Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

5 1Ezek után ünnepök vala a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. (2Móz 23,17) 2Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, a melyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornácza van. (Ésa 58,11;Ján 4,12) 3Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. (Ján 16,7; Jóel 2,28; Csel 2,17) 4Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet: a ki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminémű betegségben volt. (Ján 6,14; Luk 7,16) 5Vala pedig ott egy ember, a ki harmincnyolcz esztendőt töltött betegségében. (Ján 1,47) 6Ezt a mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni? (Mik 5,2; Mát 2,5) 7Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem. (Ján 9,16;10,19) 8Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! (Mát 9,6; Márk 2,11; Luk 5,24) 9És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala. (Mát. 24,30. Márk 13,26. Jel. 1,7. 1 Thess 4,16.) 10Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak: Szombat van, nem szabad néked a nyoszolyádat hordanod! (2Móz 20,10.5Móz;5,14; Nehem 13,19; Jer 17,21; Mát 12,2; Márk 2,24; Luk 6,2) 11Felele nékik: A ki meggyógyított engem, az mondá nékem: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj. (Ésa 40,11; Ezék 34,23;37,24;1Ján 3,16) 12Megkérdék azért őt: Ki az az ember, a ki mondá néked: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj? (Ján 12,42) 13A meggyógyult pedig nem tudja vala, hogy ki az; mert Jézus félre vonult, sokaság lévén azon a helyen. 14Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod! (Ján 8,11;Mát 12,45; Luk 11,26.2Pét;2,20) 15Elméne az az ember, és hírül adá a zsidóknak, hogy Jézus az, a ki őt meggyógyította. (5Móz 1,17;17,4)