Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

2És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, a mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nékem. (Márk 11,1-10; Luk 19,29-38; Ján 12,12-19) 3És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket. (Mát 26,18) 4Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, a ki így szólott: (Luk 17,23.24) 5Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. (Ésa 62,11; Zak 9,9) 6A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, a mint Jézus parancsolta vala nékik, (Ésa 13,6.10; Jóel 3,15.2Pét;3,10) 7Elhozák a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra. (Mát 25,31;26,64; Márk 13,26;14,62; Jel 1,7;19,11;Dán 7,13.14)