
 • 9,41 Ekkor Jézus így szólt: – Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig legyek még veletek, és meddig kell hogy elviseljelek még benneteket? Hozd ide a fiad!
 • 12,28 Ha pedig a mező füvét, ami ma van, de holnap a kemencébe vetik, Isten így öltözteti, mennyivel inkább benneteket, kicsinyhitűek!
 • 24,11 de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik.
 • 1,20 De íme, mivel nem hittél szavaimnak, melyek a maguk idejében be fognak teljesedni, megnémulsz, és egészen addig nem tudsz majd megszólalni, amíg mindezek be nem következnek.
 • 20,5 Erre így tanakodtak egymás között: „Ha azt mondjuk: »A mennyből«, azt fogja mondani: »Akkor miért nem hittetek neki?«
 • 24,37 Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak.
A rómaiaknak írt levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 4,20 Nem vonta kétségbe hitetlenül Isten ígéretét, hanem megerősödött a hitben, és dicsőítette Istent,
 • 10,10 Mert a szívbeli hit a megigazulásra, a szájjal való hitvallás pedig az üdvösségre szolgál.
 • 11,20 Úgy van. Hitetlenségük miatt törték ki őket, te meg a hit által vagy ép. Ne légy elbizakodott, hanem félj!
 • 1,8 Először is hálát adok Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, mert hiteteknek az egész világon híre van.
 • 1,12 jobban mondva, hogy nálatok lévén együtt bátorodjunk meg egymás hite, a tiétek és az enyém által.
 • 1,17 Mert Isten igazsága nyilatkozik meg benne a hit alapján és a hit érdekében, ahogy meg van írva: Az igaz a hit alapján fog élni .
 • 3,22 Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által mindenkinek, aki hisz, mert nincs különbség.
 • 3,25 Mert Isten őt tette nyilvánosan az engesztelés eszközévé tulajdon vérével – a hit által –, hogy megmutassa igazságát. Megbocsátotta a korábban elkövetett bűnöket,
 • 3,27 Hol van akkor a dicsekvés? Ki van zárva. Milyen törvény által? A tettek törvénye által? Nem, a hit törvénye által.
 • 3,28 Azt tartjuk ugyanis, hogy hit által igazul meg az ember, a Törvény tetteitől függetlenül.
 • 3,30 Mert egy az Isten, aki megigazulttá teszi a körülmetéltet a hit alapján, a körülmetéletlent pedig hit által.
 • 3,31 Vajon érvénytelenné tesszük tehát a Törvényt a hit által? Szó sincs róla! Sőt inkább megerősítjük a Törvényt.
 • 4,5 Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki igazzá teszi a bűnöst, annak a hite számít igazságnak,
 • 4,9 Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetéltekre vonatkozik, vagy a körülmetéletlenekre is? Azt mondjuk ugyanis: „Ábrahámnak a hit számíttatott be igazságul.”
 • 4,11 A körülmetélkedés jelét körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atyja legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hogy azok is igaznak számítsanak;
 • 4,12 és hogy atyja legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nemcsak körül vannak metélve, hanem Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének is a nyomában járnak.
 • 4,13 Ábrahám és utóda ugyanis nem a Törvény alapján, hanem a hitből való igaz volta alapján kapta az ígéretet, hogy örökölni fogja a világot.
 • 4,14 Hiszen ha azok az örökösök, akik a Törvény alapján állnak, akkor üressé lett a hit, és semmivé az ígéret.
 • 4,16 Ezért adatott a hit alapján az ígéret, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen Ábrahám minden utóda számára: nemcsak a Törvény alapján, hanem az Ábrahám hite alapján állóknak is. Ő mindnyájunk atyja –
 • 4,19 Nem gyengült meg hitében, amikor tudatára ébredt, hogy – százesztendős lévén – saját teste már elhalt, és Sára méhe is élettelen.
 • 5,1 Minthogy a hit révén megigazultunk, békében vagyunk Istennel a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
 • 5,2 Általa kaptunk a hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben szilárdan állunk, és dicsekszünk azzal a reménnyel, hogy részesülünk Isten dicsőségében.
 • 9,30 Mit mondjunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, igazságra jutottak: a hit alapján álló igazságra.
 • 9,32 Miért? Azért, mert nem a hit, hanem a cselekedetek alapján akarta. Beleütköztek a botlás kövébe,
 • 10,6 A hit alapján álló igazságról pedig így szól: Ne mondd szívedben: „Ki megy fel a mennybe?” – azért tudniillik, hogy Krisztust lehozza –,
 • 10,8 Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige: a szájadban és a szívedben, tudniillik a hit igéje, amelyet mi hirdetünk.
 • 10,17 A hit alapja a hallás, a Krisztusra vonatkozó beszéd meghallása.
 • 12,3 A nekem adatott kegyelem által mondom tehát mindegyikőtöknek: senki ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem azon legyen, hogy józanul gondolkozzék, mindenki az Istentől kapott hit mértéke szerint!
 • 12,6 Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak: prófétálás a hitnek megfelelően,
 • 14,1 A hitben erőtlent fogadjátok el anélkül, hogy meggyőződésével vitába szállnátok!
 • 14,23 Aki pedig kételkedik, elítéli magát, ha eszik, mert nem a hit alapján teszi. Minden, ami nem a hit alapján történik, bűn.
 • 15,13 A reménység Istene pedig töltsön el titeket a hitben teljesen örömmel és békével, hogy a Szentlélek ereje által bővelkedjetek a reményben!
 • 1,5 aki által az apostolság kegyelmét kaptuk, hogy az ő neve iránti, hitbéli engedelmességre hívjunk minden népet,
 • 4,3 Mit is mond az Írás? Ábrahám hitt az Istennek, és ez megigazulására szolgált.
 • 4,17 ahogy meg van írva: Sok nép atyjává tettelek – Isten színe előtt, akiben hitt, s aki életre kelti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket.
 • 10,14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg anélkül, hogy valaki hirdeti?
 • 10,16 De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Izajás ugyanis ezt mondja: Uram, ki hitt a mi üzenetünknek?
 • 11,23 Őket pedig, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltják, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket.
 • 15,31 hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek;
 • 16,26 de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai révén tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hitbéli engedelmességre –,
 • 4,18 A remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogy megmondatott: Így lesz nemzetséged!
A korintusiaknak írt első levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 2,5 hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
 • 12,9 Az egyik a Lélek által hitet, a másik a gyógyítás különböző adományait egyazon Lélek által.
 • 15,14 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló az igehirdetésünk, s hiábavaló a hitetek is.
 • 15,17 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hitetek semmit sem ér: még mindig bűneitekben vagytok.
 • 13,2 Ha prófétálnék, és minden titkot ismernék, és minden tudás birtokában volnék, s elég hitem lenne ahhoz, hogy hegyeket mozdítsak, de szeretet nincsen bennem: semmi vagyok.
 • 13,13 Most megmarad a hit, a remény, s a szeretet, e három; de közülük a legnagyobb a szeretet.
 • 16,13 Vigyázzatok, álljatok szilárdan a hitben, legyetek bátrak, legyetek erősek!
 • 9,2 Ha másoknak nem vagyok is apostola, nektek bizony az vagyok, mert ti vagytok apostolságom hitelesítő pecsétje az Úrban.
 • 6,1 Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a kétes hitelű igazságszolgáltatástól, és nem Isten népétől döntést kérni?
 • 6,6 Sőt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt?
 • 7,12 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el!
 • 7,13 És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét!
 • 7,14 Mert a hitetlen férjet megszenteli hívő felesége, a hitetlen feleséget pedig hívő férje; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek.
 • 7,15 Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el! Ebben az esetben a hívő férj vagy a hívő feleség nincs többé megkötve. Isten arra hívott meg titeket, hogy békében éljetek.
 • 7,25 A hajadonokról nincs rendelkezésem az Úrtól, de elmondom a véleményemet, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel.
 • 14,22 Így tehát a nyelveken szólás nem a hívőknek szolgál jelül, hanem a hitetleneknek az ítélet jele, a prófétálás viszont nem a hitetleneknek szóló jel, hanem a hívőknek.
A korintusiaknak írt második levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 10,15 Nem dicsekszünk mértéken felül, mások fáradozásával, de reméljük, hogy hitetek megnövekedésével mi is egyre gyarapszunk a számunkra kijelölt munkaterületen,
 • 1,24 Ez nem jelenti azt, hogy uralkodunk a hiteteken. Ellenkezőleg, örömötök munkatársai vagyunk, mert szilárdan álltok a hitben.
 • 4,13 Mivel pedig bennünk a hitnek ugyanaz a Lelke van, ahogy meg van írva – hittem, azért szóltam –, mi is hiszünk, és azért szólunk:
 • 5,7 azaz a hit irányítja lépteinket, nem a látás –,
 • 8,7 Ezért ahogy mindenben bővelkedtek – hitben, szóban, ismeretben, minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben –, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek!
 • 4,4 Hitetlenek, akiknek a gondolkodását e világ istene megvakította, hogy ne lássák meg a Krisztus – Isten képmása – dicsőségéről szóló evangélium világosságát.
 • 6,14 Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mert mi köze az igaz mivoltnak a törvényszegéshez, vagy a világosságnak a sötétséghez?
 • 6,15 Miféle kapcsolatban van Krisztus és Beliár? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között?
A galatáknak írt levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 1,23 Egyre csak ezt hallották: „Aki egykor üldözött minket, most azt a hitet hirdeti, amelynek egykor a pusztulására tört”,
 • 2,16 Tudjuk, hogy az ember nem azért igazul meg, mert megteszi a Törvény előírásait, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által. Azért vetettük mi is a hitünket Jézusba, hogy a Krisztusba vetett hit, és nem a Törvény előírásainak megtartása által igazuljunk meg, mivel a Törvény előírásainak megtartásával senki sem igazul meg.
 • 2,20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most e testben élek, az Isten Fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
 • 3,2 Csak erre adjatok választ: a Törvény rendelkezéseinek megtartása révén kaptátok a Lelket, vagy a hallani tudó hit révén?
 • 3,5 Aki a Lelket adja nektek, és csodákat tesz közöttetek, vajon a Törvény rendelkezéseinek megtartása vagy a hallani tudó hit révén teszi?
 • 3,7 Értsétek hát meg: akik a hitből élnek, azok Ábrahám fiai!
 • 3,8 Mivel pedig az Írás előre látta, hogy Isten a pogányokat a hit által teszi igazzá, előre hirdette az evangéliumot Ábrahámnak: benned nyer áldást a föld minden népe .
 • 3,9 Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal együtt.
 • 3,11 Az pedig, hogy Törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, világos, mert az igaz a hit alapján fog élni .
 • 3,12 A Törvény alapja viszont nem a hit, hanem: „aki megteszi, élni fog általa.”
 • 3,14 hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy hit által megkapjuk a megígért Lelket.
 • 3,22 De az Írás szerint minden a bűn uralma alatt áll, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék a hívőknek.
 • 3,23 Mielőtt azonban eljött a hit, a Törvény őrzött minket bezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
 • 3,24 Tehát a Törvény nevelőnk volt, hogy Krisztushoz vezessen azért, hogy hit által igazuljunk meg.
 • 3,25 De miután eljött a hit, többé nem vagyunk alávetve a nevelőnek.
 • 3,26 Ugyanis mindannyian Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba vetett hit által,
 • 5,5 Mi ugyanis a Lélek erejében a hit által várjuk reményünk beteljesedését, megigazulásunkat.
 • 5,6 Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
 • 6,10 Ezért tehát, amíg van időnk, tegyünk jót mindenkivel, de leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben!
 • 3,6 Ahogy Ábrahám: hitt az Istennek, és ez megigazulására szolgált .
A filippieknek írt levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 2,17 De még ha hitetek áldozati adományának és felajánlott áldozatának részévé kell is válnom, akkor is örülök, örülök mindnyájatokkal együtt.
 • 1,25 Erről meggyőződve tudom, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal hitben való növekedésetekre és örömötökre;
 • 1,27 Egy a fontos, éljetek Krisztus evangéliumához méltón, hogy akár eljövök, és magam is látom, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy szilárdan álltok az egy Lélekben, és egy szívvel küzdötök az evangéliumban való hitért,
 • 3,9 hogy hozzá tartozzam, nem a Törvény általi igaz mivolt okán, hanem a Krisztusba vetett hit által, vagyis az Istentől való, a hit alapján álló igaz mivolt okán;
A kolosszeieknek írt levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 2,5 Mert ha testben távol vagyok is, lélekben veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát.
 • 1,4 mivel hallottunk Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek
 • 1,23 amennyiben szilárdan és rendületlenül megmaradtok a hitben, és nem tántorodtok el a reménytől, amelyről hallottatok az evangéliumban, amelyet hirdettek minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgája lettem.
 • 2,7 meggyökerezve benne és ráépülve legyetek erősek a hitben – amint tanultátok –, és legyen bennetek túláradó hála!
 • 2,12 A keresztségben vele együtt eltemettek titeket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül.
A tesszalonikaiaknak írt első levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 1,8 Tőletek terjedt tovább az Úr szava, és nemcsak Makedóniába és Akhaiába, hanem mindenhová eljutott Istenbe vetett hitetek híre, úgyhogy szükségtelen is erről bármit mondanunk,
 • 3,7 Így tehát nektek köszönhetően, testvérek, minden aggodalom és viszontagság között megvigasztalódtunk a ti hitetek által.
 • 1,3 emlegetjük Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hiteteket, fáradságot nem kímélő szereteteteket és Urunk, Jézus Krisztus iránti reményetek állhatatosságát.
 • 3,2 és elküldtük Timóteust, testvérünket és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben,
 • 3,5 Ezért, mivel már nem bírtam tovább, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, vajon nem kísértett-e meg titeket a Kísértő, és nem lett-e hiábavalóvá fáradozásunk.
 • 3,6 Most azonban visszaérkezett tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről; illetve arról, hogy mindig szívesen emlékeztek ránk, és hogy látni szeretnétek minket, ahogy mi is benneteket.
 • 3,10 és éjjel-nappal a lehető legbuzgóbban azért könyörgünk, hogy szemtől szemben láthassunk benneteket, és hozzájárulhassunk ahhoz, hogy még bőségesebben lakozzék bennetek a hit.
 • 5,8 Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok! Vegyük magunkra a hit és a szeretet mellvértjét, és sisak gyanánt az üdvösség reményét!
A tesszalonikaiaknak írt második levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 1,3 Mindenkor méltán tartozunk hálával Istennek értetek, testvérek, ugyanis hitetek nőttön-nő, és valamennyiőtökben gyarapszik az egymás iránti szeretet,
 • 1,10 amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőüljön szentjei körében, és csodálják mindazok, akik benne hittek. Ti is, akik hittel fogadtátok tanúságtételünket, ezek közé tartoztok.
 • 1,4 úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, béketűrésetekkel és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és zaklatást elviseltek.
 • 1,11 Ezért imádkozunk értetek mindenkor, hogy Istenünk meghívásotokhoz méltóvá tegyen titeket, és ereje által vigye véghez hitből fakadó tetteiteket és mindazt a jót, amit szándékotokban áll megtenni,
 • 2,13 Mi azonban mindenkor hálával tartozunk Istennek értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mert titeket Isten kezdettől fogva kiválasztott az üdvösségre a Lélektől való megszentelés és az igazságba vetett hit által.
 • 3,2 és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől! A hit ugyanis nem mindenkié.
 • 2,12 hogy mindazok megkapják ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a gonoszságban gyönyörködtek.
A Timóteusnak írt második levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 4,7 A nemes harcot megharcoltam, a versenyt végigfutottam, a hitet megtartottam.
 • 1,5 Emlékszem a benned élő, képmutatás nélküli hitre, amely először nagyanyádban, Loiszban és anyádban, Eunikében élt, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan.
 • 1,13 Amit tőlem hallottál, tekintsd az egészséges tanítás példájának a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben!
 • 2,18 akik messze járnak az igazságtól, amikor azt mondják, hogy már megtörtént a feltámadás, és ezzel némelyek hitét megzavarják.
 • 2,22 Az ifjúkori szenvedélyeket tartsd távol magadtól! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békére mindazokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat!
 • 3,8 Ahogy Jannész és Jambrész ellenszegült Mózesnek, úgy állnak ellen az igazságnak ezek a megromlott szellemű s a hitben ingatag emberek is.
 • 3,10 Te azonban az én követőm lettél a tanításban, az életmódban, a terveket illetően, a hitben, a türelemben, a szeretetben, az állhatatosságban,
 • 3,15 Gyermekkorodtól fogva ismered a szent írásokat, amelyek útmutatást tudnak neked adni az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.
 • 2,11 Hitelre méltó, amit mondok: ha vele együtt meghaltunk, vele együtt élni is fogunk.
Péter első levele (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 1,7 hogy megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben próbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor dicséretre, dicsőségre és tiszteletre méltónak bizonyuljon.
 • 1,9 mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét.
 • 1,21 akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek és reményetek Istenben legyen.
 • 1,5 akiket Isten hatalma őriz a hit által az üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
 • 5,9 Álljatok neki ellen szilárdan a hitben, hiszen tudjátok, hogy ugyanezeken a szenvedéseken mennek keresztül szerte a világon testvéreitek.
Jelenések könyve (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 2,13 tudom, hol laksz. Ott, ahol a sátán trónja áll. Ragaszkodsz a nevemhez, nem tagadtad meg a bennem való hitet még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges tanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik.
 • 14,12 Itt van szükség a szentek állhatatosságára, akik megtartják Isten parancsait és a Jézusba vetett hitet.
 • 2,19 ismerem tetteid, szereteted, hited, szolgálatod, állhatatosságod, és tudom, hogy legutóbbi tetteid felülmúlják a korábbiakat.
 • 13,10 Akinek fogságba kell mennie, fogságba megy; akinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van szükség a szentek állhatatosságára és hitére.
 • 21,8 A gyávák, a hitetlenek, a gyalázatosak, a gyilkosok, a paráznák, a varázslók, a bálványimádók és a hazugok mind a lánggal égő kénköves tóba kerülnek. Ez a második halál.”
 • 21,9 Akkor odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél az utolsó hét csapással teli hét csésze volt, és megszólított: „Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét!”
János evangéliuma (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 20,31 Ezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia; és e hitben életetek legyen az ő nevében.
 • 3,33 Aki elfogadja tanúságtételét, az hitelesíti, hogy Isten igaz.
 • 2,22 Ezért, amikor azután feltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a szónak, amelyet Jézus mondott.
 • 2,23 Amíg a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett.
 • 3,18 Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az máris ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében.
 • 4,39 Abból a városból pedig a szamaritánusok közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: „Megmondott nekem mindent, amit tettem.”
 • 4,41 Az ő szavának sokkal többen hittek.
 • 4,50 Jézus erre így válaszolt: – Menj! A fiad él. Az ember hitt a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult.
 • 4,53 Az apa ráébredt, hogy ez éppen abban az órában történt, amikor ezt mondta neki Jézus: „A fiad él.” És hitt ő, valamint egész háza népe.
 • 7,5 Bizony, a testvérei sem hittek benne.
 • 7,31 A tömegből sokan hittek benne, és ezt mondták: – A Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelet, mint amennyit ez tett?
 • 7,48 Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki?
 • 8,31 Azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne, így szólt Jézus: – Ha megmaradtok az én szavamban, akkor valóban tanítványaim vagytok,
 • 12,11 mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban.
 • 12,37 Noha ennyi jelet tett előttük, mégsem hittek benne,
 • 12,38 hogy beteljesedjék Izajás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt az általunk hirdetett szónak, és az Úr ereje kinek lett nyilvánvaló?
 • 20,8 Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz. Látta, és hitt.
 • 20,27 Azután Tamáshoz fordult: – Tedd ide az ujjad, és nézd meg a kezem, nyújtsd ide a kezed, és tedd az oldalamra, és ne légy tovább hitetlen, hanem hívő!
 • 9,18 A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit,
 • 11,31 A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen feláll és kimegy. Utánamentek tehát, mert azt hitték, a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon.
 • 17,8 A szavakat ugyanis, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem.
A Titusznak írt levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 1,1 Pál – Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola, hogy elvezesse a hitre azokat, akiket Isten kiválasztott, hogy megismerjék az igaz vallásossággal összhangban lévő igazságot
 • 1,4 Titusznak, a közös hitben igaz fiának: kegyelem és béke Istentől, Atyánktól és Krisztus Jézustól, Üdvözítőnktől!
 • 1,13 És ez a vélemény igaz. Éppen ezért szigorúan fedd meg őket, hogy egészséges legyen a hitük,
 • 2,2 Az idős férfiak legyenek megfontoltak, viselkedjenek méltósággal, legyenek józanok; a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban szilárdak!
 • 3,15 Köszöntenek téged valamennyien, akik velem vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben! A kegyelem legyen mindnyájatokkal!
 • 1,15 A tisztáknak minden tiszta, viszont a megmételyezetteknek s a hitetleneknek semmi sem az. Az értelmükben és a lelkiismeretükben van a métely.
 • 2,5 hogy józanok, tiszták, háziasak, jók, a férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy Isten igéje miattuk hitelét veszítse!
A Filemonnak írt levél (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 1,5 mert hallottam szeretetedről és hitedről, amellyel az Úr Jézus és valamennyi szent iránt viseltetsz.
 • 1,6 Azért is imádkozom, hogy a köztünk lévő hitbeli közösség kifejezésre jusson azáltal, hogy ismertté lesz mindaz a jó, amit Krisztus ügyéért tehetünk.
Péter második levele (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 1,1 Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által:
 • 1,5 Éppen ezért minden igyekezettel törekedjetek arra, hogy a hitetekhez társuljon igaz emberség, az igaz emberséghez ismeret,
János első levele (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 5,4 mert mindenki, aki az Istentől született, győzedelmeskedik a világon. S a győzelem, mely legyőzi a világot, a hitünk.
János harmadik levele (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 1,5 Kedves barátom, hitből fakadó magatartást tanúsítasz a testvérek iránt, kivált az idegenek iránt.
Júdás levele (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 1,3 Szeretteim, miközben minden igyekezettel azon voltam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy írásban buzdítsalak titeket: harcoljatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre lett bízva.
 • 1,20 Ti azonban, szeretteim, épüljetek legszentebb hitetekre, imádkozzatok a Szentlélekben,
 • 1,5 Emlékeztetni akarlak titeket arra, jóllehet minderről tudtok, hogy Jézus, miután népét egyszer s mindenkorra kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította.