Keresés a Bibliában

3 1Ezek voltak tehát Áron és Mózes leszármazottai abban az időben, amikor az Úr szólt Mózeshez a Sínai-hegyen. 2S ezek Áron fiainak a nevei: Nadab, az elsőszülött, Abihu, Eleazár és Itamár. 3Ezek Áron fiainak, a fölkent papoknak a nevei, akik a papi tisztség betöltésére kaptak megbízatást.

B) A leviták.
4Nadab és Abihu azonban meghaltak az Úr színe előtt, amikor a Sínai pusztában méltatlan tűzáldozatot mutattak be az Úrnak. Fiaik nem voltak, ezért Eleazár és Itamár látták el a papi szolgálatot, atyjuk, Áron felügyeletével. 5Így szólt az Úr Mózeshez: 6„Léptesd elő Lévi törzsét, és rendeld Áron pap elé, hogy a szolgálatára legyenek. 7Ők lássák el az ő teendőit és az egész közösség teendőit a megnyilatkozás sátora körül, és így ők teljesítsék a szolgálatot a hajléknál. 8Ők viseljenek gondot a megnyilatkozás sátorának minden fölszerelésére és Izrael fiainak minden kötelezettségére, és így ők teljesítsék a szolgálatot a hajléknál. 9Add át Lévi fiait Áronnak és fiainak, mintegy „ajándékul”, Izrael fiai adják őket neki tulajdonul.
C) Kiválasztásuk.
10Áronnak és fiainak azonban hagyd meg, hogy töltsék be papi tisztüket; minden illetéktelen azonban, aki közéjük merészkedik, halállal bűnhődjék.” 11Ezt mondta az Úr Mózesnek: 12„Nézd, magam választottam ki Lévi fiait Izrael fiai közül elsőszülötteik helyébe – azok helyébe, akik elsőként nyitották meg anyjuk méhét – Izrael fiai körében, hogy Lévi fiai az enyémek legyenek.
D) Számbavételük.
13Mert az enyém minden elsőszülött. Azon a napon, amelyen Egyiptom földjén minden elsőszülöttre lesújtottam, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izraelben, embert s állatot egyaránt. Az enyémek. Az Úr vagyok!” 14Akkor így szólt az Úr a Sínai pusztában Mózeshez: 15„Vedd számba Lévi fiait családjaik és nemzetségeik rendjében. Minden férfinemhez tartozót végy számba egy hónapostól fölfelé.” 16Mózes tehát számba vette őket az Úr parancsára, ahogyan a parancs szólt. 17Név szerint ezek voltak Lévi fiai: Gerson, Kehát és Merári. 18Gerson fiainak pedig Libni és Simi volt a nevük nemzetségük szerint. 19Kehát fiait nemzetségük szerint (így hívták): Amram, Jichar, Hebron és Uziel. 20Merári fiait pedig (így nevezték) nemzetségük szerint: Machli és Musi. Ezek Lévi leszármazottai családjaik szerint. 21Gersontól származnak a libniták és a simiták nemzetségei; ezek Gerson leszármazottai. 22A számba vettek, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé, azok, akiket számba vettek, szám szerint 7 500-at tettek ki. 23A gersoniták nemzetségei a hajlék mögött, attól nyugatra táboroztak. 24A gersonitáknak Eljazaf, Lael fia volt a vezérük. 25A megnyilatkozás sátoránál a gersoniták oltalmára volt bízva a hajlék, a sátor, annak takarója, a megnyilatkozás sátora bejáratának kárpitja, 26az előudvar függönye, valamint a hajlékot és az oltárt körülvevő udvar bejáratának függönye és annak zsinórjai, az ezekkel járó teendőkkel együtt. 27Keháttól származnak az amramiták, a jichariták, a hebroniták és az uzieliták nemzetségei; ezek Kehát leszármazottai. 28A közülük számba vettek, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé 8300-at tettek ki. Az ő kötelességük volt a szentély szolgálata. 29A kehátiták nemzetségei a hajlék déli oldalánál táboroztak. 30A kehátiták nemzetségeinek Uziel fia, Elicafan volt a vezérük. 31Az ő gondjukra volt bízva a szövetség ládája, az asztal, a mécstartó, az oltárok, a szertartásokhoz szükséges szent edények és a kárpit a velük kapcsolatos teendőkkel egyetemben. 32A levita vezéreknek Áron pap fia, Eleazár volt a fejük; ő látta el a felügyeletet azok fölött, akiknek a szent szolgálat ellátása volt a feladatuk. 33Meráritól származnak a machliták és a musiták nemzetségei; ezek a meráriták nemzetségei. 34A közülük származottak, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé szám szerint 6200-at tettek ki. 35A meráriták nemzetségeinek Abichail fia, Curiel volt a vezérük. Ők a hajlék északi oldalánál táboroztak. 36A meráritákra volt bízva a hajlék deszkáinak, rúdjainak, oszlopainak, talapzatának, cövekeinek és köteleinek őrzése, a velük együttjáró teendőkkel egyetemben, 37továbbá az előudvar oszlopai körös-körül, azok talapzata, cövekei és kötelei. 38A hajlék előtt, keleti irányban azonban, a megnyilatkozás sátora előtt, napkelet felé Mózes és Áron táboroztak, mellettük meg fiaik, akiknek a szentély szolgálata volt a feladatuk, Izrael fiai kötelességeinek teljesítésére. Minden illetéktelennek, aki odamerészkedett, halállal kellett bűnhődnie.
E) A leviták és az elsőszülöttek kiváltása.
39A számba vett leviták, akiket Mózes – az Úr parancsára – számba vett nemzetségeik rendjében, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé összesen 22 000-et tettek ki. 40Ezt mondta az Úr Mózesnek: „Vedd számba Izrael fiainak összes férfinemhez tartozó elsőszülöttét egy hónapostól fölfelé, és foglald jegyzékbe a nevüket. 41Vedd számba nekem – az Úr vagyok – a levitákat Izrael fiainak elsőszülöttei helyett és a leviták barmait Izrael fiai barmainak elsőszülöttei helyett.” 42Mózes tehát számba vette Izrael fiai közül az összes elsőszülöttet, ahogy az Úr parancsolta neki. 43S a férfinemhez tartozó elsőszülöttek, név szerint felsorolva, egy hónapostól fölfelé, mind, akiket számba vettek, 22 273-at tettek ki. 44Ezt mondta az Úr Mózesnek: 45„Vedd a levitákat Izrael fiainak elsőszülöttei helyett, s a leviták barmait barmaik helyett, legyenek a leviták az enyéim – az Úr vagyok. 46Izrael fiainak 273 elsőszülöttéért, akik a leviták (számán) túl vannak, 47kérj váltságdíjat, fejenként öt sékelt, mégpedig a szent mérték szerint kérd, húsz gera egy sékel. 48A pénzt add oda Áronnak és fiainak a szám fölöttiek váltságdíjaként.” 49Mózes így váltságdíjat szedett azoktól, akik a leviták által kiváltottak számának fölötte voltak. 50Izrael fiai közül az elsőszülöttek pénze 1365 sékelt tett ki a szent mérték szerint.
A) A kehátiták.
51Mózes a váltságdíjat odaadta Áronnak és fiainak az Úr parancsára, ahogyan az Úr Mózesnek megparancsolta.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet