Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

3 1Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában. (Luk 1,13;3,2) 2És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. (Mát 4,17) 3Mert ez az, a kiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. (Ésa 40,3; Ján 1,23) 4Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. (2Kir 1,8) 5Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. (Luk 1,76) 6És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. (Malak 3,1) 7Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? (Luk 3,7) 8Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. (Luk 3,8) 9És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. (Luk 3,8; Ján 8,39; Róm 2,28.29;4,12) 10A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. (Luk 3,9) 11Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. (Márk 1,8; Ján 1,26.27.33;Csel 1,5) 12A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel. (Mát 13,30) 13Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. (Márk 1,9.10; Luk 3,21) 14János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám? (Mát 3,4) 15Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki. (Mát 9,14.15) 16És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. (Márk 1,10; Luk 3,21.22; Ján 1,32) 17És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm. (Mát 17,5; Márk 1,11; Luk 3,22;Ésa 42,1)