Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

A Második Törvénykönyv »
Az utolsó rendelkezések Hóreb hegyén. »
Hitetlenkedés Kádesnél. »
Az Úr parancsai Kádesban. »

1Ezek azok a beszédek, amelyeket Mózes egész Izraelnek tartott a Jordánon túl a pusztában, Arabában, Szuffal szemben, Paran, Tofel, Laban, Hacerot és Di-Zahab között – 2ezek tizenegy napi járásnyira vannak Hóreb hegyétől a Szeir-hegységen át Kádes-Barneáig. »

2. fejezet

Izrael, Edom és Moáb. »
Megérkezés a Jordánon túlra. Tehát átkeltünk a Zered-patakon. »
Szichon földjének meghódítása. »

1Akkor hát visszafordultunk és elindultunk a puszta felé, a Szuf-tenger irányában, ahogy az Úr parancsolta nekünk, és sok napi járással megkerültük a Szeir-hegységet. 2Aztán így szólt hozzám az Úr. »

3. fejezet

Básán meghódítása. »
Mózes utolsó parancsai és könyörgése. »

1Aztán útnak indultunk Básán irányába. Akkor Básán királya, Og kivonult Edreihez, hogy fölvegye velünk a harcot, egész hadinépével. 2Az Úr azonban így szólt hozzám: „Ne félj tőle, mert hatalmadba adom, országával és egész hadinépével egyetemben. Bánj vele úgy, ahogy Szichonnal, az amoriták királyával bántál, aki Hesbonban székelt.” »

4. fejezet

A Peorral kötött szövetség megszegése és az igaz bölcsesség. »
Kinyilatkoztatás a Hóreb hegyén. »
A büntetés és a megtérés. »
Kiválasztottság. »
MÓZES MÁSODIK BESZÉDE »

1És most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek a megtartására tanítalak, hogy éljetek, és bevonulva elfoglaljátok azt a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene ad nektek. 2Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek hozzá semmit és ne is vegyetek el belőle, hanem tartsátok meg az Úr, a ti Istenetek parancsait, amelyeket adok nektek. »

5. fejezet

Tízparancsolat. »
Mózes mint közvetítő. »
A törvény lényege: a szeretet. »

1Mózes összehívta egész Izraelt, és így szólt hozzájuk:Halld, Izrael, a parancsokat és törvényeket, amelyeket ma fületek hallatára kihirdetek! Tanuljátok meg őket, s legyen gondotok a megtartásukra. 2Az Úr, a mi Istenünk Hóreb hegyén szövetséget kötött velünk. »

6. fejezet

Felhívás a hűségre. »

1Ezek azok a parancsok, rendelkezések és törvények, amelyekre az Úr parancsára meg kell tanítanom benneteket, hogy hozzájuk szabjátok majd tetteiteket azon a földön, ahova bevonultok, hogy birtokba vegyétek. 2Féld ezért Uradat, Istenedet egész életedben és tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma szabok – te és fiad meg unokáid is –, hogy sokáig élj. »

7. fejezet

Izrael, az elkülönített nép. »
Isten jósága. »
Az Úr hatalma. »

1Ha az Úr, a te Istened elvezérel arra a földre, ahova most bevonulsz, hogy birtokodba vedd, s ha kiűzi előled mind a népeket, a hettitákat, a girgasitákat, az amoritákat, a kánaániakat, a perizitákat, a hivvitákat és a jebuzitákat – hét nálad népesebb és nagyobb népet –, 2ha az Úr, a te Istened majd kiszolgáltatja neked, s te legyőzöd őket, akkor töltsd be rajtuk az átkot, ne köss velük szövetséget és ne könyörülj meg rajtuk. »

8. fejezet

Próbatétel a pusztában. »
Kísértések az Ígéret földjén. »

1Vigyázzatok, tartsátok meg az egész törvényt, amelyet ma szabok nektek, hogy életben maradjatok, sokasodjatok, bevonuljatok és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet az Úr atyáitoknak esküvel ígért. 2Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened negyven éven át vezetett a pusztában, hogy megalázzon, próbára tegyen, megvizsgálja szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem. »

9. fejezet

A győzelmet Isten adja. »
Izrael hűtlensége a Hórebnél, és Mózes közbenjárása. »
A többi lázadás, Mózes imája. »

1Halld, Izrael! Most átkelsz a Jordánon, s bevonulsz, hogy leigázd a nálad nagyobb és hatalmasabb népeket, az égig érő falakkal megerősített nagy városokat, 2az enakiták nagy és magas termetű népét, amelyet ismersz, s amelyről magad hallottad: ki tudna Enak fiainak ellenállni? »

10. fejezet

A szövetség ládája és Lévi kiválasztása. »
A szív megtisztítása. »

1Akkor így szólt hozzám az Úr: „Faragj két kőtáblát, olyanokat, mint amilyenek az előzők voltak és gyere föl a hegyre! Egy faládát is készíts! 2A kőtáblákra fölírom a parancsokat, amelyek az előzőkön álltak, amelyeket összetörtél; majd tedd be őket a ládába!” »

11. fejezet

Isten hatalma. »
Intelmek. »

1Szeresd hát az Urat, a te Istenedet, s tartsd meg, amiknek megtartását kívánja, a parancsait, rendelkezéseit és törvényeit. 2Magatok éltétek át, nem fiaitok; ők nem tapasztalták meg és nem élték át – okulásul – az Úrnak, a ti Isteneteknek nagyságát, kezének erejét és kinyújtott karját. »

12. fejezet

II. A DEUTERONOMIUM TÖRVÉNYEI »
VALLÁSI TÖRVÉNYEK »
Az áldozatok. »
A kánaániak istentisztelete. »

1Ezek azok a parancsok és törvények, amelyeket meg kell tartanotok azon a földön, amelyet az Úr, atyáid Istene adott neked, mindaddig, míg éltek a földön. 2Azokat a helyeket, ahol a népek, amelyeket nemsokára kiűztök, isteneiket imádták, mind romboljátok le a földig, a magas hegyeken, a dombokon és a zöldellő fák tövében. »

13. fejezet

Álpróféták és álomlátók. »

1Amit parancsolok, azt tartsátok meg pontosan, ne tegyetek hozzá, de ne is vegyetek el belőle semmit. 2Ha próféta vagy álomlátó támad körödben, s jelt mutat vagy csodát tesz előtted, »

14. fejezet

Egy pogány gyászszokás ellen. »
Tiszta és tisztátalan állatok. »
Az évi tized. »
A háromévenként járó tized. »

1Az Úr, a ti Istenetek fiai vagytok. Ne vagdaljátok be magatokat, s ne nyiratkozzatok kopaszra halott miatt. 2Az Úr, a te Istened szent népe vagy. Téged választott ki az Úr minden nép közül a földön arra, hogy az ő tulajdon népe légy. »

15. fejezet

A szombatév. »
A rabszolga. »
Az elsőszülöttek. »

1Minden hetedik évben adj haladékot. 2A haladék jegyében így kell eljárni: a hitelező engedje el a kölcsönt, amit embertársának adott, ne szorongassa sem embertársát, sem testvérét, ha az Úr (tiszteletére) kihirdetik a haladékot. »

16. fejezet

A húsvét ünnepe. »
Más ünnepek. »
A bírák. »
Bálványimádás. »

1Legyen gondod az Abib hónapra, s üld meg a húsvétot az Úr, a te Istened tiszteletére. Mert Abib hónapban vezetett ki az Úr éjszaka, Egyiptom földjéről. 2Húsvétra áldozz marhát és juhot az Úrnak, a te Istenednek azon a helyen, amelyet az Úr, a te Istened kiválaszt majd neve hajlékául. »

17. fejezet

A leviták mint bírák. »
A királyok törvénye. »

1Az Úrnak, a te Istenednek ne áldozz fel olyan marhát vagy juhot, amelyiknek valamilyen hibája vagy valamiféle baja van, mert az utálat tárgya az Úr, a te Istened szemében. 2Ha akad valaki körödben valamelyik városban azok közül, amelyeket az Úr, a te Istened ad neked, akár férfi, akár nő, aki olyat tesz, ami az Úrnak, a te Istenednek tetszése ellenére van, »

18. fejezet

A lévi fiai közül való papok. »
A próféták. »

1A Lévi fiai közül való papok, Lévi egész törzse, ne kapjanak részt és örökséget Izraellel: az Úrnak felajánlott áldozatokból, s a nekik járó adományokból éljenek. 2Az egész törzsnek ne legyen örökrésze testvéreik közt. Az Úr az ő örökségük, amint megígérte. »

19. fejezet

A MEGTORLÁS TÖRVÉNYE »
A határkő. »
A tanúk. »
A megtorlás. »

1Ha az Úr, a te Istened elpusztítja azokat a népeket, amelyeknek földjét neked szándékozik adni az Úr, a te Istened, és örökükbe lépsz, megtelepszel városaikban és házaikban; 2országodban, amelyet az Úr, a te Istened ad neked tulajdonul, jelölj ki három várost. »

20. fejezet

A háború és a harcosok. »
A városok ostroma. »

1Ha ellenséged ellen harcba indulsz, s lovakat, harci szekereket és magadnál népesebb hadinépet látsz, ne rettenj meg tőlük. Mert veled az Úr, a te Istened, aki kivezetett Egyiptom földjéről. 2Mielőtt a csata megkezdődnék, lépjen elő a pap, és szóljon a harcosokhoz. »

21. fejezet

Ismeretlen gyilkos. »
A foglyok. »
Az elsőszülöttségi jog. »
A megtévedt fiú. »
Egyéb törvények. »

1Ha azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, agyonütött embert találnak a határban, és nem tudja senki, ki ütötte agyon, 2menjenek ki a vének és az írnokok, és mérjék meg a távolságot az áldozat és a környékbeli városok között. »

22. fejezet

A menyasszony védelme. »
Házasságtörés és kicsapongás. »

1Ha látod, hogy testvéred ökre vagy juha elkóborol, ne maradj tétlen, hanem vezesd vissza testvéredhez. 2Ha testvéred nem lakik a közelben vagy nem ismered, vezesd a magad házába, s maradjon nálad, míg testvéred nem megy keresni. Akkor add neki vissza. »

23. fejezet

Kizárás az istentiszteletből. »
A tábor tisztasága. »
Izrael fiainak védelme. »

1Senki ne vegye el apja feleségét, ne emelje föl apja köntösének csücskét. 2Az a férfi, akinek herezacskóját összezúzták vagy hímvesszőjét levágták, ne lépjen be az Úr közösségébe. Fattyúnak sem szabad belépnie; »

24. fejezet

Válás. »
Egyéb törvények. »

1Tegyük föl, hogy valaki feleséget vesz, együtt hál vele, de aztán nem talál tetszésre nála az asszony, mert valami taszítót fedez föl rajta. Válólevelet ír hát neki, kezébe adja, és elbocsátja házából. 2El is hagyja házát, s hozzámegy egy másik emberhez. »

25. fejezet

A sógorházasság. »
Szeméremsértés verekedés alkalmával. »
A mértékek védelme. »

1Amikor vita támad két ember között és bíróságra mennek, hogy igazságot szolgáltassanak nekik: kimondják az igaz igazát s a vétkes vétkességét, 2a bíró a botbüntetésre ítélt bűnöst mindjárt a jelenlétében fektesse le a földre és méresse rá a bűne nagyságához mérten kiszabott ütéseket. »

26. fejezet

Az első termés. »
A háromévenként járó tized. »
III. BEFEJEZŐ BESZÉDEK »
Izrael, az Úr népe. »

1Ha arra a földre érkezel, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, elfoglalod és letelepedsz rajta, mindenből, amit azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad majd neked, betakarítasz, 2vedd az első termés egy részét, tedd be egy kosárba, s menj el arra a helyre, amelyet az Úr, a te Istened neve kiválaszt. »

27. fejezet

A törvény följegyzése. »

1Mózes tehát Izrael véneivel egyetemben megparancsolta a népnek: „Tartsátok meg pontosan az egész törvényt, amelyet ma szabok nektek. 2S mihelyt a Jordánon túl arra a földre értek, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, állíts nagy köveket, meszeld őket fehérre, »

28. fejezet

Áldások. »
Az átok. »
Háborúk és üldöztetések. »
Befejezés. »

1Ha hűségesen hallgatsz az Úr, a te Istened szavára és lelkiismeretesen szem előtt tartod minden parancsát, amelyet ma adok neked, az Úr, a te Istened a föld népei fölé emel; 2mind rád szállnak és teljesednek a következő áldások, ha hallgatsz az Úr, a te Istened szavára. »

29. fejezet

Emlékezés a kivonulásra és a szövetségre. »
A szövetség az eljövendő nemzedékekre is kiterjed. »
Visszatérés a száműzetésből. »

1Mózes egybehívta egész Izraelt, s így szólt hozzájuk: „Magatok láttátok mind, amit az Úr szemetek láttára a fáraóval és egész országával tett Egyiptom földjén: 2a nagy megpróbáltatásokat, amelyeket saját szemeddel láttál, azokat a nagy jeleket és csodákat. »

30. fejezet

A két út. »

1Ha ezek az ígéretek, az áldás is, az átok is, amelyeket ma szemetek elé tártam, valósággá válnak, de a népek közt, akik közé az Úr, a te Istened taszít, magadba szállsz, 2s gyermekeiddel együtt szíved, lelked mélyéből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez s hallgatsz mindenben a szavára, ahogy ma megparancsoltam neked; »

31. fejezet

Józsue küldetése. »
A törvény ünnepélyes felolvasása. »
Az Úr rendelkezései. »
A bizonyság éneke. »
A törvény helye. »
Izrael egybegyűl az éneket meghallgatni. »

1Mózes elment, és e szavakat intézte egész Izraelhez, 2ezt mondta nekik: „Immár 120 esztendős vagyok. Nem vagyok képes tovább jönni s menni. Aztán azt mondta nekem az Úr: Nem fogsz a Jordánon átkelni. »

32. fejezet

MÓZES ÉNEKE »
A törvény mint az élet forrása. »
Mózes halálának hírüladása. »

1Halljátok, egek, szólni szándékozom! A föld figyeljen ajkam szavára! 2Esőként permetezzen tanításom, harmatként hulljon a szavam, mint a zápor a sarjadó fűre, a záporeső a lankadt gyepre. »

33. fejezet

Mózes áldása. »

1Ez az az áldás, amellyel Mózes, az Isten embere halála előtt megáldotta Izrael fiait. 2Így szólt: Az Úr Sínai felől jött, Szeirből ragyogott fel népének, Paran hegyén jelent meg. Azóta, hogy Kádesből útra keltek, kedvükért délről a hegyekig hatolt. »

34. fejezet

Mózes halála. »
BEVEZETÉS JÓZSUE KÖNYVÉHEZ »

1Mózes tehát Moáb pusztájából fölment Nebo hegyére, a Piszga-(hegység) csúcsára, amely Jerikóval szemben van, s az Úr megmutatta neki az egész országot: Gileádot Dánig, 2egész Naftalit, Efraim és Manassze földjét, Júda egész területét a nyugati tengerig, »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel