Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

A Krónikák első könyve »
A jafetiták. »
A kamiták. »
A szemiták. »
Szemtől Ábrahámig. »
Az izmaeliták. Izmael elsőszülötte Nebajot, továbbá Kedár, Adbeel, Mibszám, »
Izsák és Ézsau. »
Szeir. »
Edom királyai. »
Edom törzsfőnökei. »

1Ádám, Szet, Enos, 2Kenán, Mahalaleel, Járed, »

2. fejezet

Izrael fiai. »
Júda utódai. »
Dávid ősei. »
Kaleb. »
Jerachmeel. »
Kaleb. »
Hur. »

1Izraelnek ezek a fiai: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isszachár, Zebulun, 2Dán, József, Benjamin, Naftali, Gád és Áser. »

3. fejezet

Dávid fiai. »
Júda királyai. »
A királyi család a fogság után. »

1Dávid fiai, akik Hebronban születtek: Amnon, az elsőszülött, aki a jiszreeli Achinoamtól született. A második Dániel, a kármeli Abigailtól, 2a harmadik Absalom, Maachának, Talmai gesuri király leányának a fia, a negyedik Adonija, Haggit fia, »

4. fejezet

4. A DÉLI TÖRZSEK »
Hur. »
Asechur. »
Kelub. »
Sela. »
Simeon. »

1Júda fiai: Perec, Hecron, Karmi, Hur és Sobál. 2Reaja, Sobál fia Jachatot nemzette. Jachat fiai: Achumaj és Lahad. Ezek a coreatiták nemzetségei. »

5. fejezet

Ruben. »
Joel. »
Lakóhelyük. »
Gád. »
Manassze fél törzse. »
6. LÉVI »

1Rubennek, Izrael elsőszülöttének a fiai. Ő volt igazában az elsőszülött, de mivel beszennyezte apja ágyát, elsőszülöttségi jogát Józsefnek, Izrael fiának fiai kapták. Ruben nemzetsége tehát elvesztette elsőszülöttségi jogát, 2s Júda lett a legerősebb testvérei között. Az uralkodó belőle került ki, míg az elsőszülöttségi jog Józsefé maradt. »

6. fejezet

Lévi utódai. »
Az énekesek. »
A többi levita. »
Áron utódainak lakóhelye. »
A többi levita lakóhelye. »

1Lévi fiai: Gersom, Kehát és Merári. 2Ezek Gersom fiainak nevei: Libni és Simi. »

7. fejezet

7. AZ ÉSZAKI TÖRZSEK »
Benjamin. »
Naftali. »
Manassze. »
Efraim. »
Áser. »

1Isszachár fiai: Tola, Pua, Jasub és Simron, négyen. 2Tola fiai: Uzi, Refaja, Jeriel, Jechmáj, Jibezám és Semuel, Tola nemzetségének fejei, vitéz férfiak, nemzetségük szerint. Számuk Dávid korában 22 600 volt. »

8. fejezet

8. BENJAMIN ÉS JERUZSÁLEM »
Gebában. »
Moábban. »
Onóban és Ludban. »
Ajalonban. »
Jeruzsálemben. »
Gibeonban. »
Saul és családja. »

1Benjamin nemzette Belát, az elsőszülöttet, Asobelt, a másodikat, Asirámot, a harmadikat, 2Nochát, a negyediket és Rafát, az ötödiket. »

9. fejezet

Jeruzsálem, a szent város. »
9. SAUL, DÁVID ELŐDJE »

1Egész Izrael be volt osztva csoportokra, és bejegyezték őket Izrael és Júda királyainak évkönyveibe. De hűtlenségük miatt fogságba hurcolták őket Babilonba. 2Akik azelőtt városaikban és birtokukon laktak, azok az izraeliták voltak, a papok, a leviták és a templomszolgák. »

10. fejezet

Saul halála. »
II. DÁVID ÉS A TEMPLOMI ISTENTISZTELET MEGSZERVEZÉSE »

1A filiszteusok harcban álltak Izraellel. Az izraelita férfiak megfutamodtak a filiszteusok elől és halálra sebezve hullottak el Gilboa hegyein. 2A filiszteusok a nyomában voltak Saulnak és fiainak, s a filiszteusok megölték Jonatánt, Abinadabot és Malki-Suát, Saul fiait. »

11. fejezet

Dávid fölkenése. »
Jeruzsálem meghódítása. »
Dávid vitéz emberei. »

1Egész Izrael összegyűlt Hebronban Dávidnál, és így beszéltek: „Nézd, a te csontod és húsod vagyunk. 2Már tegnap és tegnapelőtt, Saul uralkodása idején is te vezetted harcba Izraelt és te hoztad haza. Azonkívül az Úr, a te Istened azt mondta neked: te fogod legeltetni népemet, Izraelt, s te leszel népemnek, Izraelnek a vezére.” »

12. fejezet

Dávid első hívei. »
A katonák, akik Dávidot királlyá tették. »

1Ezek az emberek jöttek Dávidhoz, Ciklagba, amikor még menekülnie kellett Saulnak, Kis fiának színe elől. Ezek vitéz emberek, és a harc erősségei voltak. 2Az íjat jobb és bal kézzel kezelték, s tudtak az íjról követ és nyilat (lőni). Benjamin (törzséből), Saul testvérei közül: »

13. fejezet

A szövetség ládáját elhozzák Kirjat-Jearimból. »

1Dávid tanácsot tartott az ezres és százas csoportok vezetőivel és a vezérekkel. 2Ezt mondta Dávid Izrael egész közösségének: „Ha jónak látjátok, és ha az Úr, a mi Istenünk úgy határoz, elküldünk testvéreinkhez, akik Izrael földjén élnek, valamint a papokhoz és a levitákhoz a városaikba és a hozzájuk tartozó telepekre, hogy gyűljenek ide egybe. »

14. fejezet

Dávid Jeruzsálemben; palotája és gyermekei. »
A filiszteusok legyőzése. »

1Tírusz királya, Hiram embereket küldött Dávidhoz cédrusfával, továbbá kőműveseket és ácsokat, hogy építsenek neki házat. 2Ebből Dávid megtudta, hogy az Úr megerősítette Izrael fölötti uralmában, és királyságát felmagasztalta népe, Izrael miatt. »

15. fejezet

Az átvitel előkészítése. »
Az átvitel szertartása. »

1Ő meg házakat épített magának Dávid városában, helyet jelölt ki Isten ládája számára, és fölvert ott egy sátrat. 2Aztán így rendelkezett: „Senki sem hozhatja el Isten ládáját, csak a leviták, mert őket választotta ki az Úr, hogy vigyék az Isten ládáját, és ellássák körülötte a szolgálatot, minden időkre.” »

16. fejezet

A leviták szolgálata a láda körül. »

1Az Isten ládáját bevitték és elhelyezték a sátor közepén, amelyet Dávid emelt neki. Azután égőáldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek. 2Amikor Dávid befejezte az égő­ és közösségi áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. »

17. fejezet

Nátán próféta. »
Dávid imája. »

1Amikor Dávid már a házában lakott, így szólt Nátán prófétához: „Nézd, én már cédrusházban lakom, az Úr szövetségének ládája pedig sátor alatt van.” 2Nátán így felelt Dávidnak: „Valósítsd meg mind, amit elterveztél, hiszen az Isten veled van.” »

18. fejezet

Dávid győzelmei. »
Dávid tisztjeinek hőstettei. »

1Ezek után történt, hogy Dávid megverte a filiszteusokat és leigázta őket. Gátot és leányvárosait elfoglalta a filiszteusoktól. 2Moábot is legyőzte: a moábiták Dávid alattvalói lettek, és adót fizettek. »

21. fejezet

A népszámlálás. »
A pestis és a megbocsátás. »
Az oltár felállítása. »

1A sátán Izrael ellen fordult és rászedte Dávidot, hogy számlálja meg Izraelt. 2Dávid így szólt Joábhoz és a nép főembereihez: „Menjetek és vegyétek számba Izraelt Beersebától Dánig. Hozzátok el (az eredményt), hogy megtudjam a számát.” »

22. fejezet

A templomépítés előkészületei. »

1Ekkor mondta Dávid: „Ez az Úrnak, az Istennek a háza és ez Izrael számára az égőáldozat oltára.” 2Dávid parancsot adott, hogy hívják össze az idegeneket, akik Izrael földjén éltek. Megtette őket kőfaragónak, hogy szegletköveket faragjanak az Isten házának építéséhez. »

23. fejezet

A leviták beosztása és feladatai. »

1Amikor Dávid megöregedett és elege volt az életből, a fiát, Salamont, Izrael királyává tette. 2Egybegyűjtötte Izrael tisztségviselőit, a papokat és a levitákat. »

24. fejezet

A papok osztályai. »

1Áron fiainak is megvolt a beosztásuk. Áron fiai: Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár. 2Nadab és Abihu atyjuk szeme láttára haltak meg, nekik nem voltak fiaik. Ezért Eleazár és Itamár látták el a papi szolgálatot. »

25. fejezet

Az énekesek. »

1Dávid és a sereg vezérei kijelölték Aszafnak, Jemánnak és Jedutunnak a fiait, a prófétákat, hogy citerán, hárfán és cimbalmon kísérjék az éneket. Az erre a szolgálatra rendelt férfiakat is összeírták. 2Aszaf fiai közül: Zakkur, József, Netanja és Azareela. Aszaf fiai az atyjuktól függtek, aki a király útmutatása szerint lelkesen kísérte az énekeket. »

26. fejezet

A kapuőrök. »
A leviták további feladatai. »

1A kapuőrök osztályához tartoztak: A korachiták közül: Meselemjahu, Koré fia, Eljaszaf fiai közül. 2Meselemjahu fiai voltak: Zecharjahu, az elsőszülött, Jediael, a második, Zebadjahu, a harmadik, Jatniel a negyedik, »

27. fejezet

A hadsereg szervezete és a kormányzás. »

1Izrael fiai számuk szerint: A családfők, az ezres és százas csoportok fejei és az írnokok, akik a népet szolgálták: a király minden ügyében ezek az osztályok voltak illetékesek. Hónapról hónapra az egész év folyamán mindig egy intézkedett közülük. Minden osztályba 24 000 ember tartozott. 2Az első hónapban az első osztály élén Jasobeám állott, Zabdiel fia. Osztályához 24 000 ember tartozott. »

28. fejezet

Dávidnak a templomra vonatkozó rendelkezései. »

1Dávid összegyűjtötte Jeruzsálemben Izrael minden főemberét, a törzsek fejeit, az osztályok vezetőit, akik a király szolgálatában álltak, az ezres csoportok fejeit, a százas csoportok fejeit, a király és fiai minden birtokának és nyájának az intézőit, az eunuchokat, a tiszteket és minden vitéz harcost. 2Dávid felállt, és ezt mondta: „Hallgassatok meg, testvéreim és népem. Én magam akartam állandó hajlékot építeni az Úr szövetsége ládájának, Istenünk zsámolyának. Az építkezést már előkészítettem, »

29. fejezet

A felajánlások. »
Salamon trónra lépése. Dávid halála. »

1Dávid ezután így beszélt az összes egybegyűltekhez: „A fiam, Salamon, az egyetlen, akit az Úr kiválasztott, még fiatal és gyenge. A vállalkozás azonban nagy, mert ez a palota nem embereknek készül, hanem az Úrnak. 2Én minden erőmet latba vetve szereztem az Úr háza számára aranyat az arany­, ezüstöt az ezüst­, bronzot a bronz­, vasat a vas­, fát a fa­ (részekhez), ónixköveket, betétköveket, színes és tarka köveket, mindenféle drágakövet és alabástromot nagy mennyiségben. »

19. fejezet

1Ezután történt, hogy Nachas, az ammoniták királya meghalt. Helyette a fia lett a király. 2Dávid így szólt: „Barátságot akarok mutatni Nachas fia, Hanun iránt, mivel apja is szívélyes volt irántam.” Követeket küldött tehát Dávid hozzá, hogy vigasztalják atyja miatt. Dávid szolgái el is mentek az ammoniták földjére Hanunhoz, hogy vigasztalják. »

20. fejezet

1A következő évben, amikor a királyok hadat szoktak indítani, Joáb kivonult a sereggel, és elpusztította az ammoniták területét. Azután elment, és ostrom alá vette Rabbát. Dávid Jeruzsálemben maradt. Joáb elfoglalta Rabbát és elpusztította. 2Dávid levette Milkom fejéről a koronát. Úgy találta, hogy egy talentum aranyat nyom, és értékes kő van benne. Dávid a saját fejére tette. A városból nagyon gazdag zsákmányt hozott el. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel