Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

A Krónikák második könyve »
A templomépítés előkészítése. »

1Salamon, Dávid fia megszilárdította királyi hatalmát. Vele volt ugyanis az Úr, az ő Istene, és mind nagyobbá tette. 2Salamon meghívta egész Izraelt: az ezredeseket, a századosokat, a bírákat és Izrael minden főemberét, a családok fejeit. »

2. fejezet

Salamon robotosai. »

1Ezért kirendelt hetvenezer embert teherhordónak, nyolcvanezer embert pedig a hegyekbe kőfejtőnek, föléjük meg háromezer-hatszáz felügyelőt. 2Azután követséget küldött Hirámhoz, Tírusz királyához, ezzel az üzenettel: „(Tégy velem is úgy), mint atyámmal, Dáviddal, amikor cédrusfát küldtél neki, hogy lakóházat építhessen magának! »

3. fejezet

A templomépítés munkálatai. »

1Salamon hozzá is látott, hogy templomot építsen az Úrnak Jeruzsálemben, Morija hegyén, ahol az Úr megjelent atyjának, Dávidnak; azon a helyen, amelyet Dávid a jebuzita Ornan szérűjén kijelölt. 2Uralkodásának negyedik esztendejében, a második hónap második napján kezdte el az építkezést. »

5. fejezet

A szövetség ládájának átvitele. »
Az Úr beköltözik a templomába. »

1Elkészült tehát minden fölszerelés, amelyet Salamon király az Úr temploma számára készíttetett. Aztán Salamon behordta atyjának, Dávidnak adományait, majd az aranyat, az ezüstöt és az összes szereket elhelyezte Isten templomának kincstárában. 2Azután Salamon összegyűjtötte Izrael elöljáróit, a törzsek fejeit, Izrael fiainak családfőit Jeruzsálembe, hogy fölvigyék az Úr szövetségének ládáját Dávid városából, vagyis a Sionról. »

6. fejezet

Salamon beszéde a néphez. »
Salamon templomszentelési imádsága. »

1Ekkor Salamon így szólt: „Az Úr azt ígérte, hogy felhőben fog lakni. 2Megépítettem neked a lakóházat, hogy lakóhelyed legyen mindörökké.” »

7. fejezet

A templomszentelés. »
Isten ígérete a templomszentelés után. »

1Amikor Salamon befejezte az imádságát, tűz szállt le az égből, és megemésztette az égő­ és véresáldozatokat. Ekkor az Úr dicsősége betöltötte a templomot. 2A papok nem is tudtak bemenni az Úr templomába, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr templomát. »

8. fejezet

Salamon uralkodói tettei. »

1Húsz esztendő elmúltával, miközben Salamon fölépítette az Úr templomát meg a maga palotáját, 2kiépítette azokat a városokat is, amelyeket Hirám visszaadott neki. Izrael fiai közül vitt oda lakosokat. »

9. fejezet

Sába királynőjének látogatása. »
Salamon gazdagsága és udvartartásának pompája. »
Salamon halála. »
V. ELSŐ REFORMOK A KIRÁLYSÁG IDEJÉN »

1Amikor Sába királynője meghallotta Salamon hírnevét, találós kérdésekkel próbára akarta tenni. Eljött tehát hozzá Jeruzsálembe hatalmas kísérettel, tevékkel, amelyek fűszereket, töméntelen aranyat és azonkívül drágakövet hoztak. Meglátogatta Salamont, és megtárgyalt vele mindent, ami csak érdekelte. 2Salamon meg is felelt minden kérdésére. Nem volt olyan dolog, amiben Salamon tájékozatlan lett volna, és amire ne tudott volna választ adni. »

10. fejezet

1. RECHABEÁM URALKODÁSA ÉS A LEVITÁK ÁTKÖLTÖZÉSE »

1Rechabeám elment Szichembe, mert Szichemben gyűlt össze egész Izrael, hogy királlyá tegye. 2Amikor ezt az Egyiptomban tartózkodó Jerobeám, Nebát fia meghallotta – oda menekült ugyanis Salamon király elől –, visszatért Egyiptomból. »

11. fejezet

Rechabeám tettei. »
A papok és leviták átköltözése Júdába. »
Rechabeám családja. »

1Amikor Rechabeám Jeruzsálembe érkezett, összehívta Júda és Benjamin egész házát, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy háborút kezdjenek Izrael ellen, és visszaszerezzék a királyságot Rechabeámnak. 2De az Úr szózatot intézett Semajához, Isten emberéhez: »

12. fejezet

Rechabeám hűtlensége és bűnhődése. »

1Amikor Rechabeám uralma megszilárdult és megerősödött, elhagyta az Úr törvényét, és vele egész Izrael. 2Mivel elpártoltak az Úrtól, Rechabeám király ötödik esztendejében felvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen »

13. fejezet

A háború folytatása Abija alatt. »
Abija beszéde. »
Abija családja és egyéb dolgai. »

1Abija Jerobeám király 18. esztendejében lett Júda királya. 2Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja a gibeai Uriel leánya volt és Michajának hívták. A háború Abija és Jerobeám között is tovább folyt. »

14. fejezet

Békés időszak Aza idejében. »
Zerach támadása. »

1Aza azt tette, ami jó és helyes az Úr, az ő Istene szemében. 2Eltávolította az idegen oltárokat és a magaslatokat, összetörette az emlékoszlopokat és a bálványokat. »

15. fejezet

Azarja próféta beszéde. »
Aza reformjai. »

1Ekkor Azarjára, Oded fiára leszállt az Úr lelke. 2Kiment Aza elé, és azt mondta neki: „Hallgass meg, Aza, egész Júda és Benjamin! Az Úr veletek van, mert ti is vele voltatok. Ha keresitek, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. »

16. fejezet

Aza szövetsége a pogányokkal. »
Prófétai tiltakozás a pogány szövetséggel szemben. »
Aza egyéb dolgai és halála. »

1Aza uralkodásának 36. esztendejében Bása, Izrael királya felvonult Júda ellen. Kiépítette Rámát, hogy Aza, Júda királya számára lehetetlenné tegye a szabad mozgást. 2Ekkor Aza kihozatta az Úr templomából és a királyi palotának a kincstárából az ezüstöt és az aranyat. Aztán követséget küldött a Damaszkuszban lakó Benhadadhoz, Arám királyához, ezzel az üzenettel: »

17. fejezet

Jehosafát hatalma. »
Jehosafát buzgósága a törvényért. »
Jehosafát hadserege. »

1Helyette fia, Jehosafát lett a király. Arra törekedett, hogy erősebb legyen, mint Izrael. 2Ezért csapatokat helyezett el Júda minden megerősített városában. Helyőrségeket rendelt Júda országába és Efraimnak atyja, Aza által elfoglalt városaiba. »

18. fejezet

Szövetség Achábbal. »
Prófétai nyilatkozatok a háborúról. »
A csata lefolyása és következményei. »

1Jehosafátnak igen nagy volt a vagyona és dicsősége. 2De sógorságra lépett Achábbal. Néhány év múlva le is ment Achábhoz Someronba. Acháb igen sok bárányt és szarvasmarhát vágatott le neki és a kíséretében levő népnek. Aztán rábeszélte, hogy vonuljon fel Ramot-Gileád ellen. »

19. fejezet

Jehosafát térítései és bírósági reformjai. »

1Jehosafát, Júda királya, épségben visszatért Jeruzsálembe a palotájába. 2Jehu látóember, Hanani fia elébe ment és figyelmeztette Jehosafát királyt: „Hát te gonosztevőt segítesz és azokkal barátkozol, akik az Urat gyűlölik? Ezért magadra vontad az Úr haragját! »

20. fejezet

Jehosafát győzelme Moáb és Ammon fiai fölött. »
Összefoglalás Jehosafát uralkodásáról. »

1Ezek után történt, hogy Moáb és Ammon fiai egy csapatnyi meunitával együtt hadba vonultak Jehosafát ellen. 2Mentek és jelentették neki: „Hatalmas tömeg jön ellened a tengeren túlról, Edomból. Immár Hacacon-Támárban, vagyis Engediben vannak.” »

21. fejezet

Jorám uralkodásának kezdete. »
Jorám bűnhődése. »

1Amikor aztán Jehosafát megtért atyáihoz, Dávid városában temették el, atyái mellé. A fia, Jorám lett helyette a király. 2A testvérei, vagyis Jehosafát fiai Azarja, Jechiel, Zecharjahu, Azarjahu, Michael és Sefatjahu voltak. Mindezek Jehosafátnak, Júda királyának voltak a fiai. »

22. fejezet

Achaszja gonosz uralma. »
Atalja gonosztette. »

1Jeruzsálem lakói Achaszját, a legkisebb fiút tették meg királlyá helyette, mert az idősebbeket megölte egy rablócsapat, amely az arabok közt bejutott a táborba. Így lett király Achaszja, Jorámnak, Júda királyának fia. 2Huszonkét esztendős volt Achaszja, amikor uralkodni kezdett, és egy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának, aki Omri lánya volt, Atalja volt a neve. »

23. fejezet

Jehojada főpap trónra segíti Joást. »
Jehojada reformja. »

1A hetedik esztendőben Jehojada elég erősnek érezte magát. Maga mellé vette a százas csoportok vezetőit: Azarjahut, Jerochám fiát, Jismaelt, Jehochanán fiát, Azarjahut, Obed fiát, Maaszejahut, Adajahu fiát, meg Elisafátot, Zikri fiát, és szövetséget kötött velük. 2Ezek aztán bejárták Júdát, összegyűjtötték a levitákat és Izrael családfőit Júda minden városából, és elmentek Jeruzsálembe. »

24. fejezet

Joás kijavíttatja a templomot. »
Joás elpártolása és bűnhődése. »

1Hétesztendős volt, amikor király lett Joás, és negyven évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja beersebai volt, Cibja volt a neve. 2Jehojada főpap egész életében azt tette Joás, ami helyes az Úr szemében. »

25. fejezet

6. AKIK FÉL SZÍVVEL SZOLGÁLTÁK AZ URAT »
Amacja bálványimádásba süllyed. »
Amacja háborúja Izrael királyával. »
Amacja uralkodásának a vége. »

1Amacja huszonöt éves korában lett király, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának, aki jeruzsálemi volt, Jehoaddán volt a neve. 2Azt tette, ami helyes az Úr szemében, de nem egész szívvel. »

26. fejezet

Uzija uralkodása. »
Uzija hadi és gazdasági sikerei. »
Uzija gőgje és bűnhődése. »
Uzija uralmának vége. »

1Ezután Júda egész népe fogta a tizenhat éves Uziját és királlyá tették atyja, Amacja helyébe. 2Ő építette ki Elátot. Ő szerezte vissza Júdának, miután a király megtért atyáihoz. »

27. fejezet

Jotam uralma. »
VI. A NAGY REFORMOK KORA »

1Jotam huszonöt éves volt, amikor trónra lépett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának, aki Cádok lánya volt, Jerusa volt a neve. 2Mindenben azt tette, ami helyes az Úr szemében, ahogy atyja, Uzija is tette, csak az Úr templomába nem ment be. A nép azonban még mindig gonosz volt. »

28. fejezet

Acház gonosz uralma. »
Acház háborúja. »
Izrael fiai hallgatnak a próféta szavára. »
Acház idegen segítséget kér. »
Acház hűtlensége. »
Acház halála és temetése. »

1Acház húszéves volt, amikor trónra lépett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Nem azt tette, ami az Úr szemében helyes, miként atyja, Dávid. 2Inkább Izrael királyainak útjain járt, sőt szobrokat is öntetett a Baáloknak. »

29. fejezet

2. A NAGY MEGÚJULÁS HISZKIJA IDEJÉBEN »
A templom megtisztítása. »
A templom újraszentelése. »

1Hiszkija huszonöt éves korában lépett trónra, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának Abija volt a neve és Zecharja leánya volt. 2Azt tette, ami helyes az Úr szemében, egészen úgy, ahogy atyja, Dávid tette. »

30. fejezet

A pászka-ünnep előkészítése. »
A pászka-ünnep. »

1Hiszkija követséget küldött egész Izraelhez és Júdához. Azonkívül levelet írt Efraimhoz és Manasszéhoz, hogy jöjjenek el az Úr templomába, Jeruzsálembe, s készítsenek pászkát az Úrnak, Izrael Istenének. 2A király a fejedelmekkel és az egész gyülekezettel tanácsot tartott Jeruzsálemben abban az ügyben, hogy a pászkát a második hónapban kellene megtartani. »

31. fejezet

A bálványozás megszüntetése. »
Az istentisztelet rendezése. »

1Mindezek befejeztével Izrael fiai, akik csak jelen voltak, mind kivonultak Júda városaiba, aztán teljesen összetörték az emlékoszlopokat, összezúzták a bálványokat, elpusztították a magaslatokat és az oltárokat egész Júdában és Benjaminban, sőt Efraimban és Manasszéban is, teljes eredménnyel. Majd Izrael fiai valamennyien visszatértek a városaikba, mindenki a maga birtokára. 2Hiszkija újjászervezte a papi és a levitai osztályokat eredeti osztályaiknak megfelelően; akár papok voltak, akár leviták, mind a szerint a szolgálat szerint, amelyet az égő­ és a közösségi áldozatok bemutatásakor elláttak. Nekik kellett szolgálatot teljesíteniük, hála­ és dicsőítő éneket zengeni az Úr hajlékának kapuiban is. »

32. fejezet

Szancherib támadása. »
Szancherib fenyegetései. »
Az Úr meghallgatja Hiszkija imádságát. »
Hiszkija uralkodásának egyéb eseményei. »
Hiszkija halála és temetése. »

1E hűséget bizonyító tettek után jött Szancherib, Asszíria királya. Miután betört Júdába, ostrom alá fogta a megerősített városokat, és parancsokat adott elfoglalásukra. 2Hiszkija látta, hogy Szancherib megérkezett, és figyelme Jeruzsálem elfoglalására irányul. »

33. fejezet

3. MANASSZE ÉS ÁMON ISTENTELEN URALMA »
Manassze megtérése. »
Ámon megátalkodottsága. »

1Manassze tizenkét éves korában lépett a trónra, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. 2Azt tette, ami gonosz az Úr szemében, azoknak a népeknek borzalmas szokása szerint, akiket az Úr elűzött Izrael fiai elől. »

34. fejezet

Az ország megtisztítása a bálványoktól. »
A templom megújítása. »
A törvénykönyv megtalálása. »
Hulda prófétaasszony szavai. »
A szövetség megújítása. »

1Jozija nyolcéves korában lépett a trónra, és harmincegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. 2Azt tette, ami helyes az Úr szemében. Atyjának, Dávidnak útjain járt, és nem tért le sem jobbra, sem balra. »

35. fejezet

A pászka ünnepének előkészítése. »
A pászka ünnepe. »
Jozija uralmának szomorú vége. »

1Majd Jozija pászka-ünnepet rendezett az Úrnak Jeruzsálemben. Az első hónap tizennegyedik napján le is vágták a húsvéti bárányt. 2A papokat kirendelte teendőik elvégzésére, és buzdította őket a templomi szolgálat ellátására. »

36. fejezet

Joacház uralma. »
Jojakim uralma. »
Jojachin uralma. »
Cidkija uralma. »
Az ország pusztulása. »
Cirusz felhívása. »

1Ekkor a föld népe fogta Joacházt, Jozija fiát, és atyja helyébe megtette Jeruzsálem királyává. 2Huszonhárom éves volt Joacház, amikor trónra lépett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. »

4. fejezet

1Bronzoltárt is készíttetett: hossza húsz, szélessége szintén húsz, magassága pedig húszkönyöknyi volt. 2Elkészíttette az öntött medencét is. Az egyik szélétől a másikig tízkönyöknyi volt, körös-körül gömbölyű; a magassága pedig ötkönyöknyi. Harminckönyöknyi zsinórral lehetett körültekerni. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel