Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés. »
Bevezetés »
Damaszkusz »
Gáza és a filiszteusok földje »
Tírusz és Fönícia »
Edom »
Ammon »

1Egy tekoai pásztornak, Ámosznak a szavai, azok a látomások, amelyeket Izraelről látott, Uzijának, Júda királyának napjaiban, és Jerobeámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban, két évvel a földrengés előtt. 2Ezt mondja: Az Úr szózata zeng a Sionon, Jeruzsálemben hallatja szavát. Gyászolnak a pásztorok legelői, kiszáradt a Kármel orma. »

2. fejezet

Moáb. »
Júda »
Izrael »

1Ezt mondja az Úr: Moábnak három, sőt négy bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel szénné égette Edom királyának csontjait, 2tüzet bocsátok Moábra, hogy eméssze meg Kerijjot palotáit és pusztuljon el Moáb a zendülésben, csatakiáltás és harsonazengés közepette. »

3. fejezet

Kiválasztás és büntetés. »
A prófétai meghívásnak nem lehet ellenállni »
Szamária romlottsága miatt pusztul el »
Bétel és a fényűző lakások ellen »

1Halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondott rátok, Izrael fiai, azokra a nemzetségekre, amelyeket felhoztam Egyiptom földjéről: 2A föld nemzetségei közül nem ismertem mást, csak titeket; ezért megtorlom rajtatok minden gonoszságtokat. »

4. fejezet

A szamáriai asszonyok ellen »
Izrael bűnhődik, mert nem tér meg »
Dicsőítés »

1Halljátok a szót, Básán tehenei, akik Szamária hegyén laktok; ti, akik a gyöngét elnyomjátok, a szegényt eltiporjátok; ti, akik így szóltok férjetekhez: „Hozzál, hadd igyunk!” 2Saját szentségére esküdött meg az Úr, az Isten: Bizony, olyan napok jönnek rátok, amikor horoggal vonszolnak benneteket, a maradékot meg szigonnyal. »

5. fejezet

Izrael siratása »
A szabadulás feltétele a megtérés »
Dicsőítés »
Fenyegetés »
Buzdítás »
A büntetés közel van »
Az Úr napja »
A képmutató istentiszteletek ellen »

1Halljátok ezt a szózatot, ezt a siratóéneket, amelyet rólatok mondok, Izrael háza! 2Elbukott, többé nem kel föl Izrael szűz leánya. Elterült a földjén, nincs, aki fölemelje. »

6. fejezet

Azok ellen, akik vakmerően bizakodnak »
A büntetés rettenetes lesz »

1Jaj Sionban a gondtalanul élőknek, és Szamária hegyén a bizakodóknak! Az első nép nemeseinek, akik elé hódolva járul Izrael háza. 2Menjetek el Kalnéba és lássátok, onnan térjetek be a nagy Hamatba, és menjetek le a filiszteus Gátba! Vajon szebbek-e ennél a két országnál? Nagyobb-e határuk a ti határaitoknál? »

7. fejezet

Az első látomás: a sáskák »
A második látomás: a szárazság »
A harmadik látomás: a mérőón »
Ellentét Amacjával. Ámoszt elűzik Bételből. »

1Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten: Amikor a fű sarjadni kezdett, lám, sáskák érkeztek, nagy sáskák, miután a király lekaszált. 2Amikor az ország zöld mezejét pusztították, így szóltam: „Uram, Isten, kérlek, irgalmazz! Hogyan állhat fenn Jákob, amikor oly parányi?” »

8. fejezet

A negyedik látomás: érett gyümölccsel telt kosár »
A csalók és kizsákmányolók ellen »
Titokzatos büntetés: sötétség és gyász »
Isten szavának szomjúhozása »
Újabb jövendölés a büntetésről »

1Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten: Lám, volt ott egy érett gyümölccsel teli kosár. 2Akkor megkérdezte: „Mit látsz, Ámosz?” Azt feleltem: „Egy kosarat, tele érett gyümölccsel.” Erre azt mondta nekem az Úr: Népem megérett a pusztulásra, többé nem kegyelmezek neki. »

9. fejezet

Ötödik látomás: a szentély pusztulása »
Dicsőítés »
Izraelnek nincsenek előjogai »
Csak a bűnösök vesznek el »
IV. AZ ÚJJÁSZÜLETÉS REMÉNYE. PARADICSOMI BOLDOGSÁG »

1Láttam az Urat, amint az oltár mellett állt. Azt mondta: Sújts az oszlopfőre, rendüljön meg a mennyezet! Összetöröm mindannyiuk fejét, karddal ölöm meg, aki megmarad. Senki nem menekülhet meg közülük, nem lesz számukra sehol menedék. 2Ha leszállnak az alvilágba, kezem onnan is visszahozza őket; ha az egekbe menekülnek, onnan is leszállítom őket. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tesz - 2Tesz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel