Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

Ajánlás

1 1Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, 2amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének: 3magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utánajártam, szép rendben megírjam neked, nagyra becsült Teofilosz, 4hogy meggyőződhess annak a megbízhatóságáról, amire tanítottak.
RUF 73

Találatok a szövegben 42 találat

Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 13,1 A magvető (Mk 4,1-20.25; Lk 8,4-15.18)
 • 4,1 Jézus megkísértése (Mk 1,12-13; Lk 4,1-13)
 • 3,1 Keresztelő János (Mk 1,2-8; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28)
 • 4,18 Jézus elhívja első tanítványait (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51)
 • 8,1 Jézus meggyógyít egy leprást (Mk 1,40-45; Lk 5,12-16)
 • 10,1 Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mk 6,7-11; Lk 6,13-16; 9,1-5; 10,1-12)
 • 12,1 Kalásztépés szombaton (Mk 2,23-28; Lk 6,1-5)
 • 16,1 A farizeusok jelt kívánnak (Mk 8,11-21; Lk 11,16-29; 12,1; Mt 12,38-39)
 • 18,1 A kisgyermek példája<br>Botránkozás és botránkoztatás (Mk 9,33-37.42-48; Lk 9,46-48; 17,1-2)
 • 21,1 Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mk 11,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19)
 • 26,1 Jézus utoljára szól szenvedéséről (Mk 14,1-2; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53)
 • 27,1 Jézust átadják Pilátusnak (Mk 15,1; Lk 23,1; Jn 18,28-32)
 • 28,1 Jézus feltámadása (Mk 16,1-11; Lk 24,1-12; Jn 20,1-18)
 • 13,53 Jézus Názáretben (Mk 6,1-6; Lk 4,16-30; Jn 6,42; 4,44)
 • 4,12 Jézus prédikálni kezd (Mk 1,14-15; Lk 4,14-15)
 • 6,5 Az imádkozás (Lk 11,1-4)
 • 8,5 Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Lk 7,1-10; Jn 4,46-53)
 • 8,14 Jézus meggyógyítja Péter anyósát (Mk 1,29-31; Lk 4,38-39)
 • 8,16 Jézus sok beteget meggyógyít (Mk 1,32-34; Lk 4,40-41)
 • 9,35 Az aratnivaló sok, a munkás kevés (Mk 6,6.34; Lk 10,1-2; Jn 4,35)
 • 12,38 Jézustól jelt kívánnak (Lk 11,16; 11,29-32; 11,24-26; Mt 16,1-4; Mk 8,11-12)
 • 1,1 Jézus Krisztus származása (Lk 3,23-38)
 • 3,13 Jézus megkeresztelése (Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34)
 • 7,1 A képmutató ítélkezés (Lk 6,37-38.41-42)
 • 9,1 Jézus meggyógyítja a bénát (Mk 2,1-12; Lk 5,17-26)
 • 11,1 Keresztelő János kérdése és Jézus válasza (Lk 7,18-30)
 • 14,1 Keresztelő János halála (Mk 6,14; 6,17-29; Lk 9,7-9; 3,19-20)
 • 14,13 Ötezer ember megvendégelése (Mk 6,34-44; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15)
 • 17,1 Jézus megdicsőülése (Mk 9,2-13; Lk 9,28-36)
 • 19,1 Kérdés a házassági elválásról (Mk 10,1-12; Mt 5,31-32; Lk 16,18)
 • 21,23 Kérdés Jézus hatalmáról (Mk 11,27-33; Lk 20,1-8)
 • 22,1 A királyi menyegző (Lk 14,15-24)
 • 23,1 Jézus beszéde az írástudók és a farizeusok ellen<br>(Mk 12,37b-40; Lk 20,45-47; 11,37-52)
 • 24,1 Jézus jövendölése a templomról (Mk 13,1-2; Lk 21,5-6)
 • 27,11 Jézus Pilátus előtt (Mk 15,2-5; Lk 23,1-5; Jn 18,33-38)
 • 8,28 Jézus meggyógyít két gadarai megszállottat (Mk 5,1-20; Lk 8,26-39)
 • 12,9 Jézus meggyógyítja a sorvadt kezűt szombaton (Mk 3,1-6; Lk 6,6-11)
 • 16,24 Jézus követése (Mk 8,34-9,1; Lk 9,23-27)
 • 21,33 A gonosz szőlőmunkások (Mk 12,1-12; Lk 20,9-19)
Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 6,1 Jézus Názáretben (Mt 13,53-58; Lk 4,16-30; Jn 4,44; 6,42)
 • 1,16 Jézus elhívja első tanítványait (Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51)
 • 4,1 A magvető (Mt 13,1-11.13-15.18-23; Lk 8,4-15)
 • 1,1 Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28)
 • 6,7 Jézus kiküldi tanítványait (Mt 10,5-16; Lk 9,1-6; 10,1-12)
 • 11,1 Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19)
 • 14,1 A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen (Mt 26,3-5; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53)
 • 15,1 Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Lk 23,1-5; Jn 18,28-38)
 • 16,1 Jézus feltámadása (Mt 28,1-7; Lk 24,1-12; Jn 20,1-10)
 • 1,12 Jézus megkísértése (Mt 4,1-11; Lk 4,1-13)
 • 1,40 Jézus meggyógyít egy leprást (Mt 8,1-4; Lk 5,12-16)
 • 3,13 A tizenkét tanítvány elhívása (Mt 10,1-4; Lk 6,13-16)
 • 12,41 Az özvegyasszony két fillérje (Lk 21,1-4)
 • 16,19 Jézus mennybemenetele (Lk 24,50-53; ApCsel 1,4-12)
 • 1,9 Jézus megkeresztelése (Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34)
 • 2,1 Jézus meggyógyítja a bénát (Mt 9,1-8; Lk 5,17-26)
 • 2,23 Kalásztépés szombaton (Mt 12,1-8; Lk 6,1-5)
 • 3,1 Jézus szombaton gyógyít (Mt 12,9-14; Lk 6,6-11)
 • 5,1 Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottat (Mt 8,28-34; Lk 8,26-39)
 • 6,30 Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15)
 • 8,11 A farizeusok jelt kívánnak (Mt 16,1-12; Lk 11,16.29; 12,1; Mt 12,38-39)
 • 9,42 Óvás a megbotránkoztatástól (Mt 18,6-10; Lk 17,1-2)
 • 10,1 Kérdés a házassági elválásról (Mt 19,1-9; Lk 16,18; Mt 5,31-32)
 • 11,27 Kérdés Jézus hatalmáról (Mt 21,23-27; Lk 20,1-8)
 • 12,1 A gonosz szőlőmunkások (Mt 21,33-46; Lk 20,9-19)
 • 13,1 Jézus jövendölése a templomról (Mt 24,1-2; Lk 21,5-6)
 • 6,14 Keresztelő János halála (Mt 14,1-12; Lk 9,7-9; 3,19-20)
 • 9,2 Jézus megdicsőülése (Mt 17,1-13; Lk 9,28-36)
 • 9,33 Ki a legnagyobb? (Mt 18,1-5; Lk 9,46-48)
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 18,28 Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25)
 • 4,46 Jézus meggyógyítja a kapernaumi királyi tisztviselő gyermekét<br>(Mk 8,5-13; Lk 7,1-10)
 • 6,1 Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Mk 6,32-44; Lk 9,10-17)
 • 12,12 Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Lk 19,29-38)
 • 18,1 Jézus elfogatása (Mt 26,47-56; Mk 14,43-50; Lk 22,47-53)