Keresés a Bibliában

Dávid utolsó szavai.

23 1Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Izáj fiának, Dávidnak a szavai, annak a férfinak a szavai, akit felmagasztaltak, Jákob Istene fölkentjéé, Izrael dalainak szerzőjéé; 2Az Úr lelke szól általam, az ő szava van nyelvemen. 3Beszélt Jákobnak Istene, Izrael sziklája mondta nekem. Aki igazságosan kormányozza a népeket és Istent félve uralkodik, 4az olyan, mint reggel a világosság, amikor fölkel a nap [felhőtlen reggelen], és eső után sarjadzásra készteti a földön a füvet. 5Igen, házam szilárdan áll az Úr előtt, hisz örök szövetséget kötött velem – minden tekintetben rendben és biztonságban van. Vagy nem ő sarjasztotta ki üdvösségemet és jólétemet? 6Ám Belilál népe mindig olyan, mint a tüskebokor a pusztán, kézzel nem fogja meg az ember. 7Csak vassal és lándzsával nyúl hozzá az ember és a tűzre veti.

Dávid bajnokai.

8Ez a nevük azoknak a hősöknek, akik Dáviddal tartottak: Isbaal, a hachmonita, a három közül az első. Egyszerre nyolcszáz áldozat fölött lendítette meg a lándzsáját. 9Utána Dodo fia, Eleazár következett a három közül, az achochita. Ő volt Dávid mellett Pasz-Dammimban, amikor a filiszteusok ott összegyűltek, hogy megütközzenek, Izrael fiai visszahúzódtak előlük, 10ő azonban kitartott, és addig kaszabolta a filiszteusokat, míg a keze görcsöt nem kapott a kard markolatán. Így nagy győzelmet adott az Úr azon a napon. Akkor a sereg is visszatért, Eleazárral az élén, de csak azért, hogy zsákmányoljon. 11Utána a hararita Samma következett, Elának a fia. Egyszer a filiszteusok Lechi közelében gyűltek össze. Volt ott egy darab föld, tele lencsével. Amikor az emberek megfutamodtak a filiszteusok elől, 12kiállt a szántóföld közepére, védelmezte, s megverte a filiszteusokat. Így az Úr nagy győzelmet szerzett. 13Egyszer az aratás megkezdésekor a harmincból hárman elindultak és elmentek Dávidhoz Adullam várába. Egy csapat filiszteus táborozott Refaim völgyében. 14Akkortájt Dávid a várban tartózkodott, a filiszteusok előörsei meg Betlehemben voltak. 15Dávid kifejezte kívánságát: „Ki hoz nekem vizet inni a Betlehem kapuja melletti forrásból?” 16Erre ők hárman keresztülhatoltak a filiszteusok táborán, vizet merítettek a Betlehem kapujánál levő forrásból, aztán fogták és elvitték neki. De nem itta meg, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak. 17Közben azt mondta: „Őrizzen meg tőle az Úr, hogy olyat tegyek. Hiszen ez azoknak az embereknek a vére, akik életüket kockáztatva elmentek oda.” Ezért nem akarta meginni. Ilyen tettet vitt végbe a három hős. 18Joáb testvére, Ceruja fia, Abisáj volt a harminc embernek a feje. Háromszáz áldozat fölött lendítette meg a lándzsáját, 19és híresebb volt, mint a harminc ember, akiknek a parancsnokuk volt, de hárommal nem ért föl. 20A Kabceelből való Jehojada fia, Benaja bátor, tettrekész ember volt. Mindkét moábita bajnokot legyőzte. Egyszer egy ciszternába is lemászott, és egy téli napon leütött benne egy oroszlánt. 21Ugyanígy megölt egy egyiptomit is, egy óriási embert. Jóllehet az egyiptominak lándzsa volt a kezében, bottal támadt rá, kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát és a saját lándzsájával döfte le. 22Ilyen tetteket vitt végbe Benaja, Jahojada fia, és hírnévre tett szert a harminc hős körében. 23Sőt, híresebb volt, mint a harminc, de a hárommal nem ért föl. Dávid testőrsége élére állította. 24A harminc közé tartozott még Joáb testvére, Azahel. Aztán a betlehemi Dodo fia, Elchanan, 25valamint Samma Harodból és Elika, szintén Harodból, 26Helec Bet-Peletből és Ikkes fia, Ira Tekoából; 27Abiezer Anatotból és Szibbechaj Husából; 28Calmon Achochból és Mahrai Netofából; 29Heled, Baana fia, Netofából s Ribai fia, Ittai Benjamin földjéről, Gibeából; 30Benaja Pireatonból és Hiddai Gaas patakjai környékéről; 31Abibaal Bet-Arabából és Azmavet Bachurimból; 32Eljachba Saalbonból és Jasen Gimzóból; 33Samma fia, Jehonatan Hararból és Sarar fia, Achiam szintén Hararból; 34Achaszbai fia, Elifelet Bet-Maachából és Achitofel fia, Eliam Gilóból; 35Hecrai Kármelből és Paarai Arabból; 36Nátán fia, Jigeal Cobából és Bani Gádból; 37az ammonita Celek és Joáb fegyverhordozója, Ceruja fia, Nacharai Beerotból, 38Ira Jattirból és Gareb szintén Jattirból; 39végül a hettita Urija. Összesen harmincheten.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet