Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

6 1Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl. 2És nagy sokaság követé őt, mivelhogy látják vala az ő csodatételeit, a melyeket cselekszik vala a betegeken. (Zsolt 16,8-11) 3Felméne pedig Jézus a hegyre, és leüle ott a tanítványaival. (Ján 10,31.39) 4Közel vala pedig husvét, a zsidók ünnepe. (2Móz 12,18.3Móz;23,5.4Móz;28,16.5Móz;16,1) 5Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, monda Filepnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? (Mát 14,15; Márk 6,35; Luk 9,12) 6Ezt pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt; mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni. (1Kir 2,10; Nehem 3,16) 7Felele néki Filep: Kétszáz dénár árú kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikök kapjon valami keveset. (2Sám 7,12; Zsolt 132,11) 8Monda néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére: (Ján 5,18;Ján 5,19) 9Van itt egy gyermek, a kinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek? (2Kir 4,43) 10Jézus pedig monda: Ültessétek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, számszerint mintegy ötezeren. (Luk 24,49; Ján 15,26;16,7) 11Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek; hasonlóképen a halakból is, a mennyit akarnak vala. (Zsolt 110,1) 12A mint pedig betelének, monda az ő tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne veszszen. (Ján 7,28) 13Összeszedék azért, és megtöltének tizenkét kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, a melyek megmaradtak vala az evők után. 14Az emberek azért látva a jelt, a melyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, a ki eljövendő vala a világra. (Ján 4,19;7,40; Luk 7,16) 15Jézus azért, a mint észrevevé, hogy jőni akarnak és őt elragadni, hogy királylyá tegyék, ismét elvonula egymaga a hegyre. 16Mikor pedig estveledék, lemenének az ő tanítványai a tengerhez, (Ésa 44,1-5;Ján 17,20) 17És beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus. (1Ján 4,6) 18És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborog vala. (Ján 7,20;10,20) 19Mikor azért huszonöt, vagy harmincz futamatnyira beevezének, megláták Jézust, a mint jár vala a tengeren és a hajóhoz közeledik vala: és megrémülének. (Ján 5,29; Dán 12,2) 20Ő pedig monda nékik: Én vagyok, ne féljetek! (Márk 16,17.18; Ján 14,12) 21Be akarák azért őt venni a hajóba: és a hajó azonnal ama földnél vala, a melyre menének. (Ján 5,24) 22Másnap a sokaság, a mely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, a melybe a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el, (Ján,6 48.) 23De jöttek más hajók Tiberiásból közel ahhoz a helyhez, a hol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr: 24Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállának ők is a hajókba, és elmenének Kapernaumba, keresvén Jézust. (Ján 12,28) 25És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide? 26Felele nékik Jézus és monda: Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok. (Ján 14,8-10) 27Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. (Ján,6 40. 54. Ján 4,14.;Ján 5,37;8,18; Mát 3,17;17,5; Márk 1,11;9,7; Luk 3,22;9,35.2Pét;1,17) 28Mondának azért néki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? 29Felele Jézus és monda nékik: Az az Isten dolga, hogy higyjetek abban, a kit ő küldött. (1Ján 3,23) 30Mondának azért néki: Micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higyjünk néked? Mit művelsz? (Mát 12,38;16,1; Márk 8,11; Luk 11,29.1Kor;1,22) 31A mi atyáink a mannát ették a pusztában; a mint meg van írva: Mennyei kenyeret adott vala enniök. (2Móz 16,4.15) 32Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. (Ésa 35,6) 33Mert az az Istennek kenyere, a mely mennyből száll alá, és életet ád a világnak. 34Mondának azért néki: Uram, mindenkor add nékünk ezt a kenyeret! (Ján 8,12) 35Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. (Ján 4,14;7,37) 36De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, még sem hisztek. 37Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, a ki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem. (Mát 21,17; Márk 15,9; Luk 23,16; Ján 18,39) 38Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem. (Ján 3,13;Ján 5,30; Mát 26,39; Márk 14,36; Luk 22,42) 39Az pedig az Atyának akarata, a ki elküldött engem, hogy a mit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámaszszam azt az utolsó napon. (Ján 10,28;17,12;18,9) 40Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámaszszam azt azt utolsó napon. (Ján,6 47. Ján 3,18. 36. 5,24.) 41Zúgolódának azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondá: Én vagyok az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá. (1Kor 2,8) 42És mondának: Nem ez-é Jézus, a József fia, a kinek mi ismerjük atyját és anyját? mimódon mondja hát ez, hogy: A mennyből szállottam alá? (Mát 13,55; Márk 6,3; Luk 4,22) 43Felele azért Jézus és monda nékik: Ne zúgolódjatok egymás között! (Ján 2,38;2Thess 1,7; Zsid 4,1-11) 44Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. (Ján 18,14) 45Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő. (Ésa 54,13; Jer 31,33.34) 46Nem hogy az Atyát valaki látta, csak az, a ki Istentől van, az látta az Atyát. (Ján 1,18; Mát 11,27; Luk 10,22) 47Bizony, bizony mondom néktek: A ki én bennem hisz, örök élete van annak. (Ján,6 40.) 48Én vagyok az életnek kenyere. (Mát 26,3; Márk 14,1; Luk 22,2) 49A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. (Ján,6 31.) 50Ez az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon. (Mát 15,24; Ján 4,22; Róm 1,16;15,18;Mát 11,28) 51Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért. (Ján 3,13) 52Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk? (1Kor 15,20-23) 53Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. (Mát 26,6; Márk 14,3) 54A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. (Ján 4,14) 55Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. (Márk 15,1) 56A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban. (Ján 15,5) 57A miként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, a ki engem eszik, él én általam. (Márk 11,28) 58Ez az a kenyér, a mely a mennyből szállott alá; nem úgy, a mint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának: a ki ezt a kenyeret eszi, él örökké. (Ján 3,13) 59Ezeket mondá a zsinagógában, a mikor tanít vala Kapernaumban. 60Sokan azért, a kik hallák ezeket az ő tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez; ki hallgathatja őt? (Péld 15,29;28,9; Ésa 1,15) 61Tudván pedig Jézus ő magában, hogy e miatt zúgolódnak az ő tanítványai, monda nékik: Titeket ez megbotránkoztat? (Ján 11,43.44) 62Hát ha meglátjátok az embernek Fiát felszállani oda, a hol elébb vala?! (Márk 16,19; Luk 24,51; Csel 1,9) 63A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet. (2Kor 3,6) 64De vannak némelyek közöttetek, a kik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, a kik nem hisznek, és ki az, a ki elárulja őt. (Ján 2,25;Ján 13,11) 65És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki. (Ján,6 44.) 66Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül és nem járnak vala többé ő vele. (Ján 4,26) 67Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajjon ti is el akartok-é menni? (Zak 9,9) 68Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. (Ésa 6,9.10; Mát 13,14.15) 69És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. (Mát 16,16; Márk 8,29; Luk 9,20) 70Felele nékik Jézus: Nem én választottalak-é ki titeket, a tizenkettőt? és egy közületek ördög. (Jer 20,9) 71Értette pedig Júdás Iskáriótest, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a tizenkettő közül.