Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

1 1Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban, Galátziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek, (1Pét 2,11; Jak 1,1; Ján 7,35) 2A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. (Róm 8,28. 29. 1Pét,1 19. Zsid. 10,22. 12,24. 9,14.) 3Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, (Eféz 1,3;2,4; Tit 3,5.7.1Kor;15,20) 4Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra, (1Pét 5,4; Kol 1,12.2Tim;4,8) 5A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. (Gal 3,23; Fil 4,7) 6A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, (1Pét 4,13;5,10.2Kor;4,17; Jak 1,2; Róm 5,2.3) 7Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor; (Péld. 17,3. 1Pét 4,13. Tit. 2,13.) 8A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: (Ján 20,29.2Kor;5,7; Ésa 35,10) 9Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét. (Róm 6,22; Zsid 10,39) 10A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, a kik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek: (Mát 13,17.18; Luk 10,24) 11Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, a ki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről. (Dán 9,2.23;12,8.9.2Pét;1,21; Jel 19,10; Fil 2,7.9) 12A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Lélek által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. (Csel. 2,30. 31. 3,18. 10,43. Zsid. 2,4. Eféz. 3,9. 10. 1Pét 5,4. Kol. 1,12. 2 Tim. 4,8.)