Keresés a Bibliában

1 1Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. 2Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei. 3Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám. 4Arám fia volt Ammínádáb, Ammínádábé Nahson, Nahsoné Szalmón. 5Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Óbéd, Óbédé Isai. 6Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől. 7Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijjá, Abijjáé pedig Ászá. 8Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfáté Jórám, Jórámé Uzzijjá. 9Uzzijjá fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás. 10Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámóné Jósiás. 11Jósiás fia pedig Jekonjás és testvérei, a babiloni fogságbavitelkor. 12A babiloni fogságbavitel után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel. 13Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzur. 14Azzur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud. 15Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákób. 16Jákób fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. 17Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságbavitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságbaviteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék. 18Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. 19Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. 20Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. 21Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 23„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten. 24József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, 25de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet