Keresés a Bibliában

5 1Minthogy a hit révén megigazultunk, békében vagyunk Istennel a mi Urunk, Jézus Krisztus által. 2Általa kaptunk a hitben szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben szilárdan állunk, és dicsekszünk azzal a reménnyel, hogy részesülünk Isten dicsőségében. 3De nemcsak ezzel, hanem a megpróbáltatásokkal is dicsekszünk, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, 4az állhatatosság a próbát kiállt jellemet, a próbát kiállt jellem a reményt. 5A remény pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. 6Ugyanis Krisztus akkor halt meg a bűnösökért, amikor még erőtlenek voltunk. 7Hiszen még egy igaz emberért is bajosan hal meg valaki, bár egy jó emberért talán vállalja valaki a halált. 8Isten azonban azzal mutatja meg irántunk való szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. 9Most, hogy vére árán igazzá lettünk, mennyivel inkább meg fog menteni minket a haragtól. 10Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, kiengesztelődtünk Istennel Fia halála árán, akkor, miután kiengesztelődtünk, még inkább üdvözíteni fog az ő élete által. 11Sőt dicsekszünk is Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által a kiengesztelődést kaptuk.
12Ahogy egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre átterjedt, mert mindnyájan vétkeztek…
13A Törvényig is volt bűn a világban, de a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. 14Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem a parancsot megszegve, Ádám módjára vétkeztek, aki az eljövendő előképe.
15De a kegyelmi ajándék nem olyan, mint az elbukás. Mert ha annak az egynek az elbukása miatt sokan meghaltak, mennyivel inkább bőséges sokak számára Isten kegyelme és az egy ember, Jézus Krisztus kegyelme által kapott adomány. 16És az ajándék nem olyan, mint az egy ember bűne. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán elítélést jelentett, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából megigazulást. 17Ha pedig annak az egynek az elbukása miatt úrrá lett a halál egy ember által, akkor mennyivel inkább uralkodni fognak az életben azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségét kapják az egy Jézus Krisztus által.
18Mármost, ahogy egynek az elbukása minden ember elítélését jelentette, úgy egynek az igaz tette minden ember számára az életre vezető megigazulást. 19Mert ahogy egy ember engedetlensége által sokan bűnössé lettek, úgy egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazzá. 20Azután meg jött a Törvény, hogy sokasodjék az elbukás. De ahol megsokasodott a bűn, ott túláradt a kegyelem; 21hogy amint a halál által úrrá lett a bűn, úgy uralkodjék a kegyelem is az örök életre vezető igazság révén Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,12 Lásd a Róm 2,20 lábjegyzetét.

Előző fejezet Következő fejezet