Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

Bevezetés

Címzés és apostoli üdvözlet.

1 1Péter, Jézus Krisztus apostola a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában szétszóródott hontalanoknak, 2akiket Isten az Atya gondviselése a Lélek megszentelése által kiválasztott az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Bőven részesüljetek kegyelemben és békességben.

Hálaadás a megváltás kegyelméért.

3Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által, élő reménységre szült ujjá minket: 4arra a romolhatatlan, szeplőtelen, hervadhatatlan örökségre, amely számotokra van fönntartva a mennyben. 5Isten ereje a hit által meg is őriz titeket az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy a végső időben kinyilvánuljon. 6Örüljetek tehát, ha esetleg kissé szomorkodtok is a sokféle kísértés miatt, 7hogy kipróbált hitetek, mely értékesebb a tűzben próbált veszendő aranynál, dicséretre, dicsőségre és tiszteletre méltó legyen Jézus Krisztus megjelenésekor. 8Őt, bár nem láttátok, szeretitek, s mivel most látatlanul hisztek benne, kimondhatatlan és megdicsőült örömmel örvendeztek majd, amikor eléritek hitetek célját: 9lelketek üdvösségét. 10Ezt az üdvösséget kutatták és vizsgálták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről jövendöltek. 11Azt vizsgálták, hogy mely időre és milyen körülményekre mutat Krisztus bennük működő Lelke, mely előre hirdette a Krisztusra váró szenvedést és a rá következő megdicsőülést.

A keresztény élet elemei

12Azt a kinyilatkoztatást kapták, hogy nem önmaguknak, hanem nektek szolgálnak mindazzal, amit most a mennyből küldött Szentlélek által feltártak hithirdetőitek. Ennek szemlélése még az angyalokat is vággyal tölti el.

Hivatás az életszentségre.

13Készüljetek föl tehát lélekben, legyetek józanok és bízzatok teljesen abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor fogtok kapni. 14Engedelmes gyermekként ne engedjetek a korábbi tudatlanságból származó vágyaitoknak, 15hanem a titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté egész életmódotokban. 16Így szól ugyanis az Írás: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” 17S ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint, szent félelemmel éljétek le vándorlásotok idejét. 18Hiszen tudjátok, hogy nem mulandó dolog, ezüst vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen életmódotokból, 19hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak drága vére. 20Őt (Isten) ugyan a világ teremtése előtt kijelölte, de előttetek csak a végső időben nyilvánította ki. 21Őáltala hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt halottaiból és megdicsőítette, hogy hitetek egyben Istenbe vetett remény is legyen.

Felebaráti szeretet.

22Az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok lelketeket az őszinte testvéri szeretet számára: szeressétek tehát egymást állandóan, tiszta szívből. 23Nem veszendő magból születtek ugyanis újjá, hanem Isten élő és maradandó igéje által, mert 24„Minden test olyan, mint a fűszál,
s egész dicsősége, mint mező virága:
elhervad a fűszál és lehull a virág,
de az Úr igéje örökké megmarad.” 25Ez pedig az az ige, amelyet nektek hirdettek.