Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

1 1Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. (Ján 3,13) 2Ez kezdetben az Istennél vala. (Ján 12,23) 3Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. (Mát 13,57; Márk 6,4; Luk 4,24) 4Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; (1Ján 5,20) 5És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. (Ján 1,2-11) 6Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. (2Kor 3,6) 7Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa. (Ján 2,18.1Kor;1,22) 8Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. (Ján,1 44.) 9Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. (Ján 16,27) 10A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. 11Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. (Ján 16,15) 12Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek; (Mát 16,16; Márk 8,29; Luk 9,20) 13A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. (Ján 6,39;10,28;18,9;Ján 13,18; Zsolt 41,10) 14És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. (2Móz 23,17) 15János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. (Ján,1 27. 30.) 16És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. (3Móz 23,24)