Keresés a Bibliában

Dávid első hívei.

12 1Ezek az emberek jöttek Dávidhoz, Ciklagba, amikor még menekülnie kellett Saulnak, Kis fiának színe elől. Ezek vitéz emberek, és a harc erősségei voltak. 2Az íjat jobb és bal kézzel kezelték, s tudtak az íjról követ és nyilat (lőni). Benjamin (törzséből), Saul testvérei közül: 3a fejük, Achiezer és Joás, a gibeai Hasemaa fiai; Jeziel és Pelet, Aszmavet fia Beracha és Jehu Anatotból; 4a gibeoni Jismaja, egy hős a harminc közül, és a harmincnak egyik vezére, 5Jirmeja, Jachaziel, Jochanan és Jozabad Gederotból; 6Eleuzáj, Jerimot, Bealja, Semarjahu és Sefatjahu Harifból; 7Elkána, Jisijahu, Azareel, Joezer és Jasobeám, a korachiták; 8Joela és Cebadja, a gedori Jerocham fiai. 9A gáditák közül pajzzsal és dárdával fölszerelt bátor férfiak, harcra kész katonák vonultak ki, hogy Dávidhoz csatlakozzanak rejtekhelyén, a pusztában. Tekintetük olyan volt, mint az oroszlán tekintete, és fürgeségük hasonlított a hegyi gazelláéhoz: 10Ezer volt a vezér, a második Obadja, a harmadik Eliab, 11a negyedik Mismanna, az ötödik Jirmeja, 12a hatodik Attaj, a hetedik Eliel, 13a nyolcadik Jochanan, a kilencedik Elzabad, 14a tizedik Jirmejahu, a tizenegyedik Machbannáj. 15Ezek Gád fiai közül valók voltak, mindnyájan a sereg tisztjei, a legkisebb száz ember fölött, a legnagyobb ezer ember fölött. 16Ők lépték át a Jordánt az első hónapban, amikor mindenütt elöntötte partjait, s megfutamították a folyó mentén lakókat keleten és nyugaton. 17Néhány benjaminita és júdeai is fölkereste Dávidot a rejtekhelyén. 18Dávid eléjük ment, szóba állt velük, és ezt mondta: „Ha békés szándékkal jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, akkor szívesen szövetkezem veletek. De ha azért jöttök, hogy eláruljatok ellenségeimnek, jóllehet semmi gazság nem tapad a kezemhez, akkor atyáink Istene lássa és torolja meg.” 19Erre a lélek eltöltötte Amazájt, a harmincnak a vezérét: „Rajta, Dávid, béke veled, Izáj fia, béke azzal, aki segít neked, mivel Istened a segítséged.” Erre Dávid befogadta őket, és helyet biztosított nekik a sereg tisztjei között. 20Manasszéből is átpártoltak néhányan Dávidhoz, amikor a filiszteusok oldalán harcba indult Saul ellen, de nem segítették őket. A filiszteusok főemberei ugyanis tanácskozás után ezekkel a szavakkal bocsátották el őket: A mi fejünk árán tér majd vissza urához, Saulhoz. 21Amikor aztán elment Ciklagba, Manasszéből átálltak hozzá: Adnach, Jozabád, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu és Cilletáj, akik Manassze ezres csoportjainak voltak a vezetői. 22Dávidot és csapatát segítették. Mindnyájan harcedzett férfiak voltak, és tisztek lettek a hadseregben. 23Dávid napról napra kapott erősítést, és így tábora hatalmas táborrá duzzadt.

KNB SZIT STL BD RUF KG