Keresés a Bibliában

Kánaán határai.

34 1Így szólt az Úr Mózeshez: 2„Parancsold meg Izrael fiainak, s mondd meg nekik: Ha Kánaán földjére értek, az lesz az a föld, amely örökségül jut nektek. Kánaán földje, egész kiterjedésében. 3Délen földetek Cin pusztájától Edom határa mentén terjedjen majd el; pontosabban a Sós-tenger szélétől kelet felé húzódjék déli határotok, 4aztán forduljon délre, kerülje meg a Skorpió-magaslatot, szelje át Cin pusztáját és délen érje el Kádes-Barneát. Aztán Hacar-Addar felé tartson, majd érintse Acmont. 5Acmontól a határ Egyiptom patakjáig húzódjék, majd a tengernél érjen véget. 6Nyugati határul a Nagy-tenger szolgáljon. Az legyen nyugati határotok. 7És az északi határ: A Nagy-tengertől húzzatok határvonalat Hor hegyéig, 8Hor hegyétől pedig húzzatok határvonalat Hamat bejáratáig, s a határ érje el Ceradát. 9Aztán folytatódjék a határ Szifron felé és Hacar-Enan legyen a vége. Ez legyen északi határotok. 10Keleti határul a Hacar-Enantól Sefámig húzódó vonalat tekintsétek. 11Sefámtól a határ folytatódjék Ribla felé, Ajintól keletre. Aztán húzódjék a határ tovább, míg lefelé lejtve keleten el nem éri Kinneret tavát. 12Végül kövesse a határ a Jordán vonalát és a Sós-tengernél érjen véget. Ezek legyenek országotok határai körös-körül.” 13Mózes akkor ezeket a rendelkezéseket adta Izrael fiainak: „Ez az a föld, amelyet sorsot vetve örökségül fel kell osztanotok, s amelyet az Úr parancsára kilenc és fél törzsnek kell adni. 14Mert a Ruben fiainak törzséhez és a Gád fiainak törzséhez tartozó családok, valamint Manassze fél törzse már megkapták örökrészüket. 15A két és fél törzs a Jordánon innen kapott örökrészt, Jerikó közelében, keleten, napkelet felé.”

A felosztással megbízottak.

16Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek: 17„Ezek a nevei azoknak a férfiaknak, akiknek örökségképpen föl kell majd osztaniuk a földet. Eleazár pap és Józsue, Nun fia. 18Ezenkívül vonjatok be a föld felosztásához minden törzsből egy vezető embert. 19Név szerint ezeket az embereket: Júda törzséből Kálebet, Jefunne fiát; 20Simeon törzséből Semuelt, Ammihud fiát; 21Benjamin törzséből Elidadot, Kiszlon fiát; 22Dán fiainak törzséből Bukki vezért, Jogli fiát; 23József fiai közül: Manassze fiainak törzséből a vezért, Hannielt, Efod fiát; 24Efraim fiainak törzséből Kemuel vezért, Siftan fiát; 25Zebulun fiainak törzséből Elicafan vezért, Parnach fiát; 26Isszachár fiainak törzséből a vezért, Paltielt, Azzan fiát; 27Áser fiainak törzséből Achihud vezért, Selomi fiát; 28Naftali fiainak törzséből mint vezért Pedahelt, Ammihud fiát.” 29Ezek azok, akiknek az Úr megparancsolta, hogy Kánaán földjén osszák ki Izrael fiainak örökrészüket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet