Keresés a Bibliában

Dávid dicsőítő éneke.

22 1Dávid azon a napon, amelyen az Úr kiszabadította minden ellensége kezéből és Saul kezéből, ennek az éneknek a szavaival fordult az Úrhoz; 2így szólt: Sziklám és mentsváram az Úr, szabadítóm nekem az Isten, 3elrejtőzöm benne. Kősziklám, pajzsom, üdvösséget szerző szarvam, váram és menedékem, megmentettél az erőszaktól! 4Az Úrhoz folyamodtam, aki minden dicséretre méltó, és megszabadultam ellenségeimtől. 5Elözönlöttek a halál hullámai, rám törtek Beliál vizei. 6Körülöttem az alvilág kötelékei, előttem a halál bilincsei. 7Szorongatottságomban az Úrhoz könyörögtem, Istenemhez kiáltottam segítségért. Meghallotta templomában hangomat, kiáltásom fülébe hatolt. 8Megremegett és megrendült a föld, az ég alapjai meginogtak. [Reszkettek, mert oly bősz volt haragja.] 9Orrából füst csapott ki, szájából pusztító tűz. [Izzó parázs tört belőle elő.] 10Lehajtotta az eget és lejött rajta, fekete felhő volt a lába alatt. 11Egy kerubon ült, s azon repült, a szelek szárnyán lebegett. 12A sötétségből kerítést csinált, sátort a sötét vízből, a fekete felhőből. 13Előtte láng csapott fel, izzó parázs záporozott. 14Az Úr megdörgette az egeket, hallatta szavát a Mindenható. 15Kilőtte nyilait és szétszórta, villámot szórt és elkergette őket. 16Láthatóvá vált a tenger feneke, a föld mélységei feltárultak, az Úr dörgedelmére, az orrából előtörő lehelet szelére. 17Lejött a magasból, megragadott, és kimentett a mély habokból. 18Megszabadított hatalmas ellenségeimtől, túlerőben levő ellenfeleimtől. 19Balsorsom napján elárasztottak, de az Úr gyámolom volt. 20Kiszabadított és kivezetett a szabadba, megmentett, mert szeretett. 21Az Úr megfizetett igaz voltomért, kezem tisztaságáért megjutalmazott. 22Mert mindig az Úr útjain jártam, nem tévelyedtem el Istenemtől. 23Parancsai mindig szemem előtt lebegnek, nem vetettem el törvényeit. 24Bűntelenül jártam színe előtt, óvakodtam a bűntől. 25S az Úr megfizetett igaz voltomért, szeme látta tisztaságomat. 26A hűségeshez hűséges vagy és az igazhoz igaz. 27Az egyenessel egyenesen bánsz, de az álnokkal álnok módon. 28A megalázott népet megsegíted, a gőgösök lesütik szemüket. 29Uram, te vagy az én fáklyám, Istenem, derítsd fel sötétségemet. 30Veled nekirontok a gátaknak, Istenemmel átugrom a falakat. 31Igen, az Istennek egyenes az útja, igaz az Úrnak szava. Pajzsul szolgál azoknak, akik hozzá menekülnek. 32Ki hát az Isten, ha nem az Úr? Van más kőszirt Istenünkön kívül? 33Az Isten erővel övez és egyenessé teszi utamat. 34Fürge lábat adott, mint a szarvasünőnek, és a hegycsúcson is szilárdan tart. 35Megtanítottad kezemet vívni, karomat ércíjat feszíteni. 36Pajzsodat nyújtottad oltalmul s fegyverzeted védelmezett. 37A lábamnak tágasságot adtál, és térdeim nem inogtak. 38Ha üldözőbe vettem, utolértem ellenségeimet, s nem tértem vissza, csak ha eltiportam őket. 39Lesújtottam rájuk, úgyhogy nem kelt föl egy se, mind a lábam elé hulltak. 40A harchoz felöveztél erővel, hatalmam alá vetetted támadóimat. 41Megfutamítottad ellenségeimet, megsemmisíthettem gyűlölőimet. 42Könyörögtek, ám nem segített rajtuk, az Úrhoz, de nem felelt nekik. 43Eltiportam őket, akár a téren a port, úgy tapostam őket, mint az utca szennyét. 44Kiszabadítottál a népek viszályából; és a népek fejévé tettél. Akiket nem is ismertem, azok alattvalóim lettek. 45Engedelmeskedtek puszta szavamnak, hódolnak nekem az idegenek fiai. 46Az idegenek fiainak oda a bátorságuk, csak remegve mernek előjönni váraikból. 47Éljen az Úr! Legyen áldott az én sziklaváram! Magasztaljátok szabadító Istenemet! 48Istent, aki segített bosszút állni, s alávetette nekem a népeket. 49Megmentett ellenfeleimtől, támadóim fölé emelt és kiragadott az erőszak emberének hatalmából. 50Ezért magasztallak, Uram, a pogányok előtt, dicsőítő éneket zengek nevednek: 51Újra meg újra szabadulást adott királyának, és irgalmas volt ahhoz, akit fölkent magának, Dávidhoz és utódaihoz, örökre.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet