Keresés a Bibliában

József további története.

15József testvérei atyjuk halála után féltek, és így szóltak: „Mi lesz, ha József ellenségesen viselkedik velünk szemben és megtorolja mind a rosszat, amit tettünk vele?” 16Ezért elküldtek Józsefhez és ezt üzenték: „Atyád halála előtt meghagyta nekünk, 17hogy mondjátok Józsefnek: bocsásd meg testvéreid vétkét és bűnét, a rosszat, amit veled tettek. Tehát bocsásd meg atyád Istene szolgáinak vétkét.” József sírt az üzenet hallatára. 18Azután testvérei maguk mentek Józsefhez, leborultak előtte és így szóltak: „Nézd, szolgáid vagyunk.” 19De József így beszélt hozzájuk: „Ne féljetek! Vajon Isten helyettese vagyok én? 20Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy megvalósítsa, ami ma van: életben tartson egy nagy népet. 21Tehát ne féljetek, gondoskodom rólatok és gyermekeitekről!” Így vigasztalta őket és barátságosan beszélt hozzájuk. 22József Egyiptomban maradt: ő és atyja házanépe. József 110 esztendős lett. 23József meglátta Efraim dédunokáit, Manassze fiának, Machirnak a fiai is József térdén születtek. 24József meghagyta testvéreinek: „Én meghalok. Isten majd meglátogat benneteket és visszavezet ebből az országból arra a földre, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel megígért.” 25Azután megeskette Izrael fiait: „Ha majd Isten meglátogat benneteket, vigyétek el csontjaimat magatokkal!” 26József 110 éves korában halt meg. Bebalzsamozták és Egyiptomban koporsóba helyezték.

KNB SZIT STL BD RUF KG