Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

23 1Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, (Márk 12,38-40; Luk 11,39-52;20,45-47) 2Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek: (Márk 14,17-26; Luk 22,14-23; Ján 13,21-26) 3Annakokáért a mit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik. (Malak 2,7.8) 4Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni. (Luk 11,46) 5Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik az ő homlokszíjjaikat; és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét; (2Móz 13,9.4Móz;15,38-39.5Móz;11,13-22; Mát 6,1) 6És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elölűlést. (Márk 12,38.40; Luk 11,43) 7És a piaczokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester! (Márk 16,1-10; Luk 24,1-10; Ján 20,1-18) 8Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. (1Kor 11,23-25) 9Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van. (Csel 1,10) 10Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus. (2Móz 24,8; Jer 31,31; Zak 9,11) 11Hanem a ki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. (Mát 20,26.27) 12Mert a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik. (Péld 29,23; Jób 22,29; Ésa 21,31; Luk 14,11;18,14.1Pét;5,5) 13De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. (Luk 11,52) 14Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek. (Márk 12,40; Luk 20,47) 15Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. 16Jaj néktek vak vezérek, a kik ezt mondjátok: Ha valaki a templomra esküszik, semmi az; de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az. (Mát 15,14) 17Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az arany-é, vagy a templom, a mely szentté teszi az aranyat? (Mát,23 56.) 18És: Ha valaki az oltárra esküszik, semmi az; de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, tartozik az. (Márk 14,32-42; Luk 22,39-46; Ján 18,1.2) 19Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az ajándék-é vagy az oltár, a mely szentté teszi az ajándékot? (2Móz 29,37) 20A ki azért az oltárra esküszik, esküszik arra és mindazokra, a mik azon vannak. (Ján 12,27) 21És a ki a templomra esküszik, esküszik arra és Arra, a ki abban lakozik. (Zsid 5,8;Ján 18,11) 22És a ki az égre esküszik, esküszik az Isten királyiszékére és arra, ki abban ül. (Mát 5,34) 23Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. (3Móz 27,30; Luk 11,42;Mik 6,8) 24Vak vezérek, a kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. (Mát 11,27; Eféz 1,20-22) 25Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománynyal és mértékletlenséggel. (Luk 11,39) 26Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. (2Kor 12,8) 27Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. (Csel 23,3) 28Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. (Malak 3,1; Mát 11,10) 29Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit. (Luk 11,47) 30És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében. (Mát 17,20;21,24; Luk 17,6) 31Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, a kik megölték a prófétákat. (Luk 11,48; Csel 7,52) 32Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét! (Mát 5,23) 33Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképen kerülitek ki a gyehennának büntetését? (Mát 3,7) 34Annakokáért ímé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról-városra üldöztök. (Mát 13,52) 35Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek. (2Krón 24,20.21;1Móz 4,8) 36Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre. 37Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad. (Luk 13,34.35) 38Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. (1Kir 9,7.8; Luk 13,35) 39Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! (Luk 13,35;Mát 21,9; Zsolt 118,26)