Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

12Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába; (Mát 14,3; Márk 1,14) 13És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain; (1Sám 21,5-7;3Móz 24,5-9) 14Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: (4Móz 28,9) 15Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája, 16A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. (Ésa 9,1.2) 17Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. (Mát 3,2; Márk 1,15)