Keresés a Bibliában

VIII. ÚJ RENDELKEZÉSEK

A számbavétel.

26 1A csapás után azt mondta az Úr Mózesnek és Eleazárnak, Áron pap fiának: 2„Vegyétek számba Izrael fiainak egész közösségét húsz évtől fölfelé, a családok rendjében, mind, aki alkalmas hadi szolgálatra.” 3Mózes és Eleazár tehát számba vették őket a Jordán mentén, Moáb pusztáin, Jerikó közelében, 4húsz évtől fölfelé, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. Ezek voltak Izrael fiai, akik kivonultak Egyiptomból: 5Ruben, Izrael elsőszülötte, Ruben fiai nemzetségeik szerint: Hénochtól a henochiták nemzetsége; Pallutól a palluiták nemzetsége, 6Hecrontól a hecroniták nemzetsége, Karmitól a karmiták nemzetsége. 7Ezek Ruben utódainak nemzetségei. A közülük számba vettek száma 43 730-at tett ki. 8Pallu fiai: Eliab… Eliab fiai: Nemuel, 9Datan és Abiram. Datannak és Abiramnak tekintélyük volt a közösségben, ők voltak, akik összefogtak Mózes és Áron ellen Korachhal és társaival, amikor ezek az Úr ellen lázadoztak. 10Erre megnyílt a föld, és elnyelte őket Korachhal egyetemben, (Korach) társai pedig úgy pusztultak el, hogy a tűzvésznek kétszázötven ember esett áldozatul – így váltak intő jellé, 11Korach fiai azonban nem vesztek oda. 12Simeon fiai nemzetségeik szerint: Nemueltől a nemueliták nemzetsége, Jamintól a jaminiták nemzetsége, Jachintól a jachiniták nemzetsége, 13Zerachtól a zerachiták nemzetsége, Saultól a sauliták nemzetsége. 14Ezek Simeon utódainak nemzetségei, számba véve 22 200. 15Gád fiai nemzetségeik szerint: Cifjontól a cifjoniták nemzetsége, Haggitól a haggiták nemzetsége, Sumitól a sumiták nemzetsége, 16Oznitól az ozniták nemzetsége, Ertől az eriták nemzetsége, 17Arodtól az aroditák nemzetsége, Architől az architák nemzetsége. 18Ezek Gád fiainak nemzetségei, számba véve 40 500. 19Júda fiai: Er és Onan. Er és Onan már Kánaán földjén meghaltak. 20Júda utódai azonban nemzetségeik szerint: Selától a selaiták nemzetsége, Perectől a pereciták nemzetsége, Zerachtól a zerachiták nemzetsége. 21Perec leszármazottai ezek voltak: Hecrontól a hecroniták nemzetsége, Hamultól a hamuliták nemzetsége. 22Ezek Júda nemzetségei, számba véve 76 500. 23Isszachár fiai nemzetségeik szerint: Tolától a tolaiták nemzetsége, Puvvától a puvvaiták nemzetsége, 24Jasubtól a jasubiták nemzetsége, Simrontól a simroniták nemzetsége. 25Ezek Isszachár nemzetségei, számba véve 64 300. 26Zebulun fiai nemzetségeik szerint: Szeredtől a szerediták nemzetsége, Elontól az eloniták nemzetsége, Jachleeltől a jachleeliták nemzetsége. 27Ezek Zebulun utódainak nemzetségei, számba véve 60 500. 28József fiai nemzetségeik szerint: Manassze és Efraim. 29Manassze fiai: Machirtól a machiriták nemzetsége. Machir Gileádot nemzette, Gileádtól (származnak) a gileáditák. 30Ezek Gileád fiai: Jecertől a jeceriták nemzetsége, Helektől a helekiták nemzetsége, 31Azrieltől az azrieliták nemzetsége, Szichemtől a szichemiták nemzetsége, 32Semidától a semidaiták nemzetsége, Hefertől a heferiták nemzetsége; 33Celofchadnak azonban, Hefer fiának nem voltak fiai, csak lányai, a lányokat Machlának, Noának, Hoglának, Milkának és Tircának hívták. 34Ezek Manassze nemzetségei, a közülük számba vettek 52 700-at tettek ki. 35Ezek Efraim fiai nemzetségeik szerint: Sutelachtól a sutelachiták nemzetsége, Bechertől a becheriták nemzetsége, Tachantól a tachaniták nemzetsége. 36S ezek Sutelach fiai: Erantól az eraniták nemzetsége… 37Ezek Efraim fiainak nemzetségei, számba véve 32 500. Ezek József fiai nemzetségeik szerint. 38Benjamin fiai nemzetségeik szerint: Belatól a belaiták nemzetsége, Asbeltől az asbeliták nemzetsége, Achiramtól az achiramiták nemzetsége, 39Sufamtól a sufamiták nemzetsége, Hufamtól a hufamiták nemzetsége. 40Belának Ard és Namán voltak a fiai; (Ardtól) az arditák nemzetsége, Namántól a namániták nemzetsége. 41Ezek Benjamin fiai nemzetségeik szerint, a közülük számba vettek száma 45 600-at tett ki. 42Ezek Dán fiai nemzetségeik szerint: Suchamtól a suchamiták nemzetsége… Ezek Dán utódai nemzetségeik szerint. 43A suchamiták nemzetségeiből összesen 64 400-at vettek számba. 44Áser fiai nemzetségeik szerint: Jimnától a jimnaiták nemzetsége, Jisvitól a jisviták nemzetsége, Beriától a beriaiták nemzetsége. 45Beria fiaitól: Hebertől a heberiták nemzetsége, Malkieltől a malkieliták nemzetsége. 46Áser leányát Szerachnak hívták. 47Ezek Áser fiainak nemzetségei, számba véve 53 400. 48Naftali fiai nemzetségeik szerint: Jachceeltől a jachceeliták nemzetsége, Gunitól a guniták nemzetsége, 49Jecertől a jeceriták nemzetsége, Sillemtől a sillemiták nemzetsége. 50Ezek Naftali utódai nemzetségeik szerint, a közülük számba vettek száma 45 400-at tett ki. 51Ezek voltak Izraelnek számba vett fiai: 601 730. 52Akkor az Úr azt mondta Mózesnek: 53„Ezek közt kell felosztani örökségképpen a földet, az összeírásnak megfelelően. 54Annak a (törzsnek), amelyik népes, nagyobb birtokot adj, amelyik kicsi, annak kisebb birtokot. Mindegyiknek a belőle számba vettek arányában határozd meg az örökségét. 55De a földet mindenképp sorsolással oszd szét, s atyáik törzsében számba vett neveik számának arányában vegyék birtokba. 56Sorsolással kell az örökséget a nagyobb és kisebb (törzsek) közt felosztani.

A leviták számbavétele.

57Ezek a számba vett leviták nemzetségeik szerint: Gersontól a gersoniták nemzetsége, Keháttól a kehátiták nemzetsége, Meráritól a meráriták nemzetsége. 58Ezek Lévi nemzetségei: a libniták nemzetsége, a hebroniták nemzetsége, a machliták nemzetsége, a musiták nemzetsége, a korachiták nemzetsége. Kehát Amramot nemzette, 59Amram feleségét Jochebednek hívták. Lévi lánya volt, Egyiptomban született Lévinek. Ő szülte Amramnak Mózest és Áront s nővérüket, Mirjamot. 60Áronnak Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár született. 61Nadabnak és Abihunak azonban meg kellett halniuk, amikor méltatlan tűzáldozatot mutattak be az Úr előtt. 62A közülük számba vettek 23 000-et tettek ki, mind férfinemen levők, egy hónapostól fölfelé. De nem Izrael fiai sorában vették őket számba, mivel ők nem kaptak Izrael fiai közt örökséget. 63Ezek a Mózes és Eleazár pap által számba vettek, azok, akiket Izrael fiai a Jordán mentén, Moáb pusztáin, Jerikó közelében vettek számba. 64De egy sem volt köztük a Mózes és Áron pap által számba vettek közül, akiket Izrael fiai (annak idején) a Sínai pusztában vettek számba. 65Mert nekik az Úr tudtukra adta, hogy meg kell halniuk a pusztában. Így egy sem maradt életben közülük, csak Jefunne fia, Kaleb és Nun fia, Józsue.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet